ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN  2017 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số: 39/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số: 92/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tại Tờ trình số: 158/TTr-VPĐP ngày 22 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020, TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 941/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình của các đơn vị, địa phương; phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém trong quá trình thực hiện; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện Chương trình, để phân tích, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình của các đơn vị, địa phương đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Trên cơ sở kiểm tra, giám sát xác định được mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với kế hoạch đề ra; tìm ra các nguyên nhân của kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế để đưa ra các giải pháp phù hợp tổ chức thực hiện Chương trình.

2. Yêu cầu

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá được thực hiện thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Công tác kiểm tra

* Kiểm tra: Là hoạt động định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất, nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình của các đơn vị, địa phương; phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém trong quá trình thực hiện; kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc, phát sinh, việc làm sai quy định, giám sát việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý các vấn đề đã phát hiện.

a) Nội dung

- Công tác chỉ đạo điều hành của các đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững (triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh liên quan đến Chương trình; công tác phân bổ vốn, quản lý nguồn vốn, thanh quyết toán; phối hợp giữa các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện).

- Tiến độ thực hiện, các kết quả, hiệu quả của các chính sách, dự án (theo từng chính sách giảm nghèo, các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình giảm nghèo bền vững).

- Công tác xây dựng Kế hoạch, mục tiêu giảm nghèo hàng năm của của địa phương, cơ sở; phân công thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên giúp đỡ cơ sở và hộ nghèo trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

- Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm, phát sinh trong năm; việc lưu trữ hồ sơ điều tra, rà soát, quản lý, theo dõi, cập nhật số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương, cơ sở.

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã; hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã.

- Mức độ tham gia và hưởng lợi của người dân tại cơ sở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ trên địa bàn huyện, thành phố (đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số,...) trong lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động của Chương trình.

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Các vấn đề khác có liên quan.

b) Phương pháp

- Thu thập các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và báo cáo của địa phương được kiểm tra về thực hiện Chương trình; các báo cáo kiểm tra, giám sát, đánh giá (kỳ trước) và các tài liệu có liên quan.

- Tham vấn cán bộ xã, thôn: Cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, thành viên Ban Quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã (gọi tắt là Ban Quản lý cấp xã), Trưởng thôn, bản.

- Tham vấn các đối tượng thụ hưởng để đánh giá mức độ tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, dự án.

- Kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng, các công trình xây dựng, các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo nhân rộng, các điểm truyền thông... tại cơ sở.

- Kiểm tra thực tế việc điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo tại   địa phương, cơ sở (trực tiếp xuống một số thôn).  

c) Thành phần kiểm tra

- Cấp tỉnh:

+ Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia được giao phụ trách các địa phương (theo Phụ lục số 01);

+ Các Sở, Ban, Ngành chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo; các dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (theo phụ lục số 02).

- Cấp huyện:

+ Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia;

+ Các Phòng, Ban chủ trì tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo; các dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững;

+ Các cơ quan khác có liên quan.

- Cấp xã:

+ Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã; thành viên Ban Quản lý xã;

+ Cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo xã, cán bộ phụ trách các thôn, bản.

d) Quy trình kiểm tra

- Cấp tỉnh:

+ Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện về kế hoạch kiểm tra;

+ Thu thập các thông tin về chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình (báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo của cấp huyện, xã...);

+ Tiến hành kiểm tra thực tế tại các xã, thôn, bản (chọn ngẫu nhiên 01 - 02 xã, thôn kiểm tra trực tiếp) nội dung theo kế hoạch;

+ Tổng hợp kết quả kiểm tra (thống nhất kết quả kiểm tra với địa phương, cơ sở để tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra với cơ quan thường trực Chương trình).

- Cấp huyện:

+ Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã về kế hoạch kiểm tra;

+ Thu thập các thông tin liên quan (báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo của xã...);

+ Tiến hành kiểm tra thực tế tại các thôn, bản; tổ chức tham vấn trực tiếp với người dân (bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ không nghèo) tại thôn, bản về việc triển khai các chính sách, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại địa phương, với các đối tượng thụ hưởng chính sách của Chương trình;

+ Tổ chức kiểm tra một số công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo nhân rộng trên địa bàn xã;

+ Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo cơ quan thường trực Chương trình.

- Cấp xã:

+ Họp, nghe các thành viên Ban Giảm nghèo xã báo cáo tình hình thực hiện chương trình giảm nghèo; địa bàn thôn, bản được giao phụ trách, phân công  giúp đỡ hộ nghèo;

+ Thu thập các thông tin liên quan (báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo, các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo của xã...);

+ Tiến hành kiểm tra thực tế tại các thôn, bản, hộ dân (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ không nghèo); họp, tham vấn hộ dân (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ không nghèo) về tổ chức triển khai các chính sách, dự án của Chương trình trên địa bàn;

+ Tổ chức kiểm tra một số công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn.

đ) Thời gian kiểm tra

- Mỗi năm tổ chức 02 đợt: Đợt 01 vào tháng 5 hoặc tháng 6; đợt 02 vào tháng 11 hoặc tháng 12. Ngoài ra, thực hiện kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban Chỉ đạo hoặc khi có vấn đề phát sinh.

- Thời gian kiểm tra tại địa phương, cơ sở từ 01 - 02 ngày (các đoàn kiểm tra thống nhất với địa phương, cơ sở chủ động về thời gian cho phù hợp, nhưng phải đảm bảo chất lượng của công tác kiểm tra).

e) Chế độ báo cáo

* Báo cáo kết quả kiểm tra:

- Trong vòng 07 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt kiểm tra, các Đoàn kiểm tra báo cáo về cơ quan thường trực Chương trình để tổng hợp báo cáo cấp trên, cụ thể:

+ Cấp tỉnh: Báo cáo gửi về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Cấp huyện: Báo cáo gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo.

+ Cấp xã: Báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trong vòng 15 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ báo cáo của các Đoàn kiểm tra, Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

* Hình thức báo cáo: Các cấp báo cáo kiểm tra Mẫu số 01 kèm theo 11 Biểu mẫu thu thập thông tin bằng cả bản giấy và bản điện tử.

2. Công tác giám sát

* Giám sát: Là hoạt động thường xuyên và định kỳ cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện Chương trình; tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, đề xuất các phương án phục vụ việc ra quyết định của các cấp quản lý nhằm đảm bảo Chương trình thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng và trong khuôn khổ các nguồn lực đã được xác  định.

a) Thu thập thông tin

Định kỳ 06 tháng và cả năm, các cấp, các ngành thu thập thông tin kết quả thực hiện các chính sách, dự án của Chương trình giảm nghèo trên địa bàn vào các biểu mẫu theo quy định.

- Cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban Quản lý cấp xã thu thập thông tin vào các Biểu số 03, Biểu số 04, Biểu số 05, Biểu số 06, Biểu số 07, Biểu số 08, Biểu số 09, Biểu số 10, Biểu số 11, gửi về Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Cấp huyện:

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các Phòng, Ban liên quan thu thập thông tin vào Biểu số 03, Biểu số 04, Biểu số 05, Biểu số 06, Biểu số 07, Biểu số 08, Biểu số 09, Biểu số 10, Biểu số 11 (các chính sách dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình giảm nghèo do các Phòng, Ban cấp huyện quản lý, tổ chức thực hiện);

+ Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) tổng hợp thông tin vào Biểu số 03, Biểu số 04, Biểu số 05, Biểu số 06, Biểu số 07, Biểu số 08, Biểu số 09, Biểu số 10, Biểu số 11 do các xã, các Phòng, Ban cấp huyện cung cấp và tổng hợp vào các Biểu số 01 và Biểu số 02 gửi Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (qua Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo).  

- Cấp tỉnh:

+ Các Sở, Ban, Ngành liên quan thu thập thông tin vào Biểu số 6, Biểu số 7, Biểu số 08, Biểu 09, Biểu số 10, Biểu số 11 (về các chính sách, dự án, tiểu dự án Chương trình giảm nghèo do các đơn vị quản lý, tổ chức chỉ đạo thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện) gửi về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo) tổng hợp các Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03, Biểu số 04, Biểu số 05, Biểu số 06, Biểu số 07, Biểu số 08, Biểu số 09, Biểu số 10, Biểu số 11 từ các Sở, Ban, Ngành và cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Tổng hợp báo cáo giám sát

- Cấp xã: Tổng hợp thông tin và báo cáo kết quả giám sát (Mẫu số 2 và kèm theo các Biểu số 01 đến Biểu số 11) gửi về cấp huyện qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các Phòng, Ban quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách, dự án Chương trình giảm nghèo để tổng hợp.

- Cấp huyện: Tổng hợp thông tin và báo cáo kết quả giám sát (Mẫu số 02 và kèm theo các Biểu số 01 đến Biểu số 11) do cấp xã và các Phòng, Ban quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách, dự án Chương trình giảm nghèo gửi đến, sau đó, gửi về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo để tổng hợp.

- Cấp tỉnh:

+ Các Sở, Ban, Ngành quản lý chỉ đạo tổ chức thực hiện hoặc trực tiếp thực hiện các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình giảm nghèo tổng hợp báo cáo kết quả giám sát (Mẫu số 02, kèm theo các Biểu số 06, Biểu số 07, Biểu số 08, Biểu số 09, Biểu số 10, Biểu số 11) gửi về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo và các Bộ, Ngành quản lý trực tiếp. Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo tổng hợp các Biểu số 01, Biểu số 02, Biểu số 03, Biểu số 04, Biểu số 05, Biểu số 06, Biểu số 07, Biểu số 08, Biểu số 09, Biểu số 10, Biểu số 11 và báo cáo kết quả giám sát (Mẫu số 02) từ các Sở, Ban, Ngành và cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

c) Thời gian và hình thức báo cáo giám sát

- Đối với báo cáo giám sát 06 tháng:

+ Cấp xã báo cáo cấp huyện trước ngày 05 tháng 7 hàng năm;

+ Cấp huyện báo cáo cấp tỉnh trước ngày 10 tháng 7 hàng năm;

+ Cấp tỉnh báo cáo cấp Trung ương trước ngày 15 tháng 7 hàng năm.

- Đối với báo cáo giám sát năm:

+ Cấp xã báo cáo cấp huyện trước ngày 05 tháng 3 của năm sau;

+ Cấp huyện báo cáo cấp tỉnh trước ngày 10 tháng 3 của năm sau;

+ Cấp tỉnh báo cáo cấp Trung ương trước ngày 15 tháng 3 của năm sau.

- Báo cáo của các đơn vị được gửi bằng bản giấy và bản điện tử.

3. Công tác đánh giá

* Đánh giá: Là hoạt động định kỳ theo kế hoạch nhằm xác định mức độ đạt được theo mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể so với quyết định phê duyệt Chương trình. Đánh giá Chương trình bao gồm: Đánh giá đầu kỳ, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ.

Đánh giá đầu kỳ: Là đánh giá được thực hiện ngay sau khi bắt đầu thực hiện Chương trình, dự án nhằm xem xét tình hình thực tế của Chương trình, dự án so với thời điểm phê duyệt để có biện pháp xử lý phù hợp.

Đánh giá giữa kỳ: Là đánh giá được thực hiện vào thời điểm giữa kỳ theo tiến độ thực hiện Chương trình được phê duyệt, nhằm xem xét tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình từ khi bắt đầu triển khai, đề xuất các điều chỉnh cần thiết.

Đánh giá cuối kỳ: Là đánh giá được tiến hành vào năm cuối của Chương trình, dự án nhằm xem xét các kết quả đạt được, rút ra các bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở thu thập thông tin theo các mẫu Biểu (từ Biểu số 01 đến Biểu số 11) các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện báo cáo đánh giá (Mẫu số 03) như sau:

a) Thời gian báo cáo đánh giá

- Báo cáo đánh giá đầu kỳ (năm 2016): Thực hiện vào thời điểm báo cáo 06 tháng đầu năm 2017. Các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi báo cáo đánh giá đầu kỳ về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo.

- Báo cáo đánh giá giữa kỳ (năm 2018): Trước ngày 01 tháng 12 năm 2018, các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi báo cáo đánh giá giữa kỳ (giai đoạn 2016 - 2018) về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo.

- Báo cáo đánh giá cuối kỳ (năm 2020): Trước ngày 01 tháng 9 năm 2020, các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi báo cáo đánh giá cuối kỳ (giai đoạn 2016 - 2020) về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo.

b) Hình thức báo cáo

 Các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố gửi các Biểu mẫu và Báo cáo Mẫu số 03 (cả bản giấy và bản điện tử) về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức kiểm tra và giám sát, đánh giá Chương trình trên địa bàn được bố trí từ nguồn kinh phí Dự án Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; từ ngân sách địa phương theo quy định tài chính hiện hành và nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo chủ trì, theo dõi kết quả thực hiện công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá hàng năm theo Kế hoạch này; phối hợp với các Sở, Ban, Ngành tổ chức kiểm tra và giám sát, đánh giá tại các địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và giám sát, đánh giá trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các Sở, Ban, Ngành chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách, dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình giảm nghèo bền vững. Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc kiểm tra và giám sát, đánh giá trên địa bàn; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; tổng hợp và báo cáo kết quả về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và giám sát, đánh giá theo Kế hoạch này; tổng hợp và báo cáo kết quả lên cấp trên đầy đủ biểu mẫu, đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo để tổng hợp, đề xuất giải quyết./.

 

DANH MỤC PHỤ BIỂU

Phụ lục số 01. Danh sách các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các địa phương.

Phụ lục số 02. Danh sách các đơn vị chủ trì chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách, dự án Chương trình giảm nghèo bền vững.

Mẫu số 01. Báo cáo kiểm tra Chương trình giảm nghèo bền vững 06 tháng, cả năm.

Mẫu số 02. Báo cáo giám sát Chương trình giảm nghèo bền vững 06 tháng, cả năm.

Mẫu số 03. Báo cáo đánh giá Chương trình giảm nghèo bền vững đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ.

Biểu số 01. Khung kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Biểu số 02. Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Biểu số 03. Thông tin chung giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Biểu số 04. Thông tin giám sát công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Biểu số 05. Thông tin giám sát hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Biểu số 06. Thông tin giám sát hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020;

Biểu số 07. Thông tin giám sát hoạt động hỗ trợ cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài  thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

 Biểu số 08. Thông tin giám sát hoạt động Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Biểu số 09. Thông tin giám sát hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

 Biểu số 10. Thông tin về sự tham gia của hộ gia đình hưởng lợi trong lập kế hoạch cấp thôn hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Biểu số 11. Kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.  

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG

STT

ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Huyện Ba Bể

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

Tổ trưởng

Sở Tài chính

Thành viên

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Thành viên

Bí thư Huyện ủy Ba Bể

Thành viên

2

Huyện Pác Nặm

Ban Dân tộc tỉnh

Tổ trưởng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Thành viên

Sở Khoa học và Công nghệ

Thành viên

Bí thư Huyện ủy Pác Nặm

Thành viên

3

Huyện Chợ Mới

Sở Xây dựng

Tổ trưởng

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thành viên

4

Huyện Na Rì

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổ trưởng

Sở Thông tin và Truyền thông

Thành viên

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Thành viên

5

Huyện

 Bạch Thông

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tổ trưởng

Sở Công thương

Thành viên

Tỉnh đoàn

Thành viên

6

Huyện Ngân Sơn

Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo

Tổ trưởng

Sở Giao thông Vận tải

Thành viên

Sở Nội vụ

Thành viên

Hội Nông dân tỉnh

Thành viên

7

Huyện Chợ Đồn

Sở Y tế

Tổ trưởng

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Thành viên

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Thành viên

8

Thành phố Bắc Kạn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổ trưởng

Sở Tư pháp

Thành viên

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH, DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

STT

Nội dung

Đơn vị phụ trách

Ghi chú

1

Chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

 

2

Chính sách dạy nghề

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

 

3

Chính sách giải quyết việc làm cho người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

4

Chính sách hỗ trợ về y tế

Sở Y tế

 

5

Chính sách hỗ trợ về giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

6

Chính sách hỗ trợ về nhà ở

Sở Xây dựng

 

7

Hỗ trợ nước sinh hoạt và vệ sinh

 

 

7.1

Hỗ trợ nước sinh hoạt

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

7.2

Hỗ trợ xây hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh

Sở Y tế

 

8

Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

 

9

Các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

 

 

9.1

Dự án 1: Chương trình 30a

 

 

9.1.1

Tiểu dự án 1. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng huyện nghèo

Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo

 

9.1.2

Tiểu dự án 2. Hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo tại huyện nghèo

 

 

a)

Hoạt động hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

b)

Hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo

Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo

 

9.1.3

Tiểu dự án 3.  Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

9.2

Dự án 2: Chương trình 135

 

 

9.2.1

Tiểu dự án 1. Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn:

Ban Dân tộc

 

9.2.2

Tiểu dự án 2. Hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn

 

 

a)

Hoạt động hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

b)

Hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo

Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo

 

9.2.3

Tiểu dự án 3. Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn.

Ban Dân tộc

 

9.3

Dự án 3: Hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135

 

 

a)

Hoạt động hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

b)

Hoạt động nhân rộng mô hình giảm nghèo

Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo

 

9.4

Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

 

 

9.4.1

Tiểu dự án 1. Truyền thông về giảm nghèo.

Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo

 

9.4.2

Tiểu dự án 2. Giảm nghèo về thông tin:

Sở Thông tin và truyền thông

 

9.5

Dự án 5: Nâng cao năng lực giám sát đánh giá thực hiện Chương trình

 

Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo; các Sở, Ban, Ngành phụ trách các chính sách, dự án của Chương trình và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 

 

MẪU SỐ 01

CƠ QUAN KIỂM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /BC- …

…, ngày… tháng… năm…..

 

BÁO CÁO KIỂM TRA

Chương trình giảm nghèo 06 tháng, cả năm

I. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Khái quát về đợt kiểm tra

- Thành phần Đoàn kiểm tra thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

- Kế hoạch kiểm tra (Kế hoạch chi tiết của đợt kiểm tra với ngày, giờ, địa điểm cụ thể trong thực hiện các hoạt động kiểm tra).

- Nội dung chính của đợt kiểm tra.

2. Tình hình khắc phục những kết luận của đợt kiểm tra kỳ trước

Bảng tóm tắt trong đó có nội dung về các kết luận kiểm tra kỳ trước và tiến độ khắc phục các kết luận kiểm tra kỳ trước tính đến đợt kiểm tra hiện tại (lưu ý: Nếu là lần kiểm tra đầu tiên thì không cần có mục này).

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

1. Kết quả kiểm tra

a) Công tác lập kế hoạch thực hiện Chương trình

- Tiến độ thực hiện Chương trình.

- Mức độ tham gia của hộ nghèo, hộ cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số, và các đối tượng yếu thế khác trong công tác lập kế hoạch.

b) Tình hình xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình

Tình hình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn của các cấp liên quan đến thực hiện Chương trình (có vướng mắc gì trong quá trình tổ chức thực hiện? Có điểm gì chưa phù hợp?...).

c) Ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện hỗ trợ/thúc đẩy thực hiện Chương trình

Tình hình xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách của các cấp liên quan đến thực hiện Chương trình (có vướng mắc gì trong quá trình tổ chức thực hiện? Có điểm gì chưa phù hợp?...)

d) Bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình  

- Bố trí nguồn lực: Ngân sách Trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

- Tình hình giải ngân: Tổng hợp giải ngân trong kỳ kiểm tra và giải ngân lũy kế từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình; tình hình giải ngân từng nguồn vốn: tiến độ, các vướng mắc, khả năng huy động bổ sung...

e) Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan

- Công tác điều phối của cơ quan chủ trì Chương trình.

- Sự tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình.

- Tình hình lồng ghép, phối hợp với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác tại địa phương.

2. Tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình (áp dụng cho Báo cáo Kiểm tra của tỉnh và cấp huyện)

Đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện các chính sách, dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình (Kèm theo Biểu số 02 và các mẫu Biểu do các Sở, Ban, Ngành chủ trì, quản lý, thực hiện các chính sách, dự án, tiểu dự án).

3. Kết quả tham vấn người dân

- Nội dung và thành phần tham gia.

- Nội dung tham vấn, những vướng mắc đã giải quyết được ngay tại buổi tham vấn và những vướng mắc phải báo cáo lên cấp trên để xem xét giải quyết.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Các vấn đề tồn tại trong thực hiện Chương trình (nêu cụ thể từng nội dung của Chương trình).

2. Các kiến nghị để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình (gắn với phân công thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị liên quan và thời gian thực hiện cụ thể).

 

 

Nơi nhận:
- …
- …

Cơ quan kiểm tra
(ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 02

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /BC-

….., ngày     tháng    năm...

 

BÁO CÁO GIÁM SÁT

Chương trình giảm nghèo 06 tháng, cả năm

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO 06 THÁNG, CẢ NĂM

1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

Tình hình xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020.

2. Công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện Chương trình

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình.

- Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình.

3. Tình hình thực hiện Chương trình 06 tháng, cả năm

3.1. Các chính sách  giảm nghèo

- Chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm tăng thu nhập cho người nghèo.

+ Chính sách tín dụng ưu đãi;

+ Chính sách dạy nghề;

+ Chính sách giải quyết việc làm cho người lao động.

- Chính sách hỗ trợ về y tế;

- Hỗ trợ về giáo dục - đào tạo;

- Hỗ trợ về nhà ở;

- Hỗ trợ về nước sinh hoạt và vệ sinh;

- Tiếp cận dịch vụ văn hóa - thông tin.

3.2. Các dự án của Chương trình giảm nghèo

3.2.1. Dự án 1: Chương trình 30a

Ngân sách Trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn) cho Dự án 1.

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo.

- Ngân sách Trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn);

- Số công trình được đầu tư trong đó: Đầu tư mới, công trình chuyển tiếp, công trình duy tu bảo dưỡng (cấp làm chủ đầu tư, phân loại công trình đầu tư, quy mô công trình, với mỗi công trình đầu tư ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số).

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo.

- Ngân sách Trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn);

- Số mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ (phân loại mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất theo loại hình nông, lâm, ngư nghiệp và phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ; quy mô, mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất, với mỗi mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số), có gắn với quy hoạch phát triển sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

c) Tiểu dự án 3: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Ngân sách Trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác;

- Số người được hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài, trong đó: Số lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số);

- Số cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở được tập huấn nâng cao năng lực;

- Số lượt người lao động/gia đình người lao động được tư vấn giới thiệu việc làm sau khi về nước (ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số).

3.2.2. Dự án 2: Chương trình 135

Ngân sách Trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn) cho Dự án 2.

a) Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn.

- Ngân sách Trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn);

- Số công trình được đầu tư trong đó: Đầu tư mới, công trình chuyển tiếp, công trình duy tu bảo dưỡng (cấp làm chủ đầu tư, phân loại công trình đầu tư, quy mô công trình, với mỗi công trình đầu tư ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số).

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn.

- Ngân sách Trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn);

- Số mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ (phân loại mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất theo loại hình nông, lâm, ngư nghiệp và phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ; quy mô mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất, với mỗi mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số), có gắn với quy hoạch phát triển sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

c) Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn; thôn đặc biệt khó khăn.

- Ngân sách Trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn);

- Số các hoạt động nâng cao năng lực: Phân loại các hoạt động, với mỗi loại hoạt động ghi rõ số người được hỗ trợ gồm cả tổng số lượt, số lượt cán bộ (trong đó ghi rõ tổng số lượt, số lượt cán bộ theo các cấp, số lượt cán bộ nữ, số lượt cán bộ dân tộc thiểu số), số lượt người dân (trong đó ghi rõ số lượt người nghèo, lượt cận nghèo, lượt phụ nữ, lượt dân tộc thiểu số).

3.3. Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135

- Ngân sách Trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn);

- Số mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ (phân loại mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất theo loại hình nông, lâm, ngư nghiệp và phi nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ; quy mô mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất, với mỗi mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số), có gắn với quy hoạch phát triển sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

3.4. Dự án 4: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Ngân sách trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn) cho Dự án 4.

a) Hoạt động truyền thông

- Ngân sách Trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn).

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các sản phẩm truyền thông về giảm nghèo (phóng sự, tọa đàm, đối thoại, Pa nô, áp phích, tờ rơi, hình thức khác...).

- Xây dựng và phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo các cấp: (số lớp và số người tham dự).

- Xây dựng trang tin điện tử về giảm nghèo hoặc ký hợp đồng đưa tin trên trang điện tử.

- Tổ chức đối thoại chính sách (số cuộc đối thoại theo từng cấp, số đối tượng hưởng lợi tham gia đối thoại theo tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số).

b) Hoạt động giảm nghèo về thông tin

- Ngân sách Trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

- Số hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội (ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số hộ nghèo, số hộ cận nghèo, số hộ dân tộc thiểu số).

- Số phương tiện nghe - xem được hỗ trợ cho hộ nghèo sống tại hộ nghèo thuộc các dân tộc rất ít người; hộ nghèo sống tại các xã đặc biệt khó khăn.

- Số cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động; số lớp đào tạo.

- Xã nghèo có điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời.

- Trang bị bộ phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động.

- Cụm thông tin cơ sở tại các khu vực trung tâm giao thương được đầu tư.

3.5. Dự án 5: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá

Ngân sách trung ương bố trí; ngân sách địa phương bố trí; huy động khác (theo các nguồn) cho Dự án 5.

a) Hoạt động nâng cao năng lực

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo: Số lớp tập huấn và số lượt cán bộ được tập huấn (trong đó ghi rõ tổng số lượt, số lượt cán bộ theo các cấp, số lượt cán bộ nữ, số lượt cán bộ dân tộc thiểu số).

- Tham quan, học tập kinh nghiệm: Số lượt và số cán bộ tham dự (trong đó ghi rõ tổng số lượt, số lượt cán bộ theo các cấp, số lượt cán bộ nữ, số lượt cán bộ dân tộc thiểu số).

b) Hoạt động kiểm tra và giám sát, đánh giá

- Hoạt động kiểm tra: Số lần (đoàn) giám sát cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Tình hình triển khai các hướng dẫn về giám sát và đánh giá.

- Thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giảm nghèo: Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo.

(Kèm theo Biểu số 02)

4. Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, dự án của Chương trình giảm nghèo

- Kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm so với kế hoạch năm và thực hiện năm trước (theo huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn).

- Kết quả thực hiện mục tiêu tăng thu nhập của các hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm so với năm trước (theo huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn).

- Kết quả thực hiện mục tiêu đưa các huyện, xã nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn so với kế hoạch năm.

- Kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể khác của Chương trình.

(Kèm theo Biểu số 01)

5. Đánh giá chung

5.1. Thuận lợi

5.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 06 THÁNG CUỐI NĂM HOẶC NĂM TIẾP THEO

1. Công tác chỉ đạo thực hiện.

2. Công tác hướng dẫn thực hiện.

3. Bố trí nguồn lực thực hiện.

4. Quản lý điều hành, kiểm tra và giám sát, đánh giá.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Các đề xuất về đổi mới cơ chế, chính sách điều hành.

2. Các đề xuất về tổ chức thực hiện.

IV. PHỤ LỤC BÁO CÁO

Tổng hợp các Biểu số 03, Biểu số 04, Biểu số 05, Biểu số 06, Biểu số 07, Biểu số 08, Biểu số 09, Biểu số 10, Biểu số 11 theo kỳ báo cáo trong Phụ lục.

 

 

Nơi nhận:
- …
- …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ 03

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /BC-

….., ngày     tháng    năm...

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

Chương trình Giảm nghèo đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ

I. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Đánh giá việc thiết kế Chương trình Giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

- Về mục tiêu: Chương trình Giảm có phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội không? Có đảm bảo giảm được nghèo theo mục tiêu đề ra không?

- Về đối tượng: Mức độ hưởng lợi của các đối tượng ưu tiên (số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số...) có cần điều chỉnh hoặc bổ sung thêm đối tượng không (như hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo?).

- Về công tác chỉ đạo, điều hành: Hợp lý chưa? Cần bổ sung sửa đổi như thế nào?

- Về cơ chế tổ chức thực hiện: Phù hợp, đồng bộ và hệ thống chưa? Có gì phải điều chỉnh không?

2. Đánh giá việc bố trí nguồn lực cho Chương trình

- Ngân sách Trung ương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); ngân sách địa phương bố trí, trong đó (đầu tư phát triển; sự nghiệp); huy động khác (theo các nguồn).

- Mức độ đầy đủ và kịp thời về kinh phí so với nhu cầu để thực hiện từng hoạt động của dự án.

- Mức huy động từ các nguồn vốn khác nhau cho giảm nghèo (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, đóng góp từ doanh nghiệp, từ các tổ chức quốc tế, của cộng đồng và cá nhân).

- Các vướng mắc, bất cập trong bố trí vốn.

3. Đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình

- Tiến độ thực hiện các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình giảm nghèo: Có đúng tiến độ như kế hoạch theo các giai đoạn hay không? Nguyên nhân của việc chậm tiến độ (nếu có).

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo

- Kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch của giai đoạn (theo huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn).

- Kết quả thực hiện mục tiêu tăng thu nhập của các hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch của giai đoạn (theo huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn).

- Kết quả thực hiện mục tiêu đưa các địa bàn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn so với kế hoạch của giai đoạn (gồm huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn).

- Kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể khác của Chương trình.

(Kèm theo Biểu số 01)

2. Đánh giá mức độ tham gia của các đối tượng hưởng lợi

- Đánh giá sự tham gia của các đối tượng hưởng lợi vào công tác lập kế hoạch trung hạn và hàng năm của Chương trình (tổng số cuộc họp thôn lập kế hoạch, số lượt người tham gia các cuộc họp thôn lập kế hoạch trong đó ghi rõ tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số).

- Đánh giá sự tham gia của người dân trong tổ chức thực hiện theo các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình (mức độ đóng góp, tham gia vào giám sát, tham gia vận hành và duy tu, bảo dưỡng).

- Đánh giá mức độ hưởng lợi của hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số... trong các chính sách, dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Đánh giá công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp.

- Đánh giá tình hình chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ở các cấp.

- Đánh giá mức độ đầy đủ, kịp thời của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình.

2. Công tác quản lý thực hiện

- Đánh giá công tác phối hợp giữa các Sơ, Ban, Ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình.

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

3. Bài học kinh nghiệm

- Bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành và quản lý.

- Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện các chính sách, dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình.

V. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kiến nghị điều chỉnh mục tiêu và thiết kế

- Đề xuất về điều chỉnh, hoàn thiện nội dung các dự án thuộc Chương trình trên các phương diện: Mục tiêu, đối tượng thụ hưởng của dự án, các hoạt động dự án, cơ chế thực hiện, nguồn vốn, các đầu ra của dự án;

- Đề xuất về đối tượng hưởng lợi của Chương trình (cách xác định đối tượng, các đối tượng cần bổ sung...)

2. Đề xuất bố trí vốn và cơ chế huy động vốn

- Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp bố trí và phân bổ vốn đảm bảo đủ và kịp thời lượng vốn cho thực hiện Chương trình.

- Đề xuất về cơ chế quản lý tài chính phù hợp để thúc đẩy tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình.

3. Đề xuất về chỉ đạo, điều hành và quản lý

- Đề xuất hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành và phối kết hợp của các Bộ, Ngành Trung ương; các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình.

- Đề xuất về hoàn thiện cách thức tổ chức, quản lý thực hiện Chương trình (hệ thống tổ chức quản lý: Nhân lực, bộ máy, trang thiết bị, chế độ chính sách; công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá...)

- Đề xuất khen thưởng các địa phương có kết quả xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình; các mô hình cần nhân rộng.

VI. PHỤ LỤC BÁO CÁO

Tổng hợp các Biểu số 02, Biểu số 03, Biểu số 04, Biểu số 05, Biểu số 06, Biểu số 07, Biểu số 08, Biểu số 09, Biểu số 10, Biểu số 11 theo kỳ đánh giá.

 

 

Nơi nhận:
- …
- …

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

 

BIỂU SỐ 01

Tên đơn vị: ……
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Khung kết quả Chương trình Giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

STT

Chỉ số

Kết quả tại thời điểm báo cáo
(06 tháng, cả năm)

Lũy kế đến thời điểm báo cáo

Kế hoạch cuối kỳ 2020

Nguồn thông tin

Phân tổ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1

Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020)

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện, thành phố

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Tỷ lệ hộ nghèo tại các thôn đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

2

Tỷ lệ hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020)

Tỷ lệ cận nghèo của huyện, thành phố

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Tỷ lệ cận nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Tỷ lệ cận nghèo tại các thôn đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

3

Tỷ lệ địa bàn thoát khỏi tình trạng khó khăn

Tỷ lệ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo NQ30a

 

Số huyện

%

Số huyện

%

Số huyện

%

Biểu số 03

Tỷ lệ xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo tiêu chí do Thủ tướng quy định

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

Biểu số 03

Tỷ lệ thôn đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo tiêu chí do Thủ tướng quy định

 

Số thôn

%

Số thôn

%

Số thôn

%

Biểu số 03

4

Thu nhập bình quân đầu người

Huyện, thành phố

 

Hộ nghèo

VND/tháng

Hộ nghèo

VND/tháng

Hộ nghèo

VND/tháng

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo; Biểu số 03

Hộ cận nghèo

VND/tháng

Hộ cận nghèo

VND/tháng

Hộ cận nghèo

VND/tháng

Các xã đặc biệt khó khăn

 

Hộ nghèo

VND/tháng

Hộ nghèo

VND/tháng

Hộ nghèo

VND/tháng

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo; Biểu số 03

Hộ cận nghèo

VND/tháng

Hộ cận nghèo

VND/tháng

Hộ cận nghèo

VND/tháng

Các thôn đặc biệt khó khăn

 

Hộ nghèo

VND/tháng

Hộ nghèo

VND/tháng

Hộ nghèo

VND/tháng

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo; Biểu số 03

Hộ cận nghèo

VND/tháng

Hộ cận nghèo

VND/tháng

Hộ cận nghèo

VND/tháng

Hộ dân tộc thiểu số

 

Hộ nghèo

VND/tháng

Hộ nghèo

VND/tháng

Hộ nghèo

VND/tháng

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo; Biểu số 03

Hộ cận nghèo

VND/tháng

Hộ cận nghèo

VND/tháng

Hộ cận nghèo

VND/tháng

5

Tỷ lệ hộ hưởng lợi hài lòng với các hoạt động của Chương trình

Toàn huyện

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Điều tra chọn mẫu

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Các xã đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

6

Tỷ lệ hộ hưởng lợi được tham gia vào lựa chọn ưu tiên ở cấp thôn

Toàn huyện

Chung

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Biểu số 10

Hộ nghèo

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Hộ cận nghèo

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Hộ DTTS

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Phụ nữ

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Xã đặc biệt khó khăn

Chung

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Hộ nghèo

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Hộ cận nghèo

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Hộ DTTS

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Phụ nữ

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

Chung

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Hộ nghèo

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Hộ cận nghèo

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Hộ DTTS

Số người

%

Số người

%

Số người

%

Phụ nữ

Số người

%

Số người

%

Số người

%

7

Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải

Chung toàn tỉnh/huyện

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

Biểu số 03

Xã thuộc huyện nghèo

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

Xã đặc biệt khó khăn

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

8

Tỷ lệ thôn có đường trục giao thông được cứng hóa theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải

Chung toàn tỉnh/huyện

 

Số thôn bản

%

Số thôn bản

%

Số thôn bản

%

Biểu số 03

Thôn thuộc huyện nghèo

 

Số thôn bản

%

Số thôn bản

%

Số thôn bản

%

Xã đặc biệt khó khăn

 

Số thôn bản

%

Số thôn bản

%

Số thôn bản

%

Các thôn, bản đặc biệt khó khăn

 

Số thôn bản

%

Số thôn bản

%

Số thôn bản

%

9

Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Chung toàn tỉnh/huyện

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

Biểu số 03

Xã thuộc huyện nghèo

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

Xã đặc biệt khó khăn

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

10

Trạm Y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Chung toàn tỉnh/huyện

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

Biểu số 03

Xã thuộc huyện nghèo

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

Xã đặc biệt khó khăn

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

11

Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Toàn tỉnh /huyện

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Biểu số 03

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Xã đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

12

Xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân

Chung toàn tỉnh/huyện

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

Biểu số 03

Xã đặc biệt khó khăn

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

13

Xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới

Chung toàn tỉnh/huyện

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

Biểu số 03

Xã đặc biệt khó khăn

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

14

Diện tích cây trồng hằng năm được tưới tiêu bởi hệ thống thủy lợi

Chung toàn tỉnh/huyện

 

Diện tích

%

Diện tích

%

Diện tích

%

Biểu số 03

Xã đặc biệt khó khăn

 

Diện tích

%

Diện tích

%

Diện tích

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

 

Diện tích

%

Diện tích

%

Diện tích

%

15

Tỷ lệ vốn đầu tư cho công trình CSHT được sử dụng để trả công cho lao động địa phương

Huyện nghèo

 

Triệu VNĐ

%

Triệu VNĐ

%

Triệu VNĐ

%

Biểu số 04

Xã đặc biệt khó khăn

 

Triệu VNĐ

%

Triệu VNĐ

%

Triệu VNĐ

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

 

Triệu VNĐ

%

Triệu VNĐ

%

Triệu VNĐ

%

16

Tỷ lệ công trình CSHT trên địa bàn thụ hưởng được duy tu bảo dưỡng bằng nguồn kinh phí DT&BD của Chương trình

Huyện nghèo

 

Số công trình

%

Số công trình

%

Số công trình

%

Biểu số 04

Xã đặc biệt khó khăn

 

Số công trình

%

Số công trình

%

Số công trình

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

 

Số công trình

%

Số công trình

%

Số công trình

%

17

Tỷ lệ vốn đầu tư cho công trình CSHT được thực hiện theo cơ chế đầu tư đặc thù rút gọn

Huyện nghèo

 

Số công trình

%

Số công trình

%

Số công trình

%

Biểu số 04

Xã đặc biệt khó khăn

 

Số công trình

%

Số công trình

%

Số công trình

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

 

Số công trình

%

Số công trình

%

Số công trình

%

18

Số lao động được đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm các thủ tục xuất cảnh

Huyện nghèo

 

Số lượt người

%

Số lượt người

%

Số lượt người

%

Biểu số 07

19

Số lao động thuộc đối tượng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Huyện nghèo

 

Số lượt người

%

Số lượt người

%

Số lượt người

%

Biểu số 07

20

Tỷ lệ hộ tham gia vào các mô hình giảm nghèo được nhân rộng

Huyện nghèo

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Biểu số 03, Biểu số 06

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Xã đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Các xã khác ngoài các xã thuộc huyện nghèo,  xã 135

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

21

Tỷ lệ hộ tham gia vào các dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa thu nhập

Huyện nghèo

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Biểu số 03, Biểu số 05

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Xã đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Các xã khác ngoài các xã thuộc huyện nghèo, xã 135

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

22

Tỷ lệ hộ được tham gia tập huấn kỹ thuật trong các mô hình nhân rộng và các dự án phát triển sản xuất

Huyện nghèo

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Biểu số 03, Biểu số 05

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Xã đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Các xã khác ngoài các xã thuộc huyện nghèo,  xã 135

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

23

Tỷ lệ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, bản được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; LKH có sự tham gia; xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng

Huyện nghèo

 

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ

%

Biểu số 03, Biểu số 09

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Xã đặc biệt khó khăn

 

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

 

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

24

Hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo được tiếp cận, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kinh nghiệm sản xuất; tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Huyện nghèo

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Biểu số 03, Biểu số 08

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Xã đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

Chung

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ cận nghèo

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Hộ DTTS

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

25

Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho   hộ nghèo thuộc các dân tộc rất ít người; hộ nghèo sống tại các xã đặc biệt khó khăn

Huyện nghèo

 

Số bộ

 

Số bộ

 

Số bộ

 

Biểu số 08

Xã đặc biệt khó khăn

 

Số bộ

 

Số bộ

 

Số bộ

 

Các thôn đặc biệt khó khăn

 

Số bộ

 

Số bộ

 

Số bộ

 

26

Cán bộ cấp xã làm công tác thông tin và truyền thông được đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thông tin tuyên truyền cổ động

Huyện nghèo

 

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ

%

Biểu số 03, Biểu số 09

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Xã đặc biệt khó khăn

 

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

 

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ nữ

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

Số lượt cán bộ DTTS

%

27

Xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn có điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời

Huyện nghèo

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

Biểu số 03, Biểu số 08

Xã đặc biệt khó khăn

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

Các thôn đặc biệt khó khăn

 

Số xã

%

Số xã

%

Số xã

%

28

Trang bị bộ phương tiện tác nghiệp tuyên truyền cổ động

Huyện nghèo

 

Bộ phương tiện

 

Bộ phương tiện

 

Bộ phương tiện

 

Biểu số 08

Xã đặc biệt khó khăn

 

Bộ phương tiện

 

Bộ phương tiện

 

Bộ phương tiện

 

Các thôn đặc biệt khó khăn

 

Bộ phương tiện

 

Bộ phương tiện

 

Bộ phương tiện

 

29

Cụm thông tin cơ sở tại các khu vực trung tâm giao thương

Huyện nghèo

 

Cụm

 

Cụm

 

Cụm

 

Biểu số 08

Xã đặc biệt khó khăn

 

Cụm

 

Cụm

 

Cụm

 

Các thôn đặc biệt khó khăn

 

Cụm

 

Cụm

 

Cụm

 

 

Người lập

Ngày    tháng     năm 20....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

BIỂU SỐ 02

Tên đơn vị: ……
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Kết quả thực hiện Chương trình Giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

<

TT

Tên dự án

Đơn vị tính

Kế hoạch đầu năm

Kết quả thực hiện Chương trình

Kế hoạch 06 tháng, năm tiếp theo

06 tháng, cả năm

% so với kế hoạch đầu năm

1

2

2

3

4

5=4/3

6

A

Dự án 1: Chương trình 30a

 

 

 

 

 

I

Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện nghèo

 

 

 

 

 

1

Tổng ngân sách, trong đó:

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Đầu tư phát triển

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Sự nghiệp

Triệu đồng

 

 

 

 

1.1

Ngân sách trung ương, trong đó:

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Đầu tư phát triển

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Sự nghiệp

Triệu đồng

 

 

 

 

1.2

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Đầu tư phát triển

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Sự nghiệp

Triệu đồng

 

 

 

 

1.3

Huy động nguồn khác

Triệu đồng

 

 

 

 

2

Kết quả thực hiện

 

 

 

 

 

2.1

Số công trình đầu tư được khởi công mới (theo từng loại công trình)

Công trình

 

 

 

 

2.2

Số công trình được đầu tư chuyển tiếp (theo từng loại công trình)

Công trình

 

 

 

 

2.3

Số công trình được duy tu bảo dưỡng (theo từng loại công trình)

Công trình

 

 

 

 

II

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo

 

 

 

 

 

1

Tổng ngân sách

Triệu đồng

 

 

 

 

1.1

Ngân sách trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

1.2

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

1.3

Huy động nguồn khác

Triệu đồng

 

 

 

 

2

Kết quả thực hiện

 

 

 

 

 

 

- Số dự án PTSX

 

 

 

 

 

 

+ Số người được hỗ trợ

Người

 

 

 

 

 

+ Số dự án được triển khai (theo từng loại dự án)

Dự án

 

 

 

 

 

- Số mô hình NRMHGN

 

 

 

 

 

 

+ Số người được hỗ trợ

Người

 

 

 

 

 

+ Số mô hình được triển khai (theo từng loại mô hình)

Mô hình

 

 

 

 

III

Tiểu dự án 3: Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

 

 

 

 

 

1

Tổng ngân sách, gồm

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Ngân sách Trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Ngân sách địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Huy động nguồn khác

Triệu đồng

 

 

 

 

2

Kinh phí giải ngân

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Chia theo nguồn ngân sách

 

 

 

 

 

 

+ Ngân sách Trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

+ Ngân sách địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

+ Huy động nguồn khác

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Chia theo hoạt động

 

 

 

 

 

 

+ Hỗ trợ người lao động

Triệu đồng

 

 

 

 

 

+ Nâng cao năng lực cán bộ, hỗ trợ hoạt động tư vấn đi làm việc ở nước ngoài

Triệu đồng

 

 

 

 

 

+ Tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động về nước

Triệu đồng

 

 

 

 

3

Kết quả thực hiện

 

 

 

 

 

3.1.1

Hỗ trợ đào tạo

 

 

 

 

 

a

Tổng số lao động được hỗ trợ đào tạo

Người

 

 

 

 

 

- Chia theo đối tượng:

 

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số

Người

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc hộ cận nghèo

Người

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc các đối tượng khác

Người

 

 

 

 

 

- Trong đó:

Người

 

 

 

 

Số lao động được hỗ trợ đào tạo nghề trong tổng số lao động được hỗ trợ đào tạo

 

Chia theo đối tượng:

 

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số

Người

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc hộ cận nghèo

Người

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc các đối tượng khác

Người

 

 

 

 

b

Số lao động được hỗ trợ hoàn thành các khóa đào tạo (nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết):

Người

 

 

 

 

 

- Chia theo đối tượng:

 

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số

Người

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc hộ cận nghèo

Người

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc các đối tượng khác

Người

 

 

 

 

 

- Trong đó:

Người

 

 

 

 

Số lao động hoàn thành khóa đào tạo nghề trong tổng số lao động hoàn thành các khóa đào tạo

 

Chia theo đối tượng:

 

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số

Người

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc hộ cận nghèo

Người

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc các đối tượng khác

Người

 

 

 

 

3.1.2

Tổng số lao động được hỗ trợ thủ tục xuất cảnh

Người

 

 

 

 

 

Chia theo đối tượng:

 

 

 

 

 

 

- Lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số

Người

 

 

 

 

 

- Lao động thuộc hộ cận nghèo

Người

 

 

 

 

 

- Lao động thuộc các đối tượng khác

Người

 

 

 

 

3.1.3

Tổng số lao động đã xuất cảnh

Người

 

 

 

 

 

- Chia theo đối tượng:

 

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số

Người

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc hộ cận nghèo

Người

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc các đối tượng khác

Người

 

 

 

 

 

- Trong đó:

Người

 

 

 

 

Tổng số lao động được đào tạo nghề đã xuất cảnh

 

Chia theo đối tượng:

 

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc hộ nghèo và người dân tộc thiểu số

Người

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc hộ cận nghèo

Người

 

 

 

 

 

+ Lao động thuộc các đối tượng khác

Người

 

 

 

 

3.2

Nâng cao năng lực cán bộ, hỗ trợ hoạt động tư vấn

 

 

 

 

 

3.2.1

Nâng cao năng lực cán bộ

 

 

 

 

 

 

- Số lớp nâng cao năng lực được thực hiện

Lớp

 

 

 

 

 

- Số cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở được tập huấn nâng cao năng lực

Người

 

 

 

 

3.2.2

Hỗ trợ hoạt động tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

 

 

 

 

 

- Số người làm công tác tư vấn trực tiếp cho người lao động ở địa phương

Người

 

 

 

 

 

- Số buổi tuyên truyền, vận động được hỗ trợ từ ngân sách/nguồn huy động

Buổi

 

 

 

 

3.3

Tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi người lao động về nước tại địa phương

 

 

 

 

 

 

- Số lao động được tư vấn giới thiệu việc làm sau khi về nước

Người

 

 

 

 

 

- Số lao động có việc làm sau khi được tư vấn

Người

 

 

 

 

B

Chương trình 135

 

 

 

 

 

I

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; và các thôn đặc biệt khó khăn

 

 

 

 

 

1

Tổng ngân sách, trong đó:

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Đầu tư phát triển

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Sự nghiệp

Triệu đồng

 

 

 

 

1.1

Ngân sách trung ương, trong đó:

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Đầu tư phát triển

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Sự nghiệp

Triệu đồng

 

 

 

 

1.2

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Đầu tư phát triển

Triệu đồng

 

 

 

 

 

- Sự nghiệp

Triệu đồng

 

 

 

 

1.3

Huy động nguồn khác

Triệu đồng

 

 

 

 

2

Kết quả thực hiện

 

 

 

 

 

2.1

Số công trình đầu tư được khởi công mới (theo từng loại công trình)

Công trình

 

 

 

 

2.2

Số công trình được đầu tư chuyển tiếp (theo từng loại công trình)

Công trình

 

 

 

 

2.3

Số công trình được duy tu bảo dưỡng (theo từng loại công trình)

Công trình

 

 

 

 

3

Tổng số xã

 

 

 

 

4

Tổng số thôn

Thôn bản

 

 

 

 

II

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; và các thôn đặc biệt khó khăn

 

 

 

 

 

1

Tổng ngân sách

Triệu đồng

 

 

 

 

1.1

Ngân sách trung ương

Triệu đồng

 

 

 

 

1.2

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

 

 

 

 

1.3

Huy động nguồn khác

Triệu đồng

 

 

 

 

2

Kết quả thực hiện

 

 

 

 

 

 

- Số dự án PTSX

 

 

 

 

 

 

+ Số người được hỗ trợ

Người

 

 

 

 

 

+ Số dự án được triển khai (theo từng loại dự án)

Dự án

 

 

 

 

 

- Số mô hình NRMHGN

 

 

 

 

 

 

+ Số người được hỗ trợ

Người

 

 

 

 

 

+ Số mô hình được triển khai (theo từng loại mô hình)

Mô hình

 

 

 

 

III

Tiểu dự án 3: Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; và các thôn đặc biệt khó khăn

 

 

 

 

 

1

Tổng ngân sách

Triệu đồng

 

 

 

 

1.1

Ngân sách trung ương

Triệu đồng