BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 704/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2015-2017 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình hành động của ngành Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2015 - 2017 (Tài liệu MTAP 2015 - 2017) triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị chủ trì các đề án được giao có trách nhiệm chủ động triển khai theo đúng kế hoạch, định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) có báo cáo về Viện Chiến lược và Chính sách tài chính kết quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vận động và khai thác các nguồn lực ngoài nước để hỗ trợ triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2015 - 2017, đồng thời chủ động cung cấp cho các nhà tài trợ thông tin về tiến độ cải cách tài chính công của Việt Nam.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính chủ trì trình Bộ phê duyệt, bố trí nguồn kinh phí cho từng đơn vị thuộc Bộ để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2015 - 2017.

4. Vụ Pháp chế rà soát chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính hàng năm để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ cải cách.

5. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cập nhật hàng năm Kế hoạch hành động trung hạn triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, CLTC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 17/04/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 704/QĐ-BTC năm 2015 phê duyệt Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2015-2017 triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 704/QĐ-BTC Ngày ban hành 17/04/2015
Ngày có hiệu lực 17/04/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 704/QĐ-BTC năm 2015 phê duyệt Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2015-2017 triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close