BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 927/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN MIỄN CƯỚC MỘT SỐ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỐI PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO BÃO SỐ 6 GÂY RA TẠI CÁC TỈNH MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Căn cứ vào công điện khẩn số 1556/CĐ-TTg ngày 01/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác đối phó và khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Miễn cước các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông phục vụ công tác đối phó và khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như sau:

1. Cước truyền tín hiệu truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam trên tuyến tryền dẫn tại các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi về Hà Nội phục vụ việc đưa tin tình hình bão số 6 trong thời gian từ 0 giờ ngày 01/10/2006 đến 24 giờ ngày 01/10/2006.

2. Cước chuyển tiền, bưu kiện ủng hộ đồng bào Miền Trung và Tây Nguyên của các tổ chức và cá nhân trong nước tới các địa chỉ: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ các cấp, Ban tiếp nhận viện trợ bão lụt các cấp và từ các địa chỉ này đến các tổ chức và đồng bào các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum bị bão số 6 từ ngày 01/10/2006 đến hết ngày 31/12/2006.

3. Cước thuê bao điện thoại cố định tháng 10/2006 và cước liên lạc điện thoại nội hạt, nội tỉnh của các thuê bao điện thoại cố định từ 00 giờ ngày 01/10/2006 đến 24 giờ ngày 10/10/2006 tại các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum bị bão số 6.

4. Cước thông tin điện thoại di động của các thuê bao điện thoại di động phục vụ trực tiếp công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả cơn bão số 6  tại các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum từ 00 giờ ngày 01/10/2006 đến 24 giờ ngày 10/10/2006.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ Trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông khác và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TW;
- Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn;
- UBND các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế,
  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Hội chữ thập đỏ Việt Nam;
- Ban tiếp nhận viện trợ Việt Nam:
- Bộ Tài chính (Cục quản lý giá);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Các Thứ trưởng BBCVT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ BCVT;
- Lưu: VP, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
 Đỗ Trung Tá

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/10/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 927/QĐ-BBCVT năm 2006 về việc thực hiện miễn cước một số dịch vụ Bưu chính, Viễn thông phục vụ công tác đối phó và khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành

Số hiệu 927/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 05/10/2006
Ngày có hiệu lực 05/10/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 927/QĐ-BBCVT năm 2006 về việc thực hiện miễn cước một số dịch vụ Bưu chính, Viễn thông phục vụ công tác đối phó và khắc phục hậu quả do bão số 6 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây nguyên do Bộ trưởng Bộ Bưu chính,viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close