BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 826/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ (WB6)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi tại tờ trình số 501/TTr-CPO-TCHC ngày 18/4/2011 V/v Thành lập Ban Quản ly Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới tài trợ (WB6)

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới tài trợ (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án), Ban Quản lý dự án được sử dụng tài khoản và con dấu của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án

Ban Quản lý dự án thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Thông tư 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý chương trình, dự án ODA; khoản 1 Điều 35 và các điều có liên quan của Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức để tổ chức, thực hiện Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới tài trợ theo quy định.

Điều 3. Ban Quản lý dự án có Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán dự án và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Hồng Phương, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi, kiêm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án.

2. Ban Quản lý dự án được sử dụng cán bộ, viên chức của Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi và bổ sung mới theo yêu cầu tiến độ dự án quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 3239/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/10/2008 của Bộ trưởng và văn kiện dự án để quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Giao Trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi tổ chức xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý dự án và chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý và tổ chức thực hiện Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi và các thành viên có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (15b, NTL)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/04/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 826/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 thành lập Ban Quản lý Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 826/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 22/04/2011
Ngày có hiệu lực 22/04/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 826/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 thành lập Ban Quản lý Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close