ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 915/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2014/NĐ-CP NGÀY 31/12/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 676/STP-KTVB ngày 25/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Lưu: VT+NgM, LT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2014/NĐ-CP NGÀY 31/12/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 915/QĐ-UBND ngày 13 tháng 04 năm 2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Ngày 31/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định số 126/2014/NĐ-CP) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm tổ chức triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP một cách kịp thời, thống nhất, bảo đảm đồng bộ và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh;

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình; Nghị định số 126/2014/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm việc tuân thủ các quy định của Luật và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP;

- Nâng cao nhận thức và đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã hội, tăng cường và phát huy ý thức trách nhiệm, thái độ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội các cấp;

- Xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan hữu quan và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và Nghị định số 126/2014/NĐ-CP;

- Đảm bảo hoàn thành Kế hoạch theo đúng nội dung công việc, tiến độ thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Tuyên truyền, phổ biến, tạo điều kiện để người dân thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp, xóa bỏ tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

Cơ quan phối hợp: Đài phát thanh, truyền hình, Báo Khánh Hòa, các sở, ban, ngành, UBND các cấp.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2015;

2. Vận động nhân dân xóa bỏ hoặc không áp dụng tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình (là những tập quán trái nguyên tắc chế độ hôn nhân và gia đình, vi phạm điều cấm theo quy định tại Điều 2, Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình).

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các cấp.

Cơ quan phối hợp: Đài phát thanh, truyền hình, Báo Khánh Hòa, các sở, ban, ngành.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2015;

3. Rà soát, lập danh mục các tập quán về hôn nhân và gia đình đề nghị áp dụng tại địa phương, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân phê duyệt.

Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Tư pháp và UBND các cấp.

Cơ quan phối hợp: Đài phát thanh, truyền hình, Báo Khánh Hòa, các sở, ban, ngành.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2015;

4. Nghiên cứu đề xuất việc thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan chủ trì: Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2015;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện (tổng hợp từ cấp xã) có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả triển khai các nội dung nêu tại Kế hoạch cho UBND tỉnh, thông qua Sở Tư pháp, theo định kỳ 6 tháng, 1 năm, đột xuất hoặc theo yêu cầu của cơ quan Trung ương.

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/04/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 915/qđ-ubnd năm 2015 về kế hoạch triển khai nghị định 126/2014/nđ-cp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh khánh hòa

Số hiệu 915/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/04/2015
Ngày có hiệu lực 13/04/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Khánh Hòa Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 915/qđ-ubnd năm 2015 về kế hoạch triển khai nghị định 126/2014/nđ-cp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn tỉnh khánh hòa
Mục lục

Mục lục

Close