BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 709/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TỈNH LẠNG SƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, điều chỉnh một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Á Châu (Chủ đầu tư) tại văn bản số 623/CV-CTAC ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Bắc Khê 1 (Dự án), kèm theo Báo cáo điều chỉnh quy hoạch do Viện Khoa học năng lượng (cơ quan tư vấn) lập tháng 12 năm 2013;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn đối với dự án thủy điện Bắc Khê 1 (đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2007) với các nội dung chính như sau:

- Vị trí xây dựng công trình: Trên sông Bắc Khê (nhánh cấp I của sông Kỳ Cùng) thuộc địa bàn xã Kim Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Tọa độ khu vực xây dựng công trình tại 22°17'10" vĩ độ Bắc - 106°23'40" kinh độ Đông.

- Nhiệm vụ và sơ đồ khai thác của dự án: Dự án có nhiệm vụ chính là phát điện lên lưới điện quốc gia. Sơ đồ khai thác gồm đập dâng kết hợp đập tràn trên sông Bắc Khê, hồ điều tiết ngày đêm và nhà máy thủy điện sau đập xả nước trở lại sông Bắc Khê.

- Các thông số chính của dự án: Diện tích lưu vực tính đến tuyến đập Flv = 325,0 km2, mực nước dâng bình thường MBDBT = 200,0 m, mực nước chết MNC = 199,0 m, mực nước hạ lưu nhà máy nhỏ nhất MNHLmin = 179,2 m, công suất lắp máy Nlm = 2,4 MW và điện lượng bình quân năm Eo = 9,8 triệu kWh.

Điều 2. Việc đầu tư xây dựng dự án thủy điện Bắc Khê 1 phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch: phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, sử dụng tài nguyên nước, bảo vệ phát triển rừng, khai khoáng, phát triển điện lực... ; tuân thủ các quy định hiện hành về xây dựng, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan khác.

Điều 3. Trong các giai đoạn tiếp theo về đầu tư xây dựng công trình, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau:

- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đối với môi trường - xã hội theo đúng quy định. Trong đó, phải lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện các phương án về: bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư, trồng rừng thay thế, sử dụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất do chuyển đổi mục đích sử dụng, đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu phía hạ lưu đập...

- Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ đầu tư dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, TCNL (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/01/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 709/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu 709/QĐ-BCT Ngày ban hành 20/01/2014
Ngày có hiệu lực 20/01/2014 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 709/QĐ-BCT năm 2014 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Lạng Sơn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Mục lục

Mục lục

Close