BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 850/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: THÀNH LẬP 06 ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” TẠI CÁC VÙNG THI ĐUA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 /12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 06 đoàn kiểm tra công tác triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại 06 vùng thi đua gồm các ông (bà) có tên trong Phụ lục 1 (kèm theo).

Điều 2. Các đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại các địa phương, bao gồm: Công tác của Ban chỉ đạo cấp tỉnh/thành phố; sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể; kết quả thực hiện 5 nội dung của phong trào, những chuyển biến, tiến bộ trong năm học 2010–2011, các sáng kiến trong phong trào; kết quả tham gia phong trào của các đề án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trưởng đoàn: Chỉ đạo chung.

- Phó trưởng đoàn thường trực: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đoàn. Tùy theo điều kiện cụ thể, sắp xếp lịch kiểm tra trước ngày 25/3/2011 và hoàn thiện báo cáo của đoàn trước ngày 31/3/2011.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thư ký phong trào thi đua, Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các Dự án, các Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/03/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 850/QĐ-BGDĐT năm 2011 thành lập 06 đoàn kiểm tra công tác triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại 06 vùng thi đua do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 850/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 01/03/2011
Ngày có hiệu lực 01/03/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 850/QĐ-BGDĐT năm 2011 thành lập 06 đoàn kiểm tra công tác triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại 06 vùng thi đua do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close