BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 852/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỳ họp ngày 01/04/2011 về công tác cán bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phùng Văn Hào, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, tiếp tục giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kể từ ngày ký.

Điều 2. Ông Phùng Văn Hào được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,8.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và ông Phùng Văn Hào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/04/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 852/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 về bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 852/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 26/04/2011
Ngày có hiệu lực 26/04/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 852/QĐ-BNN-TCCB năm 2011 về bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close