BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 913/QĐ-BBCVT

Hà Nội , ngày 24 tháng 08 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2005/QĐ-BBCVT NGÀY 29/7/2005 CỦA BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ DIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÀI LIÊN TỈNH DO TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM CUNG CẤP ĐàĐĂNG CÔNG BÁO SỐ 3 + 4 NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính phần Phụ lục của Quyết định số 25/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/7/2005 của Bộ Bưu chính,Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 913/QĐ-BBCVT năm 2005 đính chính Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT về cước dịch vụ diện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành

Số hiệu 913/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 24/08/2005
Ngày có hiệu lực 24/08/2005 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 913/QĐ-BBCVT năm 2005 đính chính Quyết định 25/2005/QĐ-BBCVT về cước dịch vụ diện thoại đường dài liên tỉnh do Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close