Văn bản "Quyết định 865/QĐ-BTTTT năm 2008 sửa đổi Điều 1 Quyết định 630/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/02.2009

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 865/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 630/QĐ-BTTTT NGÀY 22/4/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Xét đề nghị của của Tổng công ty Viễn thông Quân đội tại công văn số 1164/TCTVTQĐ ngày 16/5/2008 về việc thay đổi tư cách pháp nhân của Phòng Đo lường và Kiểm định Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 630/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:

“Chỉ định phòng đo kiểm:
PHÒNG ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM ĐỊNH VIỄN THÔNG
Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIETTEL
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 01 tháng 5 năm 2011.

Những nội dung khác không được sửa đổi tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 630/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

 

Nơi nhận:
- Phòng đo kiểm được chỉ định;
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo quyết định số 865/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Tên phòng đo kiểm được chỉ định lại: Phòng Đo lường và Kiểm định Viễn thông

Thuộc: Công ty Cổ phần Công nghệ Viettel

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103023792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/4/2008.

Địa chỉ: Toà nhà K2, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

TT

Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

1.

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68-141:1999(*)

TCN 68-135:2001

2.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68-141:1999(*)

TCN 68-135:2001

3.

Trạm mặt đất thông tin vệ tinh loại D,E và F

TCN 68-141:1999(*)

TCN 68-135:2001

4.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS).

TCN 68-141:1999(*)

TCN 68-135:2001

TCN 68-255:2006

TCVN 3718-1:2005

Ghi chú: (*) Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ.

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/02/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 865/QĐ-BTTTT năm 2008 sửa đổi Điều 1 Quyết định 630/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 865/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 11/06/2008
Ngày có hiệu lực 11/06/2008 Ngày hết hiệu lực 26/02/2009
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 865/QĐ-BTTTT năm 2008 sửa đổi Điều 1 Quyết định 630/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close