BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 7730/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI “TIẾNG HÁT SINH VIÊN” TOÀN QUỐC LẦN THỨ X-2008

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 18/1994/TTLB – VHTT-GD&ĐT ngày 18/3/1994 giữa Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thông tin trong trường học”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên và được sự thoả thuận của các cơ quan hữu quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Điều lệ Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ X năm 2008 các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ VH-TT-DL;
- TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

ĐIỀU LỆ

HỘI THI “TIẾNG HÁT SINH VIÊN” TOÀN QUỐC LẦN THỨ X - 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 7730/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc là một trong các hoạt động nghệ thuật được tổ chức định kỳ nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên; định hướng và động viên phong trào hoạt động văn hoá nghệ thuật tại các nhà trường góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên..

2. Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2008 và làm phong phú thêm đời sống tâm hồn, tình cảm của học sinh, sinh viên thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 và 2008-2009.

3. Hội thi được phát động, tổ chức từ cấp cơ sở, các trường, các tỉnh thành phố, các bộ, ngành tiến tới chung khảo cấp toàn quốc.

II. QUY ĐỊNH.

1. Tên Hội thi: Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ X năm 2008 (Sau đây viết tắt là “THSV – 2008”) .

2. Chủ đề Hội thi: "Chúng ta là sinh viên Việt Nam".

3. Đối tượng tham gia :

3.1. Đối với thí sinh :

Thí sinh tham gia Hội thi cấp cơ sở và cấp tỉnh, thành phố là sinh viên, học sinh hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp (sau đây viết tắt là ĐH, CĐ và TCCN) trong cả nước.

3.2. Tổ chức đoàn dự thi:

a. Các tỉnh, thành phố thành lập đoàn tham gia Hội thi cấp toàn quốc. Các thành viên và các tiết mục tham gia của đoàn được lựa chọn từ Hội thi cấp tỉnh, thành phố hoặc từ Hội thi cấp cơ sở của các trường ĐH, CĐ, TCCN đóng trên địa bàn.

Thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và các thành phố trực thuộc Trung ương có thể tham gia nhiều đoàn.

b. Số lượng: mỗi đoàn có không quá 22 thí sinh tham gia biểu diễn trên sân khấu (cán bộ lãnh đạo Đoàn và những người phục vụ không xuất hiện trên sân khấu trong các tiết mục biểu diễn dự thi của Đoàn không nằm trong số 22 thí sinh quy định trên).

c. Các đại học, học viện, các trường ĐH, CĐ, TCCN có thể thành lập đoàn riêng của đơn vị mình nhưng trước đó phải tham gia Hội thi cấp tỉnh, thành phố hoặc bộ, ngành (trường hợp cấp tỉnh và ngành chủ quản không tổ chức thì các trường có thể đăng ký tham gia trực tiếp với Ban tổ chức Hội thi cấp toàn quốc).

3.3.Học sinh, sinh viên Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, các Trường ĐH, CĐ Văn hoá Nghệ thuật Trung ương và diễn viên các đoàn Nghệ thuật chuyên nghiệp không là đối tượng dự thi “THSV – 2008”.

4. Thể loại dự thi:

4.1. “THSV – 2008” Vòng chung khảo toàn quốc bao gồm các thể loại: Ca – Múa – Nhạc. Hội thi cấp cơ sở có thể thêm các thể loại khác để HSSV có điều kiện tham gia rộng rãi.

a. Ca: Các tiết mục tham gia Hội thi về ca có thể là đơn ca, song ca (tam ca nằm trong thể loại song ca) và tốp ca. Thí sinh thi đơn ca không thi quá 1 tiết mục cùng thể loại. Bài hát bằng tiếng dân tộc thiểu số hoặc bằng tiếng nước ngoài phải có 1 lần hát bằng tiếng Việt phổ thông (hoặc có phần dịch lời sang tiếng Việt).

b. Múa: Các tiết mục tham gia Hội thi về múa có thể là múa đơn, múa đôi, tốp múa. (Trong một chương trình thi không biểu diễn quá 1 tiết mục múa cùng thể loại). Phần múa minh hoạ cho hát và minh hoạ cho biểu diễn nhạc cụ không tính là tiết mục múa dự thi. Khuyến khích các tiết mục múa mang đậm bản sắc dân tộc và sắc thái tuổi trẻ học đường.

c. Nhạc: Các tiết mục tham gia Hội thi về biểu diễn nhạc cụ có thể là độc tấu, song tấu, tam tấu, hoà tấu nhạc cụ dân tộc và hiện đại. (Trong chương trình thi không biểu diễn quá 1 tiết mục cùng thể loại).

4.2. Một chương trình dự thi được coi là hợp lệ nếu có ít nhất 2 trong 3 thể loại nói trên, có ít nhất từ 5 tiết mục trở lên và được biểu diễn liên tục theo thời gian quy định.

5. Thời gian biểu diễn.

5.1. Thời gian dự thi cấp toàn quốc của mỗi đoàn không quá 30 phút và bắt đầu tính từ khi người giới thiệu của đoàn bắt đầu giới thiệu về đoàn cho đến lời tuyên bố kết thúc chương trình dự thi của đoàn.

5.2. Nếu một chương trình biểu diễn quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm vào tổng điểm chương trình (mục 7.2) theo nguyên tắc:

- Quá từ trên 1 phút đến 2 phút trừ 1 điểm.

- Quá từ trên 2 phút đến 3 phút bị trừ 2 điểm.

- Quá trên 3 phút bị trừ 3 điểm.

6. Nhạc đệm, trang trí sân khấu.

6.1. Các đoàn có nhu cầu sử dụng ban nhạc của Ban Tổ chức phải đăng ký trước (cùng với bản đăng ký chương trình dự thi) và sẽ được bố trí thời gian ghép nhạc. Các Đoàn có ban nhạc riêng (hoặc hình thức khác) phải tự chuẩn bị nhạc cụ và bố trí thời gian ra vào không quá 3 phút/đoàn để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch chung.

6.2. Người ngoài sân khấu không được hát thay phần người đang biểu diễn trên sân khấu. Nếu dùng băng, đĩa nhạc đệm thay cho dàn nhạc thì không được dùng băng, đĩa đã có phần lời (kể cả hát bè) của bài hát

6.3. Trang trí sân khấu thêm của mỗi đoàn trong phần biểu diễn dự thi được che khuất tiêu đề và Lôgô sân khấu Hội thi không quá 5 phút.

7. Phương thức đánh giá điểm tiết mục, điểm chương trình và điểm toàn đoàn.

7.1. Các tiết mục dự thi được chấm theo thang điểm 20, chính xác đến 0,1. Điểm tiết mục là điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục.

7.2. Điểm chương trình của mỗi đoàn được đánh giá căn cứ vào :

a. Mức độ bám sát chủ đề. Sự kết cấu hài hoà giữa các tiết mục của toàn bộ chương trình.

b. Sắc thái học sinh, sinh viên, tươi trẻ, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc

c. Ấn tượng để lại cho người xem về mặt nghệ thuật, về nội dung, về hình thức biểu diễn.

7.3. Điểm toàn đoàn:

a. Bằng điểm trung bình cộng của các tiết mục nhân hệ số hai, cộng với trung bình cộng của điểm chương trình.

b. Đoàn có số điểm cao xếp trên. Nếu số điểm bằng nhau đoàn nào có điểm chương trình cao hơn được xếp trên, sau đó sẽ xét đến số lượng huy chương vàng, bạc và giải ba.

c. Đối với các đoàn vi phạm Điều lệ Hội thi về: Số lượng thí sinh tham gia, thể loại, trang trí sân khấu không được chấm điểm chương trình và không được xếp loại toàn đoàn mà chỉ được tính giải các tiết mục (nếu có).

8. Khen thưởng:

8.1. Ban tổ chức căn cứ vào điểm toàn đoàn để tặng Bằng khen, cờ cho các đoàn nhất, nhì, ba và các giải khác.

8.2.Tặng Huy chương vàng, bạc và giải ba cá nhân cho các tiết mục đạt điểm cao nhất tính từ trên xuống theo nguyên tắc:

a. Thí sinh là sinh viên khối các trường ĐH, CĐ

b. Thí sinh là học sinh TCCN khối các Sở GD&ĐT và các trường TCCN khối các bộ, ngành.

c. Theo từng thể loại: Ca - Múa - Nhạc sẽ có số lượng huy chương tương ứng.

d. Ban Tổ chức có thể có phần thưởng riêng cho các tiết mục đặc biệt của Hội thi.

8.3. Các thí sinh đã đoạt Huy chương vàng ở vòng chung khảo Hội thi “Tiếng hát sinh viên” những năm trước hoặc ở các Hội thi, Hội diễn, liên hoan nghệ thuật toàn quốc khác nếu tham gia “THSV – 2008” đoạt loại Huy chương vàng thì chỉ nhận phần thưởng tương ứng, không có Huy chương kèm theo.

9. Ban Giám khảo.

9.1. Ban Giám khảo Hội thi gồm các thành viên là các nghệ sỹ, các nhà chuyên môn của Trung ương và địa phương có trình độ chuyên môn cao, gần gũi và am hiểu phong trào văn nghệ của sinh viên, học sinh các trường đào tạo.

9.2. Các thành viên Ban Giám khảo do Ban tổ chức Hội thi mời đảm bảo chất lượng và khách quan.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1.Thời gian địa điểm dự kiến: Vòng chung khảo toàn quốc dự kiến sẽ tổ chức vào đầu tháng 10/2008 tại TP. Đà Nẵng.

Thời gian, địa điểm chính thức và các quy định khác của Hội thi, Ban tổ chức sẽ thông báo sau.

2. Đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN: Phòng Công tác HSSV phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lập kế hoạch báo cáo với lãnh đạo nhà trường phát động, tổ chức Hội thi dịp: 3/2, 26/3, 30/4, 1/5 ... năm 2008, sau đó chọn tiết mục tham gia ở cấp cao hơn.

3. Đối với các bộ, ngành có trường: Bộ phận phụ trách Công tác HSSV lập kế hoạch trình lãnh đạo ngành tổ chức Hội thi trong ngành và tham gia chung khảo toàn quốc.

4. Đối với các tỉnh, thành phố: Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch trình lãnh đạo tỉnh, thành phố để có kế hoạch hướng dẫn, tổ chức Hội thi theo phạm vi quản lý và vào thời điểm thích hợp.

5. Các đơn vị tham gia “THSV – 2008” phải lập danh sách thí sinh, danh sách đoàn có đóng dấu của cấp lãnh đạo có thẩm quyền, chương trình dự thi và gửi về Ban tổ chức Hội thi theo các hướng dẫn tiếp theo. Thí sinh dự thi phải xuất trình thẻ HSSV và Chứng minh thư nhân dân khi làm thủ tục nhân sự.

6. Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở (Bộ VH-TT-DL) và Ban Trường học (TW Đoàn) là cơ quan thường trực “THSV – 2008”.

IV. KINH PHÍ:

1.Vụ Đào tạo các Bộ chủ quản, các Sở GD&ĐT, Phòng Công tác HSSV các trường ĐH, CĐ và THCN phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp và các bên có liên quan lập kế hoạch, dự trù kinh phí trình lãnh đạo duyệt cấp kinh phí tổ chức thi tại cơ sở và cử đoàn tham gia vòng chung kết toàn quốc.

Kinh phí dự kiến gồm:

- Tổ chức Hội thi tại cơ sở.

- Cán bộ tham gia Hội nghị tổng kết 10 lần tổ chức Tiếng hát Sinh viên.

- Tập huấn cho đoàn tham gia thi khu vực và thi chung kết toàn quốc.

- Tàu, xe đi về; ăn, ở cho đoàn trong thời gian khoảng 7 ngày Hội thi.

- Thẻ Hội thi.

- Đi lại của đoàn trong Hội thi.

- Tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá, tham quan, trao đổi nghiệp vụ ... trong thời gian diễn ra Hội thi.

2. Các trường ĐH, CĐ, THCN dùng kinh phí dành cho hoạt động văn thể và huy động các nguồn kinh phí khác để tổ chức Hội thi.

3. Các ngành, địa phương và các trường cần tranh thủ các nguồn tài trợ để tăng cường điều kiện tổ chức và giải thưởng cho Hội thi.

V. BÁO CÁO KẾ HOẠCH, KẾT QUẢ VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA:

Các đơn vị sau khi tổ chức “THSV – 2008” ở cơ sở gửi kế hoạch, báo cáo và đăng ký tham gia về Bộ GD&ĐT và liên hệ với Ban tổ chức Hội thi theo địa chỉ:

Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ GD&ĐT, 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội. ĐT: (04) 8.694.984. – Fax: (04) 8.681.598 – Email: [email protected] ; [email protected] ; 0912.323.011; 0904.130.252; 0912.140.358 hoặc trên trang web: http://www.moet.gov.vn

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/12/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 7730/QĐ-BGDĐT năm 2007 ban hành điều lệ hội thi “tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ X-2008 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 7730/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 07/12/2007
Ngày có hiệu lực 07/12/2007 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 7730/QĐ-BGDĐT năm 2007 ban hành điều lệ hội thi “tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ X-2008 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close