BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 944/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2016 thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tại Biên bản họp ngày 09/4/2016 (Hội đồng thành lập theo Quyết định số 714/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh Mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Nhóm nhiệm vụ: Áp dụng Điểm các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng) để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 (Chi Tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

1. Tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

2. Tổ chức các hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ đăng ký tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG” TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017
NHÓM NHIỆM VỤ: ÁP DỤNG ĐIỂM CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ, MÔ HÌNH, CÔNG CỤ CẢI TIẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG
(Kèm theo Quyết định số: 944/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng Mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Áp dụng Điểm các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các Tổng công ty

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến

- Báo cáo khảo sát, đánh giá thực trạng năng suất chất lượng tại 02 Tổng công ty được lựa chọn (ngành hàng khác nhau);

- Tư vấn, hướng dẫn áp dụng thành công các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại 02 Tổng công ty, với yêu cầu:

+ Phạm vi áp dụng: các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính ở tất cả các đơn vị trong Tổng cục ty;

+ Đo lường, đánh giá được kết quả, hiệu quả sau khi áp dụng bằng các chỉ tiêu năng suất, chất lượng cụ thể: nâng cao năng suất lao động; cải thiện chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm lãng phí, chi phí; nâng cao năng lực cạnh tranh.. (đánh giá, so sánh với trước khi thực hiện Dự án);

+ Có giải pháp duy trì bền vững việc áp dụng các hệ thống, công cụ tại Tổng công ty sau khi Dự án kết thúc;

+ Các hệ thống quản lý được đánh giá, chứng nhận của tổ chức chứng nhận độc lập;

+ Là mô hình Điểm để chia sẻ cho các Tổng công ty, doanh nghiệp khác.

- Hội thảo báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm (01 hội thảo);

- Có ít nhất 01 Bài báo về kết quả triển khai/các nội dung liên quan đăng trên Báo/tạp chí chuyên ngành.

Lưu ý:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp nhiệm vụ phải có văn bản xác nhận tham gia, phối hợp thực hiện của Tổng công ty được lựa chọn;

Doanh nghiệp thụ hưởng đối ứng kinh phí để thực hiện dự án.

24 tháng

Tuyển chọn

2

Áp dụng Điểm mô hình Lean Six Sigma (LSS) vào doanh nghiệp Việt Nam

Áp dụng thành công Lean Six Sigma vào một số doanh nghiệp Việt Nam; tạo tiền đề nhân rộng áp dụng góp phần nâng cao năng suất và chất lượng của doanh nghiệp

- Báo cáo khảo sát, lựa chọn doanh nghiệp phù hợp tham gia dự án;

- Tư vấn, hướng dẫn áp dụng thành công LSS cho 05 doanh nghiệp, với yêu cầu:

+ Phạm vi áp dụng: các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp;

+ Đo lường, đánh giá được kết quả, hiệu quả sau khi áp dụng bằng các chỉ tiêu năng suất, chất lượng cụ thể: nâng cao năng suất lao động; cải thiện chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm lãng phí, chi phí; nâng cao năng lực cạnh tranh.. (đánh giá, so sánh với trước khi thực hiện Dự án);

+ Có giải pháp giúp duy trì bền vững việc áp dụng LSS tại doanh nghiệp sau khi nhiệm vụ kết thúc;

+ Là mô hình Điểm để chia sẻ, nhân rộng cho các doanh nghiệp khác.

- Báo cáo đề xuất phương án nhân rộng;

- Hội thảo báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm và phương án nhân rộng (01 hội thảo);

- Có ít nhất 01 Bài báo về kết quả triển khai/các nội dung liên quan đăng trên Báo/tạp chí chuyên ngành.

Lưu ý: Doanh nghiệp thụ hưởng đối ứng kinh phí để thực hiện dự án.

24 tháng

Tuyển chọn

3

Áp dụng mô hình Nhóm huấn luyện (TWI) vào doanh nghiệp Việt Nam

Xây dựng các mô hình Điểm về áp dụng TWI; tạo tiền đề nhân rộng áp dụng TWI cho các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp

- Báo cáo khảo sát, lựa chọn doanh nghiệp phù hợp tham gia dự án;

- Tư vấn, hướng dẫn áp dụng thành công mô hình TWI tại 30 doanh nghiệp với yêu cầu:

+ Phạm vi áp dụng: các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp;

+ Đo lường, đánh giá được kết quả, hiệu quả sau khi áp dụng bằng các chỉ tiêu năng suất, chất lượng cụ thể: nâng cao năng suất lao động; cải thiện chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm lãng phí, chi phí; nâng cao năng lực cạnh tranh.. (đánh giá, so sánh với trước khi thực hiện Dự án);

+ Có giải pháp giúp duy trì bền vững việc áp dụng TWI tại doanh nghiệp sau khi nhiệm vụ kết thúc;

+ Là mô hình Điểm để chia sẻ, nhân rộng cho các doanh nghiệp khác.

- Hội thảo báo cáo kết quả, chia sẻ kinh nghiệm và phương án nhân rộng (01 hội thảo);

- Có ít nhất 01 Bài báo về kết quả triển khai/các nội dung liên quan đăng trên Báo/tạp chí chuyên ngành.

Lưu ý: Doanh nghiệp thụ hưởng đối ứng kinh phí để thực hiện dự án.

24 tháng

Tuyển chọn

Tổng số: 03 nhiệm vụ

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/04/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 944/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 944/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 22/04/2016
Ngày có hiệu lực 22/04/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 944/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close