BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 855/QĐ-BNN-TCLN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH NĂM 2011 DỰ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG, THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP THỊ LÂM SẢN CHÍNH TẠI VIỆT NAM”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình Hỗ trợ quản lý rừng bền vững, Thương mại và Tiếp thị lâm sản chính tại Việt Nam”;
Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch năm 2011 Dự án “Chương trình Hỗ trợ quản lý rừng bền vững, Thương mại và Tiếp thị lâm sản chính tại Việt Nam”. Chi tiết kế hoạch tại các phụ biểu đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng cục Lâm nghiệp, Ban quản lý Dự án “Chương trình Hỗ trợ quản lý rừng bền vững, Thương mại và Tiếp thị lâm sản chính tại Việt Nam” phối hợp với các cơ quan liên quan, các tỉnh tham gia dự án tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ về quản lý, sử dụng nguồn vốn dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Ban quản lý Dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: TCLN, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/04/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 855/QĐ-BNN-TCLN năm 2011 về phê duyệt kế hoạch năm 2011 Dự án “Chương trình Hỗ trợ quản lý rừng bền vững, Thương mại và Tiếp thị lâm sản chính tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 855/QĐ-BNN-TCLN Ngày ban hành 26/04/2011
Ngày có hiệu lực 26/04/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 855/QĐ-BNN-TCLN năm 2011 về phê duyệt kế hoạch năm 2011 Dự án “Chương trình Hỗ trợ quản lý rừng bền vững, Thương mại và Tiếp thị lâm sản chính tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close