ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỀN LẢNH GIANG XÃ MỘC NAM, HUYỆN DUY TIÊN LÀ ĐIỂM DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tại Tờ trình số 38/TTr-SVHTTDL ngày 19 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận điểm di tích lịch sử văn hóa đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên là điểm du lịch địa phương.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Duy Tiên chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan quản lý di tích, hoạt động phát triển du lịch, tín ngưỡng tại đền Lảnh Giang đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên, Chủ tịch UBND xã Mộc Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU (để b/c);
- TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm)
- Như Điều 3;
- VPUB: LĐVP(2), KGVX;
- Lưu: VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2017 công nhận điểm di tích lịch sử văn hóa đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là điểm du lịch địa phương

Số hiệu 991/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày có hiệu lực 30/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hà Nam Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2017 công nhận điểm di tích lịch sử văn hóa đền Lảnh Giang, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là điểm du lịch địa phương
Mục lục

Mục lục

Close