BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 85/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC KIỂM LÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT1

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số:73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại ký họp tháng 10 năm 1999;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Hiệu trưởng Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn I,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm trực thuộc Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn I. Trụ sở của Trung tâm đặt tại cơ sở 2 của Trường , xã Xuân canh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Điều 2. Trung tâm có nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh của các ngạch công chức kiểm lâm.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra hình sự và huấn luyện võ thuật, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ cho đội ngũ công chức kiểm lâm.

- Bồi dưỡng chuyên đề phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng, khuyến nông, khuyến lâm và những chuyên đề khác phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng lực lượng công chức kiểm lâm.

Điều 3. Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm, được sử dụng con dấu và tài khoản của Trường để hoạt động giao dịch theo qui định của pháp luật.

Điều 4. Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và một Phó giám đốc. Cán bộ, công nhân viên của Trung tâm bố trí trong biên chế chung của Trường.

Điều 5. Giao Hiệu trưởng xây dựng Quy chế hoạt động của Trung tâm và phối hợp với Cục Kiểm lâm lập dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở 2 của Trường tại Đông Anh đảm bảo thực hiện quy mô đào tạo, bồi dưỡng 200 học viên/năm trình Bộ phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn I và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/08/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 85/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm trực thuộc Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT1 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 85/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 10/08/2000
Ngày có hiệu lực 25/08/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 85/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức kiểm lâm trực thuộc Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT1 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close