BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 969/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ GIÚP VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

n cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ông Phạm Quang Hưởng, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ, Phó Trưởng Ban thường trực.

3. Ông Chu Văn Bình, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban.

4. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành viên.

5. Ông Lê Xuân Lan, Trưởng Ban Lịch sử Truyền thống, Thành viên.

6. Ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên.

7. Ông Nguyễn Ngọc Duyên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên.

8. Ông Đoàn Công Huynh, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Thành viên.

9. Ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Thành viên.

10. Ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thành viên.

11. Ông Võ Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thành viên.

12. Ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Thành viên.

13. Ông Phạm Minh Tiến, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thành viên.

14. Bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thành viên.

15. Ông Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ, Thành viên.

16. Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Thành viên.

17. Ông Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Thành viên.

18. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Thành viên.

19. Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Thành viên.

20. Ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Thành viên.

21. Ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thành viên.

22. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Thành viên.

23. Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Thành viên.

24. Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Thành viên.

25. Bà Nguyễn Phương Anh, Phó Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Thành viên.

26. Ông Lê Ngọc Đức, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Thành viên.

27. Ông Nguyễn Minh Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

28. Võ Quốc Trường, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thành viên.

29. Ông Vũ Văn San, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Thành viên.

30. Ông Võ Đăng Thiên, Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam, Thành viên.

31. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Vietnamnet, Thành viên.

32. Ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Thành viên.

33. Ông Nguyễn Văn Nhiễn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Thành viên.

34. Bà Phùng Thị Thanh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện -VTC, Thành viên.

35. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Phan Mỹ Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng.

2. Bà Phan Thị Phương Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổ phó.

3. Ông Trần Vũ Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông, Tổ phó.

4. Ông Hoàng Minh Phương, Phó Ban Lịch sử Truyền thống, Tổ phó.

5. Ông Phạm Quốc Chính, Phó Ban Lịch sử Truyền thống, Tổ viên.

6. Ông Vũ Minh Hải, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổ viên.

7. Bà Nguyễn Thị Mai Dung, Phó Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Tổ viên.

8. Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp, Văn phòng Bộ, Tổ viên.

9. Ông Vũ Kiêm Văn, Phó Trưởng phòng Thư ký - Tổng hợp, Văn phòng Bộ, Tổ viên.

10. Ông Trần Mạnh Dũng, Chuyên viên cao cấp, Văn phòng Bộ, Tổ viên.

11. Bà Phạm Hồng Yến, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ viên.

12. Ông Đinh Hải Đăng, Chuyên viên Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổ viên.

13. Bà Nguyễn Lan Phương, Chuyên viên Vụ Thông tin cơ sở, Tổ viên.

14. Ông Đặng Khắc Lợi, Chánh Văn phòng Cục Báo chí, Tổ viên.

15. Ông Phạm Ánh Hồng, Chánh Văn phòng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Tổ viên.

16. Ông Hoàng Hải Long, Chánh Văn phòng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Tổ viên.

17. Ông Lê Quang Sơn, Trưởng phòng Thông tin, Trung tâm Thông tin, Tổ viên.

18. Ông Bùi Văn Hoan, Chủ tịch Công đoàn, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổ viên.

19. Bà Phi Thị Minh Châu, Chánh Văn phòng Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện -VTC, Tổ viên.

20. Ông Nguyễn Xuân Lam, Chánh Văn phòng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Thành viên.

21. Bà Nguyễn Phương Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Tổ viên.

Điều 3. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc:

1. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

- Kết hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 69 năm thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam và các sự kiện khác của ngành Thông tin và Truyền thông trong năm 2016.

2. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

- Nhiệm vụ của các thành viên Tổ giúp việc do Tổ trưởng phân công.

Điều 4. Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực hiện việc chỉ đạo, hướng dẫn và điều hành các hoạt động.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cán bộ có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/06/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 969/QĐ-BTTTT năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 969/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 06/06/2016
Ngày có hiệu lực 06/06/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 969/QĐ-BTTTT năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close