BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 963/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính về thực hiện dự toán đơn vị sử dụng ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-BNN-TC ngày 29/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển số dư dự toán nguồn KHCN năm 2010 sang năm 2011 cho Văn phòng Bộ;

Xem xét ý kiến của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường  tại văn bản số 281/KHCN ngày 05/05/2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giảm dự toán NSNN năm 2011 như sau:

- Đơn vị: Văn phòng Bộ

- Mã ngân sách: 1053631, Kho bạc nhà nước Q. Ba Đình, Hà Nội

- Kinh phí: Sự nghiệp KHCN (Loại 370-371), phần Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN, kinh phí không khoán chi

- Tổng số: 4.450 triệu đồng (Bốn tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng).

- Nội dung chi tiết các nhiệm vụ dưới đây (đơn vị: triệu đồng):

TT

Nhiệm vụ

Điều chỉnh giảm

Ghi chú

1

Nghiên cứu xây dựng quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân được tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

400

 

2

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình xã hội hóa quản lý và phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng trong điều kiện thực thi miễn giảm thủy lợi phí.

400

 

3

Nghiên cứu giải pháp chống ngập úng cho thành phố Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

400

 

4

Hoàn thiện công nghệ ươm giống và trồng cây bần chua ngập mặn chắn sóng, bảo vệ đê biển góp phần cải thiện môi trường sinh thái ven biển ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung.

400

 

5

Nghiên cứu giải pháp ổn định cửa vào và lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước mùa kiệt và thoát lũ.

400

 

6

Nghiên cứu xây dựng đê biển an toàn cao theo hướng hài hòa với môi trường sinh thái

300

 

7

Nghiên cứu sản xuất giống rô phi đơn tính quy mô hàng hóa trong điều kiện nhiệt độ thấp phía Bắc.

800

 

8

Hợp tác xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản Cuba giai đoạn 2010-2015

1.350

 

Điều 2. Bổ sung dự toán NSNN năm 2011 cho các đơn vị thuộc Bộ như sau:

- Kinh phí: Sự nghiệp KHCN (Loại 370-371), phần Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN, kinh phí không khoán chi.

- Tổng số: 4.450 triệu đồng (Bốn tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng)

- Chi tiết của các đơn vị và nhiệm vụ dưới đây (đơn vị: triệu đồng):

TT

Đơn vị/Nhiệm vụ

Điều chỉnh tăng

Ghi chú

Mã ngân sách

KBNN

I

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

1.600

1052525

Q. Đống Đa, Hà Nội

1

Nghiên cứu xây dựng quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân được tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

400

 

 

2

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình xã hội hóa quản lý và phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng trong điều kiện thực thi miễn giảm thủy lợi phí.

400

 

 

3

Nghiên cứu giải pháp chống ngập úng cho thành phố Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

400

 

 

4

Hoàn thiện công nghệ ươm giống và trồng cây bần chua ngập mặn chắn sóng, bảo vệ đê biển góp phần cải thiện môi trường sinh thái ven biển ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung.

400

 

 

II

Viện NC nuôi trồng thủy sản I

800

1055095

KBNN Bắc Ninh

5

Nghiên cứu sản xuất giống rô phi đơn tính quy mô hàng hóa trong điều kiện nhiệt độ thấp phía Bắc.

800

 

III

Trường Đại học Thủy lợi

400

1053196

Q. Đống Đa, Hà Nội

6

Nghiên cứu giải pháp ổn định cửa vào và lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước mùa kiệt và thoát lũ.

400

 

IV

Tổng cục Thủy lợi

300

1103819

Q. Ba Đình, Hà Nội

7

Nghiên cứu xây dựng đê biển an toàn cao theo hướng hài hòa với môi trường sinh thái

300

 

V

Tổng cục Thủy sản

1.350

1103718

Q. Ba Đình, Hà Nội

8

Hợp tác xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản Cuba giai đoạn 2010-2015

1.350

 

Điều 3. Căn cứ dự toán điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Kho bạc nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 963/QĐ-BNN-TC năm 2011 về điều chỉnh giảm dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 963/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 12/05/2011
Ngày có hiệu lực 12/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông báo 5655/TB-BNN-VP năm 2013 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close