THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 987/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHÀ NƯỚC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, TUYẾN METRO SỐ 5 GIAI ĐOẠN 1 (NGÃ TƯ BẢY HIỀN - CẦU SÀI GÒN)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5139/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn), như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Các ủy viên:

- Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính;

- Lãnh đạo Bộ Xây dựng;

- Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

- Lãnh đạo Bộ Công an;

- Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo Bộ Ngoại giao;

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Cơ quan thường trực Hội đồng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra dự án thực hiện theo quy định tại các điều 10, điều 11, điều 12 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP nêu trên.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Điều 3. Các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng thẩm định Nhà nước quy định tại Điều 1 của Quyết định này có văn bản cử người gửi về Cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 20 tháng 7 năm 2017.

Điều 4. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Dự án, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư của Thành phố phục vụ việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, CN, PL, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3b). ND

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 987/QĐ-TTg năm 2017 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 987/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/07/2017
Ngày có hiệu lực 07/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 987/QĐ-TTg năm 2017 về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Metro số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close