THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 772/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO NGƯỜI DÂN TẠI CÁC TỈNH: HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ VÀ THỪA THIÊN HUẾ BỊ ẢNH HƯỞNG DO HIỆN TƯỢNG HẢI SẢN CHẾT BẤT THƯỜNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2003;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3440/TTr-BNN-TCTS ngày 02 tháng 5 năm 2016 và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 6095/BTC-NSNN ngày 06 tháng 5 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế như sau:

1. Hỗ trợ hộ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (gọi chung là cơ sở nuôi trồng thủy sản) bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường theo quy định tại Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg.

2. Hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 1,5 tháng đối với các nhân khẩu thuộc hộ gia đình chủ tàu và hộ gia đình của lao động trên tàu khai thác hải sản ở vùng ven bờ, vùng lộng không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới 90 CV và các hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp.

3. Hỗ trợ một lần tối đa 5 triệu đồng/tàu không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới 90 CV đánh bắt ven bờ và vùng lộng do phải tạm ngừng ra khơi khai thác hải sản. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể theo từng loại tàu, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

4. Các doanh nghiệp, chủ vựa, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá có hoạt động thu mua dịch vụ hậu cần nghề cá được vay vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định với lãi suất thấp nhất áp dụng cho lĩnh vực ưu tiên, kỳ hạn ngắn và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong thời gian tạm trữ tối đa 06 tháng để thu mua, tạm trữ hải sản từ ngày 05 tháng 5 năm 2016 đến ngày 05 tháng 6 năm 2016.

5. Hải sản khai thác trong vùng biển từ 20 hải lý trở vào bờ thuộc thuộc các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế khi cơ quan có thẩm quyền xác nhận không bảo đảm an toàn buộc phải tiêu hủy thì được hỗ trợ không quá 70% giá trị.

6. Hỗ trợ khắc phục hậu quả môi trường (chi phí tiêu hủy hải sản chết bất thường như: chi phí vận chuyển, thu gom, vật tư, hóa chất khử trùng, tiêu độc; hỗ trợ tiền công tiêu hủy, bảo hộ lao động, trang thiết bị,...).

Điều 2. Nguồn hỗ trợ

1. Hỗ trợ gạo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định này được xuất từ nguồn dự trữ quốc gia.

2. Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% đối với nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 1 và 100% đối với các nội dung quy định tại các Khoản 3, 4, 5 Điều 1 của Quyết định này.

3. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ các địa phương kinh phí khắc phục hậu quả môi trường do tiêu hủy hải sản chết bất thường quy định tại Khoản 6 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế tổ chức triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ cho ngư dân theo quy định tại quyết định này đảm bảo hỗ trợ trực tiếp đến người dân bị ảnh hưởng, kịp thời, đúng đối tượng; quy định, cụ thể mức hỗ trợ 1 lần đối với chủ tàu không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới 90 CV theo từng loại tàu không ra khơi được cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương; chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xác nhận hải sản khai thác không bảo đảm an toàn buộc phải tiêu hủy; thực hiện công khai chính sách và mức hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại thôn, xã; hướng dẫn quy trình tổng hợp và xác định đối tượng hỗ trợ; chủ động bố trí ứng trước ngân sách địa phương để thực hiện chính sách. Tổng hợp đối tượng, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ gửi các Bộ có liên quan để làm căn cứ hỗ trợ theo quy định. Sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng Mục đích, hiệu quả, không để thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân tại các địa phương; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Quyết định này.

3. Bộ Tài chính: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động cấp phát gạo dự trữ quốc gia cho các địa phương theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Hướng dẫn sử dụng kinh phí hỗ trợ và hỗ trợ lãi suất; hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất thực hiện chính sách tín dụng quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Quyết định này. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện hỗ trợ.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường: chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả môi trường và phân bổ kinh phí từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tiêu hủy cá chết cho các địa phương có liên quan.

5. Bộ Công Thương: chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp thu mua, tạm trữ hải sản.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: chỉ định ngân hàng thương mại Nhà nước cho vay tạm trữ và hướng dẫn, giám sát thực hiện;

Điều 4. Điều Khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW, các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Các Bộ: TC, CT, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KTN, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 09/05/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 772/QĐ-TTg năm 2016 hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 772/QĐ-TTg Ngày ban hành 09/05/2016
Ngày có hiệu lực 09/05/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 772/QĐ-TTg năm 2016 hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close