BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 836/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ HƯỞNG LƯƠNG TỪ KINH PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NĂM 2011 CHO BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 10

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 về Quản lý biên chế công chức; Thông tư 07/2010/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2010/NĐ-CP và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 15/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ nhiệm vụ Bộ giao Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 năm 2011;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 tại tờ trình số 11/TTr-BQL10 ngày 08/4/2011 về kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi năm 2011 như sau:

1. Tên cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10.

2. Ngành: Sự nghiệp kinh tế.

3. Chỉ tiêu: Tổng số 60 chỉ tiêu, trong đó:

a) Biên chế sự nghiệp: 51 chỉ tiêu, trong đó có cán bộ kỹ thuật, kế toán dự án được tuyển dụng có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác liên tục trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình; có trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhiệm vụ được giao.

b) Hợp đồng lao động: 09 chỉ tiêu (bao gồm cán bộ địa phương cử biệt phái sang phối hợp giám sát công trình) để thực hiện những công việc không cần bố trí biên chế thường xuyên đáp ứng yêu cầu của Ban theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 2. Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 có trách nhiệm:

1. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được phê duyệt tại điểm a, khoản 3 Điều 1 Quyết định này để thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của Pháp luật về cán bộ, công chức, Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ và pháp luật có liên quan.

2. Ký hợp đồng lao động theo một công việc nhất định quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định này.

3. Báo cáo thực hiện biên chế, quỹ lương theo quy định hiện hành (báo cáo phân bổ chỉ tiêu biên chế được giao cho đơn vị trực thuộc; đăng ký kế hoạch biên chế với kho bạc 6 tháng và cả năm) và kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí dự án năm 2012 gửi về Bộ trước ngày 30/01/2012.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ và Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (t/h);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/06/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 836/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 836/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 24/06/2011
Ngày có hiệu lực 24/06/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 836/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 phê duyệt kế hoạch biên chế hưởng lương từ kinh phí Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close