ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 23 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO CHỈ SỐ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT INDEX) TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình hành động nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, HĐND (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- VPUB: LĐVP, các CV liên quan;
- Lưu: VT, TH (D).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Vũ Đại Thắng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

NÂNG CAO CHỈ SỐ SẴN SÀNG CHO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT INDEX) TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 936/QĐ-UBND ngày 23/06/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu chung

Phát huy vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan góp phần quan trọng trong cải cách hành chính.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng chính quyền hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, công khai minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước hướng tới Chính phủ điện tử gắn liền với quá trình cải cách hành chính tại tỉnh Hà Nam.

Nâng cao ý thức về vai trò, trách nhiệm các cơ quan hành chính các cấp trong nhận thức và hành động để nâng cao Chỉ số sẵn sàng cho phát triển công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2017 và các năm tiếp theo, phấn đấu đưa chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh vào nhóm những tỉnh, thành phố có thứ hạng cao trên cả nước.

2. Mục tiêu cụ thể

Tiếp tục duy trì phát huy những chỉ số thành phần có điểm số cao, tăng thứ hạng và phấn đấu cải thiện đáng kể các chỉ số thành phần có điểm số thấp; nâng cao vị trí xếp hạng trong bảng xếp hạng ICT Index hàng năm; phấn đấu đến năm 2020 Hà Nam ở vị trí trong nhóm 20 tỉnh có xếp hạng ICT Index cao của cả nước.

3. Các giải pháp chủ yếu

- Tổ chức quán triệt các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc nâng cao chỉ số ICT Index nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nêu cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

- Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch hóa thông tin cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Phổ biến, công khai các văn bản quy phạm, quy hoạch, kế hoạch, thủ tục hành chính và các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, không mất thời gian tìm kiếm.

- Đầu tư nâng cấp trang bị hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đảm bảo mỗi cán bộ, công chức có 01 máy tính để phục vụ công việc.

- Nâng cấp phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành, thư điện tử tên miền hanam.gov.vn để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

- Trang bị phần mềm diệt virus và các thiết bị an toàn dữ liệu tại các cơ quan.

- Kết nối mạng diện rộng, mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã.

- Triển khai phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tới cấp xã, phường, thị trấn. Năm 2017 đảm bảo 100% các xã, phường, thị trấn ứng dụng phần mềm trong giải quyết các thủ tục hành chính.

- Tăng cường ứng dụng hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cơ quan. Tiếp nhận, cập nhật và giải quyết các bộ hồ sơ nộp trực tuyến hoặc trực tiếp của các tổ chức, cá nhân thông qua phần mềm.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu trọng điểm phục vụ cho các mục đích tra cứu, tìm kiếm và khai thác thông tin của người sử dụng trên môi trường mạng: Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Hà Nam; cơ sở dữ liệu về thống kê kinh tế - xã hội; cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và đầu tư...

- Ban hành chính sách, cơ chế đặc thù để thu hút các nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế cho ứng dụng, phát triển công nghiệp và thị trường công nghệ thông tin. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; khuyến khích đào tạo và thu hút nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin, có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin làm việc tại các cơ quan.

- Tăng cường đào tạo phần mềm nguồn mở, an toàn an ninh thông tin cho tất cả cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Triển khai đào tạo tin học cho 100% các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành và triển khai Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trên máy tính, mạng máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam. Hàng năm, tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước. Qua kiểm tra kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin.

4. Phân công nhiệm vụ các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan

a) Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan thường trực trong việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động về Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu cải thiện chỉ số: “Hạ tầng kỹ thuật của xã hội”, “hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan nhà nước” và “ng dụng nội bộ cơ quan nhà nước”.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trong việc cải thiện các chỉ số khác.

- Tiếp nhận, tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố liên quan đến việc cải thiện chỉ số ICT Index để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời giải quyết.

- Chủ trì tham mưu, triển khai các giải pháp, chương trình, dự án liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam tăng cường tuyên truyền về tính quan trọng của chỉ số ICT Index đối với việc xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền Chương trình Hành động nâng cao chỉ số ICT Index của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra, theo dõi giám sát hiệu quả của hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến triển khai tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh, định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư phát triển cho các hoạt động đầu tư, mua sắm và thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước phục vụ cải thiện chỉ số ICT Index năm 2017 và các năm tiếp theo. Trước mắt tập trung tham mưu các nguồn lực để trang bị hạ tầng máy tính cho các cơ quan; thuê dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm Một cửa điện tử, Dịch vụ công trực tuyến và nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

- Chủ trì triển khai xây dựng Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam theo đúng tiến độ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Phân bổ đủ nguồn kinh phí để bảo đảm hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan được ổn định, liên tục, hiệu quả.

c) Sở Tài chính

- Chủ trì, tổng hợp nhu cầu và xây dựng dự toán kinh phí chi hoạt động thường xuyên về công nghệ thông tin cho các cấp, các ngành; đảm bảo thực hiện cải thiện chỉ số ICT Index của tỉnh năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông trang bị hạ tầng máy tính cho các cơ quan; thuê dịch vụ công nghệ thông tin hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến, nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

- Đề xuất các giải pháp cụ thể và tài chính liên quan đến hoạt động nâng cao chỉ số ICT Index tỉnh Hà Nam năm 2017 và các năm tiếp theo.

d) Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu cải thiện các tiêu chí thành phần: “Tỷ lệ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước” “Tỷ lệ cán bộ chuyên trách an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước” trong chỉ số “Hạ tầng nhân lực của các cơ quan nhà nước”.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch đào tạo cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, cán bộ an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

e) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu cải thiện chỉ số “Dịch vụ công trực tuyến”.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về bộ hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng.

f) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu cải thiện chỉ số “Hạ tầng nhân lực xã hội

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng tỷ lệ đào tạo tin học tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh có các giải pháp nâng cao tỷ lệ đào tạo tin học tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

g) Các Sở, ban, ngành

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan cải thiện chỉ số “Hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan nhà nước”; “Hạ tầng nhân lực của các cơ quan nhà nước”; “ng dụng dịch vụ công trực tuyến” tại cơ quan mình.

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tham mưu cải thiện chỉ số “Hạ tầng kỹ thuật của xã hội; Hạ tầng nhân lực của xã hội”; “Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến” tại địa phương mình.

- Tập trung xây dựng Trung tâm Hành chính công cấp huyện, thành phố theo đúng tiến độ do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

i) Các cơ quan thông tấn, báo chí

- Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền về tầm quan trọng của chỉ số ICT Index đối với việc xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh và xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chuyên mục cải thiện chỉ số ICT Index của tỉnh, phát sóng định kỳ 01 lần/tháng.

5. Tổ chức thực hiện

a) Trên cơ sở nội dung của Chương trình hành động này, theo chức năng nhiệm vụ được phân công, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình phù hợp với từng chỉ số thành phần được phân công. Các cơ quan được giao chủ trì từng chỉ số ICT Index phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai hiệu quả các chỉ số thành phần theo yêu cầu của tỉnh.

b) Hàng năm, trên cơ sở kết quả chỉ số ICT Index do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Tin học Việt Nam công bố, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của tỉnh sẽ tổ chức hội nghị để phân tích, đánh giá thực trạng và tìm ra nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nâng cao chỉ số ICT Index của tỉnh.

c) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi kiến nghị về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 936/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình hành động nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020

Số hiệu 936/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 23/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hà Nam Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 936/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình hành động nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index) tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020
Mục lục

Mục lục

Close