ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 723/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia; Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 47/TTr-SGDĐT ngày 07/6/2017 về việc đề nghị công nhận trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 28 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2016. Trong đó: 04 trường mầm non, 10 trường tiểu học, 13 trường trung học cơ sở; 01 trường trung học phổ thông (có danh sách gửi kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch duy trì, giữ vững và phát huy kết quả đạt chuẩn quốc gia của các trường nêu tại Điều 1 trong những năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Phó CVP khối văn xã;
- Lưu VT; CV VX (Hà -.50)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hải Anh

 

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh)

Stt

Tên trường, huyện/thành phố

Ghi chú

1

Trường Mầm non Sao Mai, huyện Chiêm Hóa

Mức độ 1

Công nhận lại sau 5 năm

2

Trường Mầm non Nhữ Hán, huyện Yên Sơn

Mức độ 1

3

Trường Mầm non Tân Trào, thành phố Tuyên Quang

Mức độ 1

Công nhận lại sau 5 năm

4

Trường Mầm non Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang

Mức độ 1

Công nhận lại sau 5 năm

5

Trường Tiểu học Số 1 Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa

Mức độ 1

6

Trường Tiểu học Vĩnh lộc, huyện Chiêm Hóa

Mức độ 1

Công nhận lại sau 5 năm

7

Trường Tiểu học Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa

Mức độ 1

Công nhận lại sau 5 năm

8

Trường Tiểu học Đức Ninh, huyện Hàm Yên

Mức độ 1

9

Trường Tiểu học Nhữ Hán, huyện Yên Sơn

Mức độ 1

10

Trường Tiểu học Thái Bình, huyện Yên Sơn

Mức độ 1

Công nhận lại sau 5 năm

11

Trường Tiểu học Hoàng Khai huyện Yên Sơn

Mức độ 1

Công nhận lại sau 5 năm

12

Trường Tiểu học Mỹ Lâm, huyện Yên Sơn

Mức độ 1

Công nhận lại sau 5 năm

13

Trường Tiểu học Hồng Thái, thành phố Tuyên Quang

Mức độ 1

14

Trường Tiểu học Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

Mức độ 1

Công nhận lại sau 5 năm

15

Trường THCS Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa

 

16

Trường THCS Phú Bình, huyện Chiêm Hóa

 

17

Trường THCS Tân An, huyện Chiêm Hóa

 

18

Trường PTDTBT THCS Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa

 

19

Trường PTDTNT THCS huyện Chiêm Hóa

 

20

Trường Trung học cơ sở Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa

Công nhận lại sau 5 năm

21

Trường Trung học cơ sở Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa

Công nhận lại sau 5 năm

22

Trường PTDTBT THCS Hùng Đức, huyện Hàm Yên

 

23

Trường Trung học cơ sở Kháng Nhật, huyện Sơn Dương

 

24

Trường TH&THCS Lê Văn Hiến, huyện Sơn Dương

Công nhận lại sau 5 năm

25

Trường Trung học cơ sở Nhữ Hán, huyện Yên Sơn

 

26

Trường Trung học cơ sở Trần Phú, huyện Yên Sơn

Công nhận lại sau 5 năm

27

Trường Trung học cơ sở Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang

 

28

Trường Trung học Phổ thông Tân Trào, thành phố Tuyên Quang

 

Danh sách này có 28 trường

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2017 công nhận trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2016 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Số hiệu 723/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/06/2017
Ngày có hiệu lực 29/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Tuyên Quang Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2017 công nhận trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia năm 2016 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
Mục lục

Mục lục

Close