ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 945/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tại tờ trình số 1713/TTr-CAT ngày 05/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công an tỉnh, Công Thương, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nội dung, biện pháp phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan có trách nhiệm quản lý đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. An ninh, trật tự là cách viết gọn của cụm từ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

2. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (gồm 23 ngành, nghề được quy định tại Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) là những ngành, nghề trong quá trình hoạt động kinh doanh có yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự, dễ bị lợi dụng để hoạt động phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự là cơ sở kinh doanh các ngành, nghề quy định tại Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (sau đây viết gọn là cơ sở kinh doanh), bao gồm:

a) Doanh nghiệp;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ quan, tổ chức;

đ) Hộ kinh doanh.

Điều 4. Mục đích phối hợp

1. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự với mục đích:

Tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan trong việc quản lý Nhà nước đối với cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Giám sát việc chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động của cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

3. Phản ánh kịp thời và chính xác các thông tin về hoạt động kinh doanh của cơ sở kinh doanh; cung cấp thông tin về cơ sở kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

4. Phát hiện và xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực do hoạt động của cơ sở kinh doanh gây ra cho xã hội.

5. Đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách để khuyến khích cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Công tác phối hợp quản lý giữa các cơ quan liên quan phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý Nhà nước đối với cơ sở kinh doanh.

3. Việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin cơ sở kinh doanh phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời. Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin cơ sở kinh doanh phải căn cứ vào nhu cầu quản lý Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Việc sử dụng thông tin cơ sở kinh doanh phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh phải được tiến hành công khai, minh bạch, phải xây dựng kế hoạch cụ thể; đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp về nội dung, không gây khó khăn, phiền hà cho cơ sở kinh doanh; các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối với việc kiểm tra đột xuất theo sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền phục vụ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự hoặc phát hiện cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm thì cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra theo quy định.

5. Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và tạo thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh hoạt động bình thường.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 6. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

1. Các sở, ngành tỉnh có chức năng quản lý Nhà nước liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh và thông báo hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh biết và thực hiện.

2. Công an tỉnh cung cấp các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự cho các sở, ngành để kịp thời tuyên truyền, phổ biến cho tổ chức, cá nhân, công dân biết để thực hiện.

Điều 7. Phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

1. Thông tin được trao đổi phải phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan chức năng.

2. Việc trao đổi thông tin được tiến hành thường xuyên thông qua các phòng nghiệp vụ đầu mối do các bên chỉ định hoặc các phòng được giao theo vụ việc cụ thể.

3. Hình thức trao đổi thông tin được thực hiện bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp hoặc qua phương tiện thông tin liên lạc.

4. Trường hợp cần trao đổi thông tin đột xuất, các bên cử đại diện liên hệ, làm việc và thông báo trước về nội dung, thành phần tham gia và địa điểm làm việc.

Điều 8. Phối hợp trong quản lý cấp phép hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp kịp thời cho các sở, ngành tỉnh có liên quan danh sách các doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã có đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phòng Tài chính - Kế hoạch của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cung cấp kịp thời cho các sở, ngành tỉnh có liên quan danh sách các hợp tác xã, hộ kinh doanh, tình trạng hoạt động của các hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trong phạm vi địa phương.

2. Định kỳ vào ngày 25/11 hàng năm các sở, ngành trao đổi thông tin và cung cấp danh sách các cơ sở kinh doanh đã được cấp các loại giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự... để phối hợp trong công tác quản lý.

3. Trường hợp cần thông tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các cơ quan phối hợp trao đổi, cung cấp theo yêu cầu của cơ quan đề nghị. Nếu từ chối cung cấp thông tin, cơ quan được yêu cầu phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 9. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra

1. Công tác thanh tra, kiểm tra theo định kỳ

a) Giao Công an tỉnh là cơ quan đầu mối tổng hợp danh sách thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh của các sở, ngành có liên quan hàng năm và báo cáo UBND tỉnh.

b) Các sở, ngành tỉnh căn cứ chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thông báo kế hoạch, kết quả thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh về Công an tỉnh vào ngày 25/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

c) Trong trường hợp nhận thấy các sở, ngành có kế hoạch thanh tra, kiểm tra các nội dung trùng nhau tại một cơ sở kinh doanh thì cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh đó có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để tiến hành thanh tra, kiểm tra.

d) Để hạn chế việc thanh tra, kiểm tra chồng chéo và trùng lặp tại các cơ sở kinh doanh; các sở, ngành liên quan chỉ thực hiện thanh tra hoặc kiểm tra cơ sở kinh doanh không quá 01 lần/1 năm/01 cơ sở kinh doanh, trừ những trường hợp phát hiện cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, phản ánh.

2. Công tác thanh kiểm tra đột xuất

Trường hợp phát hiện cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tiến hành thanh tra hoặc kiểm tra theo thẩm quyền và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đồng thời trao đổi với Công an tỉnh để phối hợp quản lý.

Trong trường hợp cần thiết, đơn vị chủ trì việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền có văn bản đề nghị các đơn vị khác có liên quan cử cán bộ tham gia phối hợp xử lý theo quy định.

Điều 10. Phối hợp xử lý vi phạm

1. Khi phát hiện cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan phát hiện có trách nhiệm xác minh, điều tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

2. Trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm nếu sở, ngành nào thu hồi giấy phép hoặc tạm đình hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho sở, ngành có liên quan biết.

3. Định kỳ vào ngày 25/11 hàng năm, các sở, ngành cung cấp danh sách các cơ sở kinh doanh vi phạm và kết quả xử lý (nếu có) thuộc lĩnh vực quản lý về Công an tỉnh để nắm, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

4. Các sở, ngành tỉnh thường xuyên trao đổi thông tin các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm thuộc chức năng quản lý của đơn vị với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan để chủ động tiến hành phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của cơ sở kinh doanh.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 11. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất và triển khai, thực hiện quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy và nghiệm thu về công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; tập huấn nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho các đối tượng làm việc trong cơ sở kinh doanh.

3. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trước khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh; thực hiện chế độ hậu kiểm đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự và các điều kiện thực tế tại cơ sở kinh doanh.

4. Hướng dẫn và tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh theo quy định.

6. Chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

7. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 12. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh lập, phê duyệt, bổ sung quy hoạch hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

2. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vũ trường, karaoke, cơ sở lưu trú.

3. Tiếp nhận, thẩm định cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định.

4. Tiếp nhận, thẩm định, xếp hạng đối với cơ sở lưu trú du lịch.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng trừ một số tệ nạn xã hội theo Chỉ thị 814/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 289/QĐ-UB-NC ngày 12/4/1996 về việc thành lập đội kiểm tra liên ngành 814 của tỉnh.

6. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 13. Sở Y tế

1. Tiếp nhận, thẩm định cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ và tiếp nhận các văn bản thông báo đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và dịch vụ xoa bóp (massage).

2. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, xoa bóp (massage).

3. Hướng dẫn việc cấp giấy khám sức khỏe và xác nhận đủ sức khỏe để hành nghề cho nhân viên cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage).

4. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 14. Sở Công Thương

1. Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh lập quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bao gồm: Cửa hàng chuyên kinh doanh ga chai, trạm cấp khí, trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, trạm nạp ga vào chai, kho khí với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000 m3 (năm nghìn mét khối) bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể chung của cả nước; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh khí; kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

3. Tiếp nhận, thẩm định cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí.

4. Tiếp nhận, thẩm định cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các cơ sở kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và dịch vụ nổ mìn.

5. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn trong các hoạt động vật liệu nổ công nghiệp cho Giám đốc điều hành mỏ, Chỉ huy nổ mìn, Thợ mìn và người làm việc liên quan tới vật liệu nổ công nghiệp.

6. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 15. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Hướng dẫn các doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã có đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự chủ động liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền lập hồ sơ, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trước kinh hoạt động kinh doanh.

2. Phối hợp, tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra hoạt động cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.

Điều 16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương phối hợp với các sở, ngành trong công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo thẩm quyền. Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động của các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại địa phương.

2. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch trực thuộc hướng dẫn các hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, về an ninh, trật tự chủ động liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền lập hồ sơ, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trước kinh hoạt động kinh doanh.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn, cơ quan an toàn về an ninh, trật tự; tuyệt đối không để tội phạm lợi dụng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để hoạt động phạm tội trên địa bàn mình quản lý.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở; ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh các khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ngành tỉnh phản ánh kịp thời về Công an tỉnh để tổng hợp và phối hợp cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/10/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Số hiệu 945/QĐ-UBND Ngày ban hành 16/10/2017
Ngày có hiệu lực 16/10/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Điện Biên Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 945/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Mục lục

Mục lục

Close