ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 700/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 07 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ SỰ NGHIỆP BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 464/TTr-SNN ngày 24/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất cho 49 xã thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố gồm: Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Nhơn, Quy Nhơn, với tổng kinh phí là 1.650.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng).

2. Hỗ trợ hoạt động thu gom rác thải tại 10 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 và xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn: 150 triệu đồng, trong đó:

- Hỗ trợ xe thu gom rác thải (22 xe, 02xe/xã): 135 triệu đồng.

- Hỗ trợ thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường (11 tổ, 01 tổ/xã): 15 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện sử dụng kinh phí nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

PHỤ LỤC

PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Hạng mục

Kế hoạch kinh phí sự nghiệp bổ sung năm 2016

Ghi chú

Tổng số

1.800

 

I

Hỗ trợ phát triển sản xuất

1.650

 

1

Thành phố Quy Nhơn

33,0

 

 

Xã Nhơn Hải

33

 

2

Huyện Hoài Nhơn

203

 

a

Xã Hoài Thanh Tây

34

 

b

Xã Hoài Sơn

34

 

c

Xã Hoài Hảo

34

 

d

Xã Hoài Đức

34

 

đ

Xã Hoài Phú

34

 

e

Xã Hoài Xuân

33

 

3

Huyện Hoài Ân

238

 

a

Xã Ân Mỹ

34

 

b

Xã Ân Đức

34

 

c

Xã Ân Tín

34

 

d

Xã Ân Hảo Tây

34

 

đ

Xã Ân Tường Đông

34

 

e

Xã Ân Hữu

34

 

g

Xã Ân Hảo Đông

34

 

4

Huyện Phù Mỹ

136

 

a

Xã Mỹ Quang

34

 

b

Xã Mỹ Chánh Tây

34

 

c

Xã Mỹ Tài

34

 

d

Xã Mỹ Phong

34

 

5

Huyện Tây Sơn

306

 

a

Xã Bình Thành

34

 

b

Xã Tây Vinh

34

 

c

Xã Tây Phú

34

 

d

Xã Bình Tân

34

 

đ

Xã Tây Bình

34

 

e

Xã Tây Giang

34

 

g

Xã Bình Hòa

34

 

h

Xã Tây Thuận

34

 

i

Xã Bình Thuận

34

 

6

Huyện Phù Cát

272

 

a

Xã Cát Hanh

34

 

b

Xã Cát Tường

34

 

c

Xã Cát Lâm

34

 

d

Xã Cát Tân

34

 

đ

Xã Cát Sơn

34

 

e

Xã Cát Thắng

34

 

g

Xã Cát Nhơn

34

 

h

Xã Cát Hưng

34

 

7

Thị xã An Nhơn

231

 

a

Xã Nhơn Hạnh

33

 

b

Xã Nhơn Khánh

33

 

c

Xã Nhơn Phong

33

 

d

Xã Nhơn Thọ

33

 

đ

Xã Nhơn Mỹ

33

 

e

Xã Nhơn Hậu

33

 

g

Xã Nhơn Tân

33

 

8

Huyện Tuy Phước

231

 

a

Xã Phước Lộc

33

 

b

Xã Phước Quang

33

 

c

Xã Phước Sơn

33

 

d

Xã Phước Hòa

33

 

đ

Xã Phước Thắng

33

 

e

Xã Phước Thuận

33

 

g

Xã Phước Hiệp

33

 

II

Hỗ trợ hoạt động thu gom rác thải tại 10 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 và xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn

150

 

1

Hỗ trợ xe thu gom rác thải (22 xe, 2 xe/xã).

135

 

2

Hỗ trợ thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường (11 tổ, 1 tổ/xã).

15

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2017 về phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu 700/QĐ-UBND Ngày ban hành 07/03/2017
Ngày có hiệu lực 07/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Định Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 700/QĐ-UBND năm 2017 về phân bổ chi tiết kinh phí sự nghiệp bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hành
Mục lục

Mục lục

Close