BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 710/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ ý kiến của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại Công văn số 4882/BHXH-BC ngày 9/11/2010 về đề nghị phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý một số cơ sở nhà, đất của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tại thành phố Hà Nội theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 1599/UBND-KT ngày 10/03/2011 về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá đối với cơ sở nhà, đất do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang quản lý tại địa chỉ số 106 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có diện tích khuôn viên: 981,7 m2; diện tích sàn sử dụng: 829,74m2.

Điều 2. Việc bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất quy định tại Điều 1 Quyết định này được thực hiện theo quy định hiện hành. Giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Số tiền thu được từ việc bán cơ sở nhà, đất quy định tại Điều 1 Quyết định này được sử dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý công sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nếu sau 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, đơn vị chưa bán thì Quyết định này sẽ hết hiệu lực thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, QLCS. (9)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/03/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 710/QĐ-BTC năm 2011 về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 710/QĐ-BTC Ngày ban hành 29/03/2011
Ngày có hiệu lực 29/03/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 710/QĐ-BTC năm 2011 về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close