BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 77/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÙNG NGUYÊN LIỆU VÀ NHÀ MÁY VÁN SỢI ÉP GIA LAI THUỘC TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 18/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án khả thi trồng rừng nguyên liệu và xây dựng Nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai;
Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty lâm nghiệp VN tại công văn số 99HĐQT/TCLĐ/CV ngày 25/4/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai thuộc Tổng công ty lâm nghiệp việt Nam để quản lý thực hiện dự án khả thi trồng rừng nguyên liệu và xây dựng Nhà máy ván sợi ép MDF tại tỉnh Gia Lai.

Điều 2.- Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai theo hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án được quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

Điều 3.- Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án phù hợp với điều kiện cụ thể và quy định hiện hành của Chính phủ.

Điều 4.- Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai có Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Ban quản lý và các cán bộ nghiệp vụ của Ban.

Tổng Giám đốc Tổng công ty bố trí nhân sự của Ban, đảm bảo yêu cầu gọn, nhẹ và làm việc có hiệu quả.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/1998/QĐ-BNN-TCCB ngày 5/3/1998.

Điều 6.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Tổng Giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5
- Lưu: VP + TCCB

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Đẳng

 

 

 

 

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/08/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 77/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 77/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 17/07/2000
Ngày có hiệu lực 01/08/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 77/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban quản lý dự án vùng nguyên liệu và Nhà máy ván sợi ép Gia Lai thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close