BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 780 QĐ/BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN NHIỆM VỤ KHCN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2013 THUỘC “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 97/2007/QĐ-TTg ngày 29/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn nhiệm vụ KHCN bắt đầu thực hiện năm 2013 thuộc “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020”. Danh sách Hội đồng tại phụ lục kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm tư vấn xác định đề tài, dự án bắt đầu được thực hiện từ năm 2013 (bao gồm tên, mục tiêu, dự kiến kết quả và thời gian thực hiện) trong chương trình phù hợp với mục tiêu phát triển ngành.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

PHỤ LỤC

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỦY SẢN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 780/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Danh sách Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ lĩnh vực di truyền chọn giống thủy sản, bảo tồn và khai thác nguồn gen

TT

Họ và tên

Cơ quan, đơn vị công tác

Trách nhiệm trong HĐ

1.

PGS. TS Nông Văn Hải

Viện Công nghệ sinh học

Chủ tịch

2.

TS. Nguyễn Văn Hảo

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Ủy viên

3.

TS. Nguyễn Hữu Ninh

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Ủy viên

4.

TS. Lê Văn Chí

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

Ủy viên

5.

TS. Nguyễn Minh Thành

Đại học Quốc tế TP. HCM

Ủy viên

6.

TS. Trần Thị Thúy Hà

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

Ủy viên

7.

TS. Mai Duy Minh

Văn phòng Bộ NN&PTNT

Ủy viên

8.

TS. Thái Thanh Bình

Trường Cao đẳng Thủy sản

Ủy viên

9.

TS. Như Văn Cẩn

Tổng cục Thủy sản

Ủy viên

Thư ký hành chính:

1. Phạm Văn Khang - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ NN&PTNT

2. Vũ Duyên Hải - Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường - Bộ NN&PTNT

 

PHỤ LỤC

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỦY SẢN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 780/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Danh sách Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ lĩnh vực quản lý môi trường và bệnh thủy sản

TT

Họ và tên

Cơ quan, đơn vị công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1.

TS. Nguyễn Văn Hảo

Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương

Chủ tịch

2.

TS. Nguyễn Đức Cự

Viện Tài nguyên và Môi trường biển

Phó Chủ tịch

3.

TS. Lý Thị Thanh Loan

Công ty cổ phần dịch vụ Thủy sản Thanh Loan

Ủy viên

4.

TS. Phan Thị Vân

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

Ủy viên

5.

TS. Đặng Thị Lụa

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

Ủy viên

6.

TS. Lê Văn Khoa

Cục Thú y

Ủy viên

7.

ThS. Mai Văn Tài

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

Ủy viên

8.

TS. Nguyễn Chí Thuận

Viện Công nghệ sinh học

Ủy viên

9.

TS. Lê Hồng Phước

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Ủy viên

Thư ký hành chính:

1. Phạm Văn Khang - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ NN&PTNT

2. Nguyễn Quốc Nghị - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ NN&PTNT

 

PHỤ LỤC

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỦY SẢN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 780/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Danh sách Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ lĩnh vực chế biến, công nghệ sau thu hoạch, thức ăn thủy sản và vi sinh

TT

Họ và tên

Cơ quan, đơn vị công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1.

PGS. TS. Nguyễn Thanh Phương

Đại học Cần Thơ

Chủ tịch

2.

TS. Nguyễn Như Trí

Đại học Nông lâm TP. HCM

Ủy viên

3.

TS. Trương Hà Phương

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III

Ủy viên

4.

TS. Lại Văn Hùng

Đại học Nha trang

Ủy viên

5.

TS. Trần Đình Luân

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I

Ủy viên

6.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Trâm

Viện Công nghệ thực phẩm, Bộ Công thương

Ủy viên

7.

Ths. Nguyễn Giang Thu

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Ủy viên

8.

TS. Nguyễn Hữu Dũng

Hiệp hội xuất khẩu thủy sản

Ủy viên

9.

PGS. TS. Ngô Đăng Nghĩa

Đại học Nha Trang

Ủy viên

10.

PGS.TS. Khuất Hữu Thanh

Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

11.

TS. Nguyễn Văn Nguyên

Viện Nghiên cứu Hải sản

Ủy viên

Thư ký hành chính:

1. Phạm Văn Khang - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ NN&PTNT

2. Nguyễn Trường Duy - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ NN&PTNT

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/04/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 780QĐ/BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng tư vấn nhiệm vụ khoa học công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2013 thuộc “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 780QĐ/BNN-KHCN Ngày ban hành 11/04/2012
Ngày có hiệu lực 11/04/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 780QĐ/BNN-KHCN năm 2012 thành lập Hội đồng tư vấn nhiệm vụ khoa học công nghệ bắt đầu thực hiện năm 2013 thuộc “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close