BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 853/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ ĐỢT 1 PHẦN CÔNG VIỆC DO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGHỆ AN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN: HỒ CHỨA NƯỚC BẢN MỒNG, TỈNH NGHỆ AN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị đinh số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1478/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 2327/QĐ-BNN-XD ngày 22/10/2009; số 859/QĐ-BNN-XD ngày 30/6/2009; số 664/QĐ-BNN-XD ngày 05/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể đợt 1 - Phần công việc do Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư, dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An;
Xét Tờ trình số 547/TTr-SNN-QLXD ngày 06/4/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An xin phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu tổng thể đợt 1 -  Phần công việc do Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư, dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại Báo cáo thẩm định số 397/BC-XD-CĐ ngày 22 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu tổng thể đợt 1 -  Phần công việc do Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư, dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh gói thầu số 14 - Thiết bị cơ khí, thiết bị điện của 09 trạm bơm Vực Đạo, Gò Vịm, Đồng Dong, Tân Khánh, Làng Rào, Vực Giồng, Khe Mai, Cây Khế, Hòn Sường thành 02 gói thầu:

- Gói thầu số 14A - Thiết bị cơ khí, điện 02 trạm bơm Vực Đạo, Gò Vịm;

- Gói thầu số 14B - Thiết bị cơ khí, điện 07 trạm bơm Đồng Dong, Tân Khánh, Làng Rào, Vực Giồng, Khe Mai, Cây Khế, Hòn Sường;

2. Điều chỉnh phân chia các gói thầu xây lắp Trạm bơm Gò Vịm (từ gói thầu số 22 đến gói thầu số 29) thành 03 gói thầu:

- Gói thầu số 22: Trạm bơm, khu quản lý, kênh và công trình trên kênh chính.

- Gói thầu số 23: Kênh và công trình trên kênh cấp 1 và nội đồng - khu tưới thấp;

- Gói thầu số 24: Hệ thống kênh và công trình trên kênh - khu tưới cao.

3. Thông tin về gói thầu: Xem phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu xác định theo dự toán do chủ đầu tư phê duyệt (Quyết định số 691/QĐ.SNN-QLXD ngày 12/8/2010; số 256/QĐ-SNN-QLXD ngày 30/3/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An), chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các dự toán do chủ đầu tư quyết định phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 2327/QĐ-BNN-XD ngày 22/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính; Kế hoạch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Kho bạc NN Nghệ An;
- Lưu VT; XD (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU PHÂN CÔNG VIỆC DO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGHỆ AN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: HỒ CHỨA NƯỚC BẢN MỒNG, TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 853/QĐ-BNN-XD ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

Thiết bị trạm bơm

6.797.000

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 14A: Thiết bị cơ khí, điện 02 trạm bơm Vực Đạo, Gò Vịm

6.797.000

TPCP

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

Quý II/2011

Trọn gói

Theo tiến độ xây lắp

2

Gói thầu số 14B: Thiết bị cơ khí, điện 07 trạm bơm (Đồng Dong, Tân Khánh, Làng Rào, Vực Giồng, Khe Mai, Cây Khế, Hòn Sường)

Bộ sẽ duyệt KHĐT khi được bố trí kế hoạch vốn

 

Trạm bơm Gò Vịm

20.866.917

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 22: Trạm bơm, khu quản lý, kênh và công trình trên kênh chính

10.507.680

TPCP

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

Quý II/2011

Theo đơn giá

12 tháng

2

Gói thầu số 23: Kênh và công trình trên kênh cấp 1 và nội đồng - khu tưới thấp

10.359.237

TPCP

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

Quý II/2011

Theo đơn giá

12 tháng

3

Gói thầu số 24: Hệ thống kênh và công trình trên kênh - khu tưới cao

Bộ sẽ duyệt KHĐT khi được bố trí kế hoạch vốn

 

Cộng

27.663.917

 

 

 

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/04/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 853/QĐ-BNN-XD năm 2011 về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu tổng thể đợt 1 - Phần công việc do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư, dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 853/QĐ-BNN-XD Ngày ban hành 26/04/2011
Ngày có hiệu lực 26/04/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 853/QĐ-BNN-XD năm 2011 về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu tổng thể đợt 1 - Phần công việc do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An làm chủ đầu tư, dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close