BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/QĐ-BNN-CB

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BNN-CB ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2011;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tại tờ trình số 32/TTr-XTTM-TVSK ngày 07/3/2011;
Căn cứ đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức chương trình quảng bá nông lâm thủy sản Việt Nam tại Trung Quốc kết hợp tham gia Hội chợ hàng hóa xuất nhập khẩu Côn Minh từ ngày 04-10/6/2011 (theo Phụ lục đính kèm);

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ TC;
- Lưu VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 901/QĐ-BNN-CB ngày 05 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC ĐÍCH

- Tăng cường mở rộng xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc;

- Quảng bá hình ảnh và thông tin về sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam;

- Chuyển thông điệp đến khách hàng và các doanh nghiệp nhập khẩu và người tiêu dùng của Trung Quốc về sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam luôn hướng đến sự phát triển bền vững, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và thân thiện với môi trường;

- Giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của nông nghiệp Việt Nam.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời gian: Từ ngày 04/6/2011 đến ngày 10/6/2011 nhân dịp "Hội chợ hàng hóa xuất nhập khẩu Côn Minh" tại Trung tâm Hội chợ Quốc tế thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam Trung Quốc

2. Địa điểm: Thành phố Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc

3. Các hoạt động chính tại Trung Quốc

Các hoạt động chính bao gồm:

a. Tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam tại Hội chợ hàng hóa xuất nhập khẩu Côn Minh với diện tích gian trưng bày là 36m2 tương ứng với 4 gian hàng tiêu chuẩn.

b. Tổ chức sự kiện quảng bá nông lâm thủy sản Việt Nam tại Trung Quốc gồm các hoạt động sau:

- Hội thảo giới thiệu quảng bá về tiềm năng và thế mạnh của nông lâm thủy sản Việt Nam.

- Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

+ Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

+ Thành phần tham dự phía Trung Quốc: đại diện của chính quyền thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam và một số cơ quan liên quan đến thương mại nông lâm thủy sản, các doanh nghiệp, thương nhân nhập khẩu kinh doanh nông lâm thủy sản và đại diện cơ quan báo chí của Trung Quốc.

+ Thành phần tham dự phía Việt Nam: Đại diện cơ quan ngoại giao, Thương vụ tại Trung Quốc, đoàn công tác của Bộ, địa phương, các doanh nghiệp Việt Nam và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam tại Trung Quốc.

+ Số người tham dự: 200 người

- Trưng bày các sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam

+ Tổ chức cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, ký kết hợp đồng, trao đổi về mua bán nông lâm thủy sản và các vấn đề liên quan.

c. Làm việc với một số cơ quan Nhà nước của Trung Quốc về một số vấn đề hợp tác trong thương mại nông nghiệp, các vấn đề còn vướng mắc giữa các doanh nghiệp 2 nước.

d. Khảo sát học tập kinh nghiệm tổ chức quản lý chợ đầu mối nông sản.

e. Khảo sát tham quan Trung tâm thương mại có kinh doanh nông lâm thủy sản hoặc Chợ bán buôn nông lâm thủy sản tại Côn Minh.

III. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN CÔNG TÁC

Đoàn công tác sử dụng nguồn kinh phí Xúc tiến thương mại, đề nghị là 08 người, trong đó bao gồm:

- 01 Đồng chí lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn.

- 01 Đại diện Vụ Kế hoạch

- 01 Đại diện Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối.

- 01 Đại diện Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

- 01 Đại diện Cục Bảo vệ thực vật

- 01 Đại diện Cục Thú y

- 01 Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp

- 01 Chuyên viên Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp

V. NGUỒN KINH PHÍ

- Tổng kinh phí: 1.360.000.000 đồng

Giao Vụ Tài chính trình Bộ phê duyệt khái toán kinh phí tổ chức sự kiện.

- Kinh phí cân đối từ nguồn xúc tiến thương mại năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 901/QĐ-BNN-CB năm 2011 về phê duyệt kế hoạch tổ chức chương trình quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam tại Trung Quốc năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 901/QĐ-BNN-CB Ngày ban hành 05/05/2011
Ngày có hiệu lực 05/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 901/QĐ-BNN-CB năm 2011 về phê duyệt kế hoạch tổ chức chương trình quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam tại Trung Quốc năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close