BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 851/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ TRUNG TÂM TƯ VẤN PIM VÀ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN Ở SƠN LA VÀ NINH THUẬN” DO CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD) TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH, ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Công văn số 9484/VPCP-QHQT ngày 30/12/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc “Sửa đổi Thỏa ước tài trợ của dự án CPIM-AFD do AFD tài trợ” trong đó đồng ý gia hạn dự án “Tăng cường thể chế Trung tâm tư vấn PIM và Hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận” đến hết ngày 31/12/2011;
Căn cứ Quyết định số 3130 QĐ/BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/10/2006 phê duyệt dự án: “Tăng cường thể chế Trung tâm tư vấn PIM và Hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận” do Cơ quan phát triển Pháp tài trợ;
Căn cứ Thỏa ước số CVN 301601E ký ngày 24/05/2007 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Cơ quan phát triển Pháp AFD và Văn bản bổ sung N0 1 Thỏa ước tài trợ CVN 301601E ngày 14/02/2011;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện dự án “Tăng cường thể chế trung tâm tư vấn PIM và hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận” đến hết ngày 31/12/2011.

Điều 2. Giám đốc dự án “Tăng cường thể chế trung tâm tư vấn PIM và hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận” có trách nhiệm thực hiện dự án trên đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ và chất lượng các hoạt động của dự án theo văn kiện dự án đã phê duyệt.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Vụ Hợp tác quốc tế, Kế hoạch, Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HTQT. (pnm12)

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/04/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 851/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 về gia hạn thời gian thực hiện dự án “tăng cường thể chế trung tâm tư vấn PIM và hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận” do cơ quan phát triển pháp (AFD) tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 851/QĐ-BNN-HTQT Ngày ban hành 26/04/2011
Ngày có hiệu lực 26/04/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 851/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 về gia hạn thời gian thực hiện dự án “tăng cường thể chế trung tâm tư vấn PIM và hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận” do cơ quan phát triển pháp (AFD) tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close