BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 95/2000/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2000/QĐ-BNN-KHCN 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Căn cứ Nghị định 86/CP ngày 08/12/1995/của Chính phủ quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ - CLSP, ông Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ bỏ Quyết định số 74/2000/QĐ/BNN-KHCN ngày 14/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v “ Tạm đình chỉ việc sản xuất phân bón NK ở mọi tỷ lệ tại các địa phương trong cả nước “

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm:

- Tổ chức xem xét lại cơ sở khoa học của loại phân bón hỗn hợp NK (loại phân bón được phối trộn cacs loại phân SunphatAmon và KaliClorua)

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất loại phân bón NK nói trên.

- Tổng hợp báo cáo các nội dung trên trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan để phối hợp xử lý.

Điều 3:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & CLSP, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4
- VP Chính phủ
- Các Bộ,ngành và cơ quan thuộc CP
- Các Sở NN & PTNT
- Lưu VP

KT. BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRUỞNG
 
Ngô Thế Dân

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/08/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 95/2000/QĐ-BNN-KHCN hủy bỏ Quyết định số 74/2000/QĐ-BNN-KHCN về Tạm đình chỉ việc sản xuất phân bón NK ở mọi tỷ lệ tại các địa phương trong cả nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 95/2000/QĐ-BNN-KHCN Ngày ban hành 25/08/2000
Ngày có hiệu lực 25/08/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 95/2000/QĐ-BNN-KHCN hủy bỏ Quyết định số 74/2000/QĐ-BNN-KHCN về Tạm đình chỉ việc sản xuất phân bón NK ở mọi tỷ lệ tại các địa phương trong cả nước do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close