ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2017/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 184/2009/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT, CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

n cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2645/TTr-SKHĐT ngày 23 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 184/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 09 năm 2017.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC- Văn phòng Chính phủ; (báo cáo)
- Cục KTVBQPPL- Bộ Tư pháp; (báo cáo)
- Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (báo cáo)
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Đoàn ĐBQH tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- VPUB: LĐ, NC. TT TH-CB;
- Lưu: VT, NV. NTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Vĩnh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/09/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 91/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 184/2009/QĐ-UBND Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu 91/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/09/2017
Ngày có hiệu lực 29/09/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Ninh Thuận Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 91/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 184/2009/QĐ-UBND Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Mục lục

Mục lục

Close