ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 956/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ ĐẢNG ỦY, HĐND UBND XÃ LÃNG NGÂM, HUYỆN GIA BÌNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.6.2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18.6.2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18.6.2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25.3.2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 08.6.2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12.5.2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31.12.2015 hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 07.4.2017 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình;

Xét đề nghị của UBND xã Lãng Ngâm tại tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 20.6.2017; Kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình số 301/SXD-QLXD ngày 16.6.2017 của Sở Xây dựng; Báo cáo tổng hợp về hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng số 276/KH-ĐTG ngày 06.7.2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình.

Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Lãng Ngâm.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng RUBY.

4. Địa điểm xây dựng: xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

5. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc và công tác của cán bộ và nhân dân địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

6. Quy mô đầu tư xây dựng, các thông số kỹ thuật và giải pháp thiết kế:

6.1. Quy mô xây dựng:

Đầu tư xây dựng mới Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình trên khu đất có diện tích 8.000m2; diện tích xây dựng khoảng 939m2; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.738m2; mật độ xây dựng 11,73%; hệ số sử dụng đất 0,21 lần.

6.2. Giải pháp thiết kế và các thông số kỹ thuật chủ yếu.

a) Nhà làm việc chính: Công trình cao 3 tầng, chiều cao từ mặt đất đến đỉnh mái là 14,95m (trong đó nền cao 0,45m; tầng 1 cao 3,9m; tầng 2, 3 cao 3,6m; mái cao 3,4m). Diện tích xây dựng khoảng 457m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.256m2. Giao thông theo phương đứng gồm 01 cầu thang bộ, giao thông theo phương ngang là hành lang rộng 2,4m. Kết cấu móng cọc BTCT, hệ khung cột BTCT chịu lực; nền và sàn nhà lát gạch Ceramic, khu vệ sinh lát gạch chống trơn. Mái lợp tôn chống nóng trên hệ tường thu hồi và xà gồ thép hình; thiết bị điện, nước, hệ thống chống mối, hệ thống chống sét và phòng cháy chữa cháy được đầu tư xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn. Sơn hoàn thiện toàn bộ công trình.

b) Nhà hội trường: Công trình có quy mô 200 chỗ, công trình cao 1 tầng, chiều cao từ mặt đất đến đỉnh mái là 10,15m (trong đó nền cao 0,45m; tầng 1 cao 7,2m; phần mái cao 2,5m). Diện tích xây dựng khoảng 342,24m2; Kết cấu móng cọc BTCT, hệ khung cột BTCT chịu lực; nền và sàn nhà lát gạch Ceramic, khu vệ sinh lát gạch chống trơn. Mái lợp tôn chống nóng trên hệ tường thu hồi và xà gồ thép hình; thiết bị điện, nước, hệ thống chống mối, hệ thống chống sét và phòng cháy chữa cháy được đầu tư xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn. Sơn hoàn thiện toàn bộ công trình.

c) Các hạng mục phụ trợ:

- Nhà bảo vệ: Công trình cao 1 tầng, chiều cao từ mặt đất đến đỉnh mái là 4,4m (trong đó nền cao 0,45m; tầng 1 cao 3,0m; phần mái cao 0,95m); tổng diện tích sàn khoảng 20m2; kết cấu móng đơn BTCT kết hợp với hệ tường gạch chịu lực; nền lát gạch Ceramic; mái lợp tôn trên hệ tường thu hồi và xà gồ thép hình; thiết bị điện, nước được đầu tư xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn. Sơn hoàn thiện toàn bộ công trình.

- Cổng chính và cổng phụ sử dụng kết cấu cột, móng đơn BTCT, ngoài xây ốp gạch; cánh cổng bằng sắt hộp (dạng mở bằng tay).

- Tường rào xây gạch đặc kết hợp với tường rào rào bằng lam bê tông thoáng; khoảng cách các trụ 2,25m, cao 1,8m; kết cấu móng trụ BTCT (bố trí khe lún theo quy định).

- Nhà để xe: Có diện tích xây dựng khoảng 120m2; mái lợp tôn trên hệ khung, vì kèo và xà gồ thép hình; kết cấu móng đơn BTCT, nền bê tông xi măng.

d) Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà:

- San nền: Cao độ san nền theo chứng chỉ quy hoạch được cấp, hướng dốc về phía các tuyến đường giao thông; san nền sử dụng cát đen đầm chặt.

- Sân đường nội bộ và cổng ra vào đổ bê tông M200 dày 15cm; bố trí các bồn trồng cây tạo bóng mát kết hợp với các bồn hoa tạo cảnh quan.

- Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng: Xây dựng mới trạm biến áp; nguồn điện được lấy từ đường dây hạ thế của khu vực; Từ trạm biến áp phân phối đến các hạng mục công trình dùng cáp ngầm chôn ngầm trong mương cáp. Hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà dùng đèn cao áp cần đơn kết hợp với đèn chiếu sáng sân vườn để tạo cảnh quan đẹp cho công trình.

- Hệ thống cấp nước: Sử dụng nguồn nước sạch của khu vực, nước sạch được bơm trực tiếp lên các bồn nước đặt trên mái các công trình và cấp đến các phụ tải.

- Hệ thống thoát nước: Nước mưa và nước thải được thu gom vào hệ thống cống hộp xây gạch kết hợp với cống tròn BTCT rồi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

e) Thiết bị bao gồm: Nội thất phòng làm việc, phòng họp, phòng khách, nhà hội trường; Thiết bị phòng cháy chữa cháy vv,...

7. Loại, cấp công trình: Công trình công cộng, cấp III.

8. Số bước thiết kế: Thiết kế hai bước.

9. Phương án giải phóng mặt bằng: Thực hiện theo quy định hiện hành.

10. Tổng mức đầu tư: 33.419.846.000 đồng

(Ba mươi ba tỷ, bốn trăm mười chín triệu, tám trăm bốn mươi sáu nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 22.420.355.000 đồng

- Chi phí QLDA: 3.710.000.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 717.723.000 đồng

- Chi phí khác: 2.155.167.000 đồng

- Chi phí GPMB (TT): 1.464.912.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 2.951.689.000 đồng

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thời gian thực hiện dự án: 2017-2019.

2. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Phân chia gói thầu: Căn cứ vào nguồn vốn được bố trí và điều kiện thực tế về mặt bằng, Chủ đầu tư tổ chức phân chia gói thầu hợp lý để thực hiện đảm bảo theo quy định.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật đấu thầu hiện hành và các quy định hiện hành.

5. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức thực hiện dự án theo các quy định hiện hành. Hoàn thiện một số nội dung của dự án theo yêu cầu tại kết quả thẩm định dự án kèm theo văn bản số 301/SXD- QLXD ngày 16.6.2017 của Sở Xây dựng; văn bản số 276/KH-ĐTG ngày 06.7.2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Gia Bình; Chủ tịch UBND xã Lãng Ngâm và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.XDCB,PVP.CNXDCB,CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu 956/QĐ-UBND Ngày ban hành 12/07/2017
Ngày có hiệu lực 12/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bắc Ninh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
Mục lục

Mục lục

Close