ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 885/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐƯỜNG TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban ngày 10/3/2017;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1454/TTr-SGTVT ngày 26/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, phân cấp quản lý đường tỉnh, với nội dung chủ yếu như sau:

- Bổ sung tuyến đường ni ĐT.481C với đường Bái Đính - Kim Sơn vào Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và nâng cấp thành đường tỉnh;

- Về đặt số hiệu đường bộ: Đặt số hiệu tuyến đường nối ĐT.481C với đường Bái Đính - Kim Sơn là đường ĐT.476C.

- Điểm đầu, điểm cuối, chiều dài:

+ Điểm đầu: Giao ĐT.481C tại Km 3+800 thuộc xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

+ Điểm cuối: Giao với đường Bái Đính - Kim Sơn tại xóm 5, xã Khánh Công, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình;

+ Chiều dài tuyến: 5,5 Km.

Điều 2. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Yên Khánh và các đơn vị có liên quan thực hiện việc giao nhận các tuyến đường trên, quản lý, khai thác hiệu quả và bảo trì theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch
UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu VT, VP4
;
Nt.07.01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh, phân cấp quản lý đường tỉnh do tỉnh Ninh Bình ban hành

Số hiệu 885/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Ninh Bình Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh, phân cấp quản lý đường tỉnh do tỉnh Ninh Bình ban hành
Mục lục

Mục lục

Close