BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 830/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT 07 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP) CỦA DỰ ÁN QUẢN LÝ THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Luật bảo vệ môi trường; Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội;
Căn cứ các nghị định của Chính phủ số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản số 558/TTg-QHQT ngày 09/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án ODA tài khóa năm 2011;
Căn cứ quyết định số     /QĐ-BNN-XD ngày    /4/2011 phê duyệt Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF);
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi tại Tờ trình xin phê duyệt số 528/TTr-CPO-WB6 ngày 21/4/2011 và Báo cáo thẩm định của Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 07 kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (EMP) của 2 hệ thống cấp nước sạch tại TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và 5 tiểu dự án thực hiện giai đoạn 1 Hợp phần 2: Khép kín tuyến đê vùng Ô Môn – Xà No giai đoạn 1; Xây dựng cầu giao thông nông thôn trên kênh cấp 2 vùng Quản Lộ - Phụng Hiệp tỉnh Sóc Trăng; Xây dựng cầu giao thông nông thôn trên kênh cấp 2 vùng Quản Lộ - Phụng Hiệp tỉnh Bạc Liêu; Hệ thống thủy lợi Đông Nàng Rền tỉnh Bạc Liêu; Hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn vùng Bắc Vàm Nao tỉnh An Giang của Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Tài liệu kèm theo).

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau; Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Giám đốc Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban CPO (3b);
- Lưu VT, PC, QLXDCT (HN, B2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/04/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 830/QĐ-BNN-XD năm 2011 về phê duyệt 07 kế hoạch quản lý môi trường (EMP) của dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 830/QĐ-BNN-XD Ngày ban hành 22/04/2011
Ngày có hiệu lực 22/04/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 830/QĐ-BNN-XD năm 2011 về phê duyệt 07 kế hoạch quản lý môi trường (EMP) của dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close