NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 955/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-NHNN ngày 22/3/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng;
Theo đề nghị của Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đính chính Khoản 4, Khoản 5 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điều 10; Tiết (ii) Điểm a Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 08/2010/TT-NHNN ngày 22/3/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng như sau:

1. Khoản 4 Điều 4: Đính chính Khoản 9 thành Khoản 5.

2. Khoản 5 Điều 4: Đính chính Khoản 7 thành Khoản 3.

3. Khoản 2 Điều 5: Đính chính Khoản 9 thành Khoản 5.

4. Điều 10: Đính chính bổ sung Khoản 1.

5. Khoản 3 Điều 10: Đính chính Khoản 9 thành Khoản 5.

6. Khoản 1a (ii) Điều 14: Đính chính Khoản 9 thành Khoản 5.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 955/QĐ-NHNN năm 2010 đính chính Thông tư 08/2010/TT-NHNN về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 955/QĐ-NHNN Ngày ban hành 16/04/2010
Ngày có hiệu lực 16/04/2010 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 955/QĐ-NHNN năm 2010 đính chính Thông tư 08/2010/TT-NHNN về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close