BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Mục 1, Điều 9 tại Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính về thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách;
Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-BNN-TC ngày 22/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của Văn phòng Chương trình CNSH năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2011 cho các đơn vị như sau:

a) Điều chỉnh giảm dự toán NSNN 2011 của:

- Đơn vị: Văn phòng Bộ

- Mã ngân sách: 1053631, Kho bạc nhà nước Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

- Kinh phí: Sự nghiệp Kinh tế nông nghiệp (Loại 010-013), phần Kinh phí không tự chủ. Từ nội dung 3, Phụ lục 3 tại Quyết định số 531/QĐ-BNN-TC.

- Số tiền: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

b) Bổ sung dự toán NSNN năm 2011 cho:

- Đơn vị: Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

- Mã ngân sách: 1053514, Kho bạc nhà nước H. Thanh Trì, TP. Hà Nội

- Kinh phí: Sự nghiệp Kinh tế nông nghiệp (Loại 010-013), phần Kinh phí không tự chủ.

- Số tiền: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

- Nội dung: "Nghiên cứu xây dựng chính sách đánh giá và quản lý rủi ro vi sinh vật biến đổi gen sử dụng trong ngành nông nghiệp"

Điều 2. Căn cứ dự toán điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/04/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 822/QĐ-BNN-TC năm 2011 về điều chỉnh dự toán Ngân sách nhà nước năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 822/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 21/04/2011
Ngày có hiệu lực 21/04/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 822/QĐ-BNN-TC năm 2011 về điều chỉnh dự toán Ngân sách nhà nước năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close