BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 864/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THI PHỔ THÔNG NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi và các quyết định,thông tư sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thi phổ thông năm 2011.

Ban Chỉ đạo thi năm 2011 có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức kỳ thi phổ thông năm 2011 theo đúng Quy chế thi hiện hành.

Lề lối làm việc và nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban quy định và phân công.

Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ban Chỉ đạo thi năm 2011 tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Thành phần Ban Chỉ đạo thi phổ thông năm 2011 gồm có:

Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trưởng ban;

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phó trưởng ban;

Ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Phó trưởng ban thường trực;

Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học: Phó trưởng ban;

Ông Nguyễn CÔng Hinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên: Phó trưởng ban;

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Phó trưởng ban;

Ông Ngô Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Phó trưởng ban;

Ông Lê Quang Hưởng, Phó Chánh Thanh tra Bộ: Phó trưởng ban;

Ông Quách Tuấn Ngọc, Cục trưởng Cục CÔng nghệ thÔng tin: Uỷ viên;

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế: Uỷ viên;

Ông Phan Mạnh Tiến, Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục Đại học: Uỷ viên;

Ông Lê Khánh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính: Uỷ viên;

Ông Nguyễn Văn Vui, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ: Uỷ viên;

Ông Nguyễn Hải Long, Phó Chánh Văn phòng Bộ: Uỷ viên;

Ông Trần Hường, Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GDĐT tại thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên;

Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Cục trưởng A83, Tổng cục An ninh II, Bộ CÔng an: Ủy viên;

Ông Phạm Sỹ Bỉnh, Trưởng phòng, Thư ký Lãnh đạo Bộ: Ủy viên;

Ông Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Ủy viên;

Bà Lê Thị Kim Nhung, Chánh Văn phòng, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Ủy viên.

Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo:

Ông Trần Công Thành, Phó trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: Tổ trưởng;

Bà Nguyễn Thị Ngân, Trưởng phòng Thanh tra giáo dục mầm non - phổ thông - thường xuyên, Thanh tra Bộ;

Ông Vũ Đình Túy, Phó Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

Ông Hà Xuân Thành, Chuyên viên phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

Ông Lê Trần Tuấn, Chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học;

Ông Lại Thị Thu Thúy, Chuyên viên Vụ Giáo dục thường xuyên;

Ông Phạm Văn Lương, Chuyên viên phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chuyên viên Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Ông, bà có tên trong Danh sách tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/03/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 864/QĐ-BGDĐT năm 2011 về thành lập Ban Chỉ đạo thi phổ thông năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 864/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 03/03/2011
Ngày có hiệu lực 03/03/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 864/QĐ-BGDĐT năm 2011 về thành lập Ban Chỉ đạo thi phổ thông năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close