BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 NĂM 2016 CỦA BAN CÔNG TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

n cứ Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT ngày 06/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-BTTTT ngày 07/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam - Thường trực Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2016 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các thành viên Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; Nhà đăng ký tên miền “.vn”, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VNNIC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Tâm

 

KẾ HOẠCH

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 NĂM 2016 CỦA BAN CÔNG TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 QUỐC GIA.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 936/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 6m 2016 của Bộ trưởng Bộ TTTT)

I. Kiện toàn nhân sự

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Kiện toàn nhân sự Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia

VNNIC

Vụ TCCB/ Thành viên Ban Công tác

- Quyết định kiện toàn nhân sự Ban Công tác.

Tháng 4/2016

II. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Bổ sung nội dung yêu cầu hỗ trợ, sử dụng IPv6 trong các VBQPPL, chương trình, đề án về viễn thông và CNTT của Bộ Thông tin và truyền thông; Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách tạo lập thị trường.

VNNIC

Vụ CNTT, Cục Tin học hóa, Cục Viễn thông, Vụ Pháp chế

- Rà soát chương trình công tác xây dựng VBQPPL của Bộ Thông tin và Truyền thông, các chương trình, đề án trong lĩnh vực viễn thông, Internet có khả năng liên quan đến thúc đẩy phát triển IPv6; Báo cáo và đề xuất lên Lãnh đạo Bộ.

- Nội dung hỗ trợ thúc đẩy IPv6 được bổ sung vào các VBQPPL, chương trình, đề án có liên quan.

Tháng 12/2016

2

Bổ sung các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn yêu cầu khả năng đáp ứng, tính sẵn sàng với IPv6 của các thiết bị, hạ tầng thông tin, mạng lưới của tổ chức, doanh nghiệp.

Vụ Khoa học và Công nghệ

Cục Viễn thông, VNNIC, Trung tâm Thông tin

- Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về IPv6 được hoàn thiện và áp dụng thực tế.

- Các thông tin hướng dẫn được đưa lên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Viễn thông.

Tháng 12/2016

3

Tổng hợp, công bố văn bản cụ thể hướng dẫn các ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất và kinh doanh thiết bị, phần mềm, nội dung hỗ trợ công nghệ IPv6.

Vụ CNTT

VNNIC, Trung tâm Thông tin

- Văn bản hướng dẫn các ưu đãi về IPv6 gửi các doanh nghiệp và công bố trên Website www.ipv6.vn và chuyên trang IPv6 tại Website www.mic.gov.vn.

Tháng 7/2016

III. Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Tổ chức hội thảo Ngày IPv6 Việt Nam 2016.

VNNIC

Ban Công tác, Các doanh nghiệp được đề cập trong Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

- Hội thảo tọa đàm về giải pháp thực hiện nhiệm vụ Giai đoạn 3 Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Tháng 5/2016

2

Tổ chức hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về các ưu đãi trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất và kinh doanh thiết bị, phần mềm, nội dung ... hỗ trợ công nghệ IPv6.

Vụ CNTT

VNNIC, Hiệp hội Internet Việt Nam, Các doanh nghiệp

- Phổ biến chính sách và các thủ tục thực hiện.

Tháng 8/2016

3

Thiết lập và duy trì Website công bố về sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ IPv6 của Việt Nam (vietnamipv6ready.vn).

VNNIC

Các doanh nghiệp

- Thiết lập Website tại địa chỉ www.vietnamipv6ready.vn. tuyên truyền phổ biến và duy trì cập nhật thường xuyên.

Tháng 8/2016

4

Bổ sung nội dung về IPv6 vào các hội nghị, hội thảo, sự kiện chuyên môn trong lĩnh vực viễn thông, CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các đơn vị thuộc Bộ

VNNIC

- Nội dung IPv6 được truyền thông trong các hội thảo, hội nghị về Viễn thông, CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo lịch các sự kiện năm 2016

5

Xây dựng và duy trì chuyên mục về IPv6 trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông: Đưa tin bài và thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, các sự kiện IPv6 và hiện trạng triển khai IPv6 của Việt Nam.

Trung tâm Thông tin

VNNIC

- Chuyên mục về IPv6 được xây dựng và công bố trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Tháng 5/2016

 

 

- Các tin, bài cập nhật hoạt động của Ban Công tác, sự kiện về IPv6 được đưa trên Website của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo lịch của các hoạt động, sự kiện

Báo Vietnamnet, VT, VTV, Tạp chí CNTT&TT

VNNIC

- Đưa tin bài và thực hiện công tác truyền thông về hoạt động của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, các sự kiện IPv6 và hiện trạng triển khai IPv6 của Việt Nam trong các ấn phẩm, chương trình phù hợp.

Theo lịch của các hoạt động, sự kiện

Hiệp hội Internet Việt Nam

VNNIC

- Đưa nội dung truyền thông về IPv6 trong các hoạt động phù hợp của Hiệp hội.

Thường xuyên

6

Thúc đẩy việc xin cấp và sử dụng địa chỉ IPv6 của các thành viên địa chỉ IP của VNNIC.

VNNIC

Các tổ chức, doanh nghiệp

- Tăng số lượng các thành viên địa chỉ IP xin cấp và sử dụng địa chỉ IPv6 tại Việt Nam.

- Hướng dẫn thành viên địa chỉ yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ kết nối quảng bá các vùng IPv6 đã xin cấp.

Thường xuyên

IV. Đào tạo, hợp tác quốc tế

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng về công nghệ IPv6 cho các Sở Thông tin và Truyền thông.

VNNIC

Các Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức đào tạo cho các Sở Thông tin và Truyền thông về nội dung thúc đẩy triển khai IPv6.

Thường xuyên

2

Đào tạo IPv6 cho khối các cơ quan Đảng và Nhà nước.

VNNIC

Cục Bưu điện Trung ương

- Tổ chức khóa đào tạo về IPv6 cho các cán bộ của các Vụ/ Cục CNTT, Trung tâm CNTT của các Bộ, Ban ngành.

Thường xuyên

3

Đào tạo triển khai IPv6 cho mạng di động 4G LTE.

VNNIC

Các doanh nghiệp di động

- Tổ chức khóa đào tạo cho các kỹ sư, chuyên gia về IPv6 của các doanh nghiệp di động ở Việt Nam

Tháng 5/2016

4

Tổ chức đào tạo về công nghệ IPv6 cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông theo quy định tại khoản 5, Điều 18, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Công nghệ thông tin - Bộ Giáo dục và đào tạo

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, các trường đại học, cao đẳng

- Nghiên cứu và đưa nội dung về IPv6 vào đào tạo chính quy.

Thường xuyên

5

Tổ chức đoàn công tác đi tham quan học tập kinh nghiệm triển khai IPv6 ở quốc gia tiêu biểu trong việc triển khai IPv6.

VNNIC

Các doanh nghiệp

- Tổ chức tham quan học tập triển khai IPv6 ở quốc gia tiêu biểu (mời doanh nghiệp tham gia cùng đoàn)

Tháng 12/2016

V. Phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp dịch vụ trên nền IPv6

Cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng:Cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng:Cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng:Cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng:

Cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng băng rộng cố định.

Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, FPT Telecom, Các doanh nghiệp ISP

 

- Toàn bộ các doanh nghiệp lớn thực hiện cung cấp dịch vụ IPv6 cho khách hàng FTTH trong năm 2016.

- Nhân rộng việc cung cấp IPv6 cho khách hàng băng rộng với tỷ lệ tăng trưởng đều hàng năm.

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện cung cấp thử nghiệm dịch vụ IPv6 trên khách hàng băng rộng trong năm 2016, hướng tới cung cấp dịch vụ IPv6 thực tế vào năm tiếp theo 2017.

Tháng 12/2016

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Nội dung, kết quả

Thời hạn

1

Tăng cường kết nối và lưu lượng IPv6 trao đổi qua mạng IPv6 quốc gia.

VNNIC

Các doanh nghiệp ISP (Viettel, VNPT, FPT...)

- Mở rộng DNS quốc gia hỗ trợ IPv6;

- Tăng số lượng ISP kết nối IPv6 qua VNIX, kết nối với nhau, kết nối quốc tế, tăng lưu lượng thực.

Thường xuyên

2

Triển khai IPv6 trong các kết nối peering giữa các doanh nghiệp; mở rộng kết nối IPv6 quốc tế.

Các doanh nghiệp ISP (VNPT, Viettel, FPT, NetNam, Mobifone ...)

 

- Doanh nghiệp ISP lớn có kết nối peering IPv6 với nhau (song song với kết nối qua IPv4).

- Mở rộng về các hướng và lưu lượng IPv6 đi quốc tế.

Thường xuyên

3

Tổ chức hội thảo tọa đàm chuyên đề về vấn đề kinh tế, thương mại, kỹ thuật trong kết nối IPv6 cho các doanh nghiệp đã có kết nối IPv6 tới mạng IPv6 quốc gia và với nhau.

VNNIC

Các doanh nghiệp đã có kết nối IPv6 tới mạng IPv6 quốc gia

- Tọa đàm trao đổi của các chuyên gia kỹ thuật trong công tác triển khai IPv6

Tháng 8/2016

4

Tổ chức buổi làm việc của Ban Công tác với Cục Bưu điện Trung ương về hiện trạng triển khai IPv6 trong mạng truyền số liệu chuyên dùng của Cơ quan Đảng, Nhà nước

VNNIC và Cục Bưu điện Trung ương

Trung tâm CNTT - Văn phòng TW Đảng

- Buổi làm việc của Ban Công tác với Cục Bưu điện Trung ương trao đổi về hiện trạng và giải pháp cho việc triển khai IPv6 trong mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước.

Tháng 7/2016

5

Mở rộng phạm vi triển khai thử nghiệm IPv6 và cung cấp dịch vụ IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Cục Bưu điện Trung ương

Trung tâm CNTT-Văn phòng TW Đảng

- Mở rộng phạm vi thử nghiệm IPv6.

- Mở rộng triển khai IPv6 cho mạng văn phòng Quốc hội.

- Lên kế hoạch tổng thể cung cấp dịch vụ IPv6 trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Triển khai chính thức từng dịch vụ, phân mạng cụ thể.

Tháng 12/2016

6

Tổ chức chương trình làm việc của Ban Công tác với các doanh nghiệp (ISP, nhà cung cấp dịch vụ di động, nhà cung cấp dịch vụ nội dung, các Nhà đăng ký tên miền “.vn”...) để khảo sát đánh giá khả năng, mức độ ứng dụng IPv6 và thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ thực tế trên nền IPv6, thúc đẩy tỷ lệ người sử dụng và lưu lượng IPv6 của Việt Nam.

VNNIC

Ban Công tác, các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6

- Chương trình làm việc của Ban Công tác với doanh nghiệp để đánh giá mức độ và hiện trạng triển khai cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ Giai đoạn 3 Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.

Tháng 8/2016

7

Cung cấp dịch vụ IPv6 tới người sử dụng:

7.1

7.2

Triển khai dịch vụ hosting IDC hỗ trợ song song IPv4/lPv6.

Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, FPT Telecom NetNam, Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hosting IDC

 

- Dịch vụ hosting cung cấp cho khách hàng hỗ trợ song song IPv4/lPv6.

Tháng 12/2016

7.3

Triển khai cung cấp IPv6 trong dịch vụ thử nghiệm 4G LTE.

Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Mobifone, Các doanh nghiệp được cấp giấy phép triển khai 4G LTE

 

- IPv6 được triển khai tới thuê bao thử nghiệm dịch vụ 4G LTE.

Tháng 12/2016

7.4

Kích hoạt hỗ trợ và dán nhãn IPv6 ready logo cho Website trang chủ và các Website thông tin cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp ISP, di động.

 

- Trang chủ của các doanh nghiệp và các Website thông tin cung cấp dịch vụ hoạt động song song IPv4/lPv6.

Tháng 9/2016

7.5

Kích hoạt hỗ trợ IPv6 cho các dịch vụ nội dung

FPT Online, VnExpress, Vietnamnet, Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung

 

- Kích hoạt hỗ trợ IPv6 trên các dịch vụ nội dung quy mô vừa và nhỏ.

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi hỗ trợ IPv6 cho toàn bộ các dịch vụ nội dung, báo điện tử...

Tháng 12/2016

7.6

Hỗ trợ IPv6 đối với dịch vụ đăng ký, hosting tên miền “.vn”

Các Nhà đăng ký tên miền “.vn”

VNNIC

Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” đảm bảo hệ thống quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền “.vn” và hệ thống máy chủ DNS cung cấp dịch vụ cho tên miền “.vn” hỗ trợ song song IPv4/IPv6 vào cuối năm 2016.

Tháng 12/2016

                   

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 936/QĐ-BTTTT năm 2016 về Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 936/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 02/06/2016
Ngày có hiệu lực 02/06/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 936/QĐ-BTTTT năm 2016 về Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close