BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 702/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ HÓA CHẤT, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM CHO DỰ ÁN “TẠO GIỐNG LÚA CHỊU NGẬP CHÌM VÀ CHỊU MẶN THÍCH NGHI VỚI ĐIỀU KIỆN NƯỚC BIỂN DÂNG CHO CÁC VÙNG ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 của Nghị định 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BNN-HTQT ngày 02/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt nội dung Văn kiện dự án “Tạo giống lúa chịu ngập chìm và chịu mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho các vùng đồng bằng ven biển Việt Nam” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 136/TTr-VDT ngày 24/5/2011 của Viện Di truyền Nông nghiệp xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm Dự án “Tạo giống lúa chịu ngập chìm và chịu mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho các vùng đồng bằng ven biển Việt Nam”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm vật tư hóa chất, dụng cụ thí nghiệm năm 2011 cho dự án do Viện Di truyền nông nghiệp quản lý và thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên gói thầu mua sắm vật tư hóa chất, dụng cụ thí nghiệm cho dự án “Tạo giống lúa chịu ngập chìm và chịu mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho các vùng đồng bằng ven biển Việt Nam”.

- Chủ dự án: Viện Di truyền Nông nghiệp.

- Giá dự toán gói thầu: 727.200.000 đồng (Bảy trăm hai mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng chẵn). Giá này đã bao gồm các chi phí đi kèm.

- Nguồn vốn: Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đan Mạch

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức đấu thầu Quý II/2011.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt danh mục thiết bị chi tiết, dự toán chi tiết của gói thầu và thực hiện các quy định tại điều 43, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ: (i) phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng; (ii) thành lập Tổ Chuyên gia xét thầu; (iii) tổ chức chào hàng, đánh giá các hồ sơ đề xuất; (iv) phê duyệt kết quả chào hàng và ký kết hợp đồng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, Giám đốc Ban quản lý dự án nêu trên và thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Viện Di truyền Nông nghiệp;
- Lưu VT, Vụ TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/06/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 702/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm vật tư hóa chất, dụng cụ thí nghiệm cho dự án “Tạo giống lúa chịu ngập chìm và chịu mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho vùng đồng bằng ven biển Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 702/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 06/06/2011
Ngày có hiệu lực 06/06/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 702/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm vật tư hóa chất, dụng cụ thí nghiệm cho dự án “Tạo giống lúa chịu ngập chìm và chịu mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho vùng đồng bằng ven biển Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close