Văn bản "Quyết định 993/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 04/10.2016

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ Thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1488/QĐ-BTC ngày 8 tháng 7 năm 2008 phê duyệt Kế hoạch xây dựng và phát triển Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính trên Internet (Internet Portal) giai đoạn 2008-2010;

Căn cứ Quyết định 418/QĐ-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2010 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2010 về việc thành lập Ban Quản lý Thông tin Điện tử Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-BTC ngày 15 tháng 3 năm 2010 về việc thành lập Ban Biên tập thông tin báo chí Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2012 về việc Ban hành Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, THTK (60).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-BTC ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về hoạt động cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến và quản trị vận hành Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, có địa chỉ trên Internet là: http://mof.gov.vn và http://botaichinh.gov.vn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đơn vị thuộc Bộ.

2. Các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến và quản trị vận hành Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

3. Các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính (gọi tắt là Cổng thông tin điện tử) là nơi truy cập thông tin tập trung và là cổng chính của Bộ Tài chính trên Internet, nhằm tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng của các đơn vị thuộc Bộ, cung cấp thông tin cho người sử dụng thông qua phương thức thống nhất và đơn giản.

- Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng và là một thành phần của Cổng thông tin điện tử.

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

- Mục là một tập hợp các tin, bài, số liệu có nội dung hướng theo 1 chủ đề. Chủ đề của mục thường có nội dung chi tiết hơn chủ đề của Chuyên mục.

- Chuyên mục là một tập hợp của một số mục tạo thành

- Chuyên trang là trang thông tin nằm trong Cổng thông tin điện tử, có nội dung về 1 lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể. Chuyên trang do các đơn vị chủ thể cung cấp nội dung thông tin, dữ liệu đưa lên Cổng thông tin điện tử dựa theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Chuyên trang được sử dụng chung phần mềm biên tập (CMS) với Cổng thông tin điện tử.

- Biểu tượng liên kết (Logo link) là 1 biểu tượng (hoặc hình ảnh) được gắn trên Cổng thông tin điện tử mà khi người dùng sử dụng kích chuột vào biểu tượng này sẽ tự động dẫn đến một trang thông tin hoặc ứng dụng liên kết. Các trang thông tin và ứng dụng liên kết này không sử dụng phần mềm biên tập (CMS) của Cổng thông tin điện tử.

- Đơn vị chủ thể là những đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và hình thức của thông tin, số liệu, hình ảnh ... có liên quan đến công việc của đơn vị đăng tải trên Cổng thông tin điện tử (dưới một trong những hình thức: Mục, Chuyên mục, Chuyên trang hoặc biểu tượng liên kết (logo link).

- Đơn vị xuất bản là đơn vị có nhiệm vụ sử dụng các công cụ tin học và phần mềm biên tập chuyển các nội dung thông tin, số liệu do đơn vị chủ thể cung cấp thành dạng số hóa đưa lên những mục, chuyên mục, chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử theo quy cách được thống nhất với đơn vị chủ thể.

Chương 2.

HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 4. Mục đích, yêu cầu của Cổng thông tin điện tử

1. Cổng thông tin điện tử là cổng tích hợp thông tin của toàn ngành tài chính nhằm giới thiệu Bộ Tài chính Việt Nam, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tài chính và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực tài chính; tạo lập kênh cung cấp và trao đổi thông tin, dịch vụ công của ngành Tài chính phục vụ công dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước; hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện cải cách hành chính; thực hiện kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử Việt Nam.

2. Phát huy tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, phân tích, xử lý và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Cổng thông tin điện tử các nội dung thông tin, dữ liệu thuộc các lĩnh vực do đơn vị đã được phân công quản lý.

3. Bảo đảm phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc khai thác, tiếp nhận đầy đủ các loại thông tin; xử lý, cập nhật kịp thời các thông tin đó (không thuộc phạm vi bí mật nhà nước) để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Ngôn ngữ và bộ mã tiếng Việt sử dụng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

1. Ngôn ngữ chính thức sử dụng tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính là tiếng Việt và có phiên bản tiếng Anh.

2. Bộ mã tiếng Việt sử dụng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính là bộ mã tiếng Việt chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành (Unicode, TCVN 6909:2001).

Điều 6. Trách nhiệm chỉ đạo điều hành

Cổng thông tin điện tử được hoạt động dưới sự điều hành của Ban Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chính sau:

1. Chỉ đạo việc quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn của Cổng thông tin điện tử (bao gồm cả phiên bản tiếng Anh); chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về chất lượng, nội dung và định hướng phát triển Cổng thông tin điện tử.

2. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động và phát triển các dự án đổi mới công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức cho Cổng thông tin điện tử.

3. Chỉ đạo việc thu thập, cung cấp và tích hợp các kênh thông tin, cơ sở dữ liệu và ứng dụng từ hệ thống thông tin điện tử của các đơn vị trong Ngành vào Cổng thông tin điện tử.

4. Chỉ đạo việc triển khai kế hoạch đưa các dịch vụ công lên Cổng thông tin điện tử phù hợp với lộ trình Cải cách hành chính của ngành.

5. Phê duyệt danh sách mục, chuyên mục, chuyên trang, logolink trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Xác nhận và phê duyệt yêu cầu chỉnh sửa những nội dung thông tin nêu trong các Hồ sơ quản lý của mục, chuyên mục, chuyên trang, biểu tượng liên kết trên Cổng thông tin điện tử

6. Ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định cụ thể về các hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

7. Định kỳ hàng quý, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính về hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

Điều 7. Trách nhiệm vận hành và quản lý

7.1. Nguyên tắc chung phân công trách nhiệm

Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách các mục, chuyên mục, chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử và xác định đơn vị chủ thể, đơn vị xuất bản.

Đơn vị chủ thể chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, dữ liệu đưa trên Cổng thông tin điện tử phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước, quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ về quản lý thông tin trên Internet và bảo đảm đúng đường lối và quan điểm của Đảng, Chính phủ và chủ trương chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đơn vị xuất bản có trách nhiệm tiếp nhận và đưa thông tin, số liệu lên từng chuyên mục, mục, chuyên trang kịp thời, chính xác theo đúng yêu cầu của đơn vị chủ thể.

7.2. Văn phòng Bộ (Ban Biên tập thông tin báo chí) có nhiệm vụ:

a) Đề xuất với Ban chỉ đạo phương hướng, kế hoạch xuất bản, nội dung hình thức thể hiện các thông tin báo chí điện tử để tuyên truyền hướng dẫn các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực tài chính, phản ánh đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Bộ Tài chính để thực hiện các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho.

b) Chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức thông tin báo chí được xuất bản trên Cổng thông tin điện tử và thông tin báo chí trên phiên bản tiếng Anh.

c) Trực tiếp tổ chức xuất bản thông tin báo chí lên Cổng thông tin điện tử.

d) Tổ chức đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tại các đơn vị, các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành để kịp thời cung cấp các thông tin cho Cổng thông tin điện tử.

e) Thực hiện việc sử dụng các nguồn tài chính (nếu có) và chi trả nhuận bút phần thông tin báo chí trên Cổng thông tin điện tử theo đúng các quy định hiện hành.

7.3. Cục Tin học và Thống kê tài chính có nhiệm vụ:

a) Tổ chức quản lý vận hành hoạt động chung của Cổng thông tin điện tử, tham gia thiết kế và xây dựng công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật của Cổng thông tin điện tử (bao gồm phiên bản tiếng Anh).

b) Đề xuất với Ban chỉ đạo lộ trình, kế hoạch tích hợp các kênh thông tin, ứng dụng và dịch vụ tài chính công của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ vào Cổng thông tin điện tử phù hợp với lộ trình cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Tài chính.

c) Tổ chức lưu trữ và định kỳ kiểm tra cập nhật các thông tin trong Hồ sơ quản lý mục, chuyên mục, chuyên trang logolink của Cổng thông tin điện tử.

d) Thực hiện thêm mới, chỉnh sửa, gỡ bỏ mục, chuyên mục, chuyên trang và phân quyền cho các đơn vị xuất bản thông tin trên Cổng thông tin điện tử theo phê duyệt của Ban chỉ đạo.

e) Đảm bảo việc tích hợp các ứng dụng và liên kết các trang hoạt động tốt.

7.4. Các đơn vị thuộc Bộ có chuyên trang và trực tiếp xuất bản thông tin lên Cổng thông tin điện tử.

Tùy theo đặc điểm, mỗi đơn vị có thể thành lập Tổ biên tập chuyên trang là bộ phận giúp việc cho Thủ trưởng đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin để đảm bảo hoạt động của chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử. Tổ biên tập chuyên trang được quản lý, sử dụng, nguồn thu (nếu có) theo quy định và chi trả nhuận bút, thù lao, phụ cấp trách nhiệm cho thành viên của Tổ và tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm có tác phẩm được đăng trên Chuyên trang theo quy định chung của Bộ.

Điều 8. Định kỳ hàng năm, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức họp để đánh giá hoạt động của Cổng thông tin điện tử. Trường hợp đột xuất Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập họp bất thường.

Điều 9. Quản lý Mục /Chuyên mục

1. Hồ sơ quản lý Mục/Chuyên mục

Đơn vị chủ thể của các Mục/Chuyên mục, trên Cổng thông tin điện tử cần điền đầy đủ nội dung thông tin trong Hồ sơ quản lý (theo Mẫu số 1 đính kèm).

Với các mục do nhiều đơn vị cung cấp (như Mục Thông tin đấu thầu, trả lời hỏi đáp, đóng góp ý kiến dự thảo văn bản...), Cục Tin học và Thống kê tài chính vừa làm nhiệm vụ xuất bản thông tin và có nhiệm vụ điền đầy đủ nội dung thông tin trong Hồ sơ quản lý (theo Mẫu số 1 đính kèm).

2. Thủ tục thêm mới/ Chỉnh sửa/ Gỡ bỏ

- Thủ tục thêm mới: Nếu muốn tạo 1 mục mới, đơn vị cần gửi công văn do Lãnh đạo đơn vị ký hoặc người được Lãnh đạo đơn vị ủy quyền ký gửi Ban chỉ đạo trong đó nêu rõ nội dung, hình thức, quy trình cung cấp thông tin, tên số điện thoại của người liên hệ (theo Mẫu số 1 kèm theo).

- Chỉnh sửa: Nếu có sự thay đổi về nội dung, hình thức thể hiện, đơn vị cần gửi công văn do Lãnh đạo đơn vị ký hoặc người được Lãnh đạo đơn vị ủy quyền ký gửi Ban chỉ đạo để yêu cầu chỉnh sửa.

- Gỡ bỏ: Nếu muốn xóa Mục, đơn vị cần gửi công văn do Lãnh đạo đơn vị ký hoặc người được Lãnh đạo đơn vị ủy quyền ký gửi Ban chỉ đạo yêu cầu bỏ Mục đã đăng tải.

- Thời hạn xử lý hồ sơ: Ban chỉ đạo cổng TTĐT có trách nhiệm xử lý trong vòng 5 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ, ngày lễ, tết) sau khi nhận được yêu cầu của đơn vị.

Điều 10. Quản lý Chuyên trang

1. Hồ sơ quản lý Chuyên trang

Đơn vị chủ thể của các chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử cần điền đầy đủ nội dung thông tin trong Hồ sơ quản lý (theo Mẫu số 2 đính kèm).

2. Thủ tục thêm mới/ Chỉnh sửa/ Gỡ bỏ

- Thủ tục thêm mới: Nếu muốn tạo mới 1 Chuyên trang, đơn vị cần gửi công văn do Lãnh đạo đơn vị ký hoặc người được Lãnh đạo đơn vị ủy quyền ký gửi Ban chỉ đạo Cổng thông tin điện tử trong đó nêu rõ nội dung, hình thức, quy trình cung cấp thông tin của Chuyên trang.

- Chỉnh sửa: Nếu có sự thay đổi về nội dung, hình thức thể hiện, đơn vị cần gửi công văn do Lãnh đạo đơn vị ký hoặc người được Lãnh đạo đơn vị ủy quyền ký gửi Ban chỉ đạo để yêu cầu chỉnh sửa.

- Gỡ bỏ: Nếu muốn xóa Chuyên trang, đơn vị cần gửi công văn do Lãnh đạo đơn vị ký gửi Ban chỉ đạo yêu cầu bỏ Trang/ Chuyên trang đã đăng tải.

- Thời hạn xử lý hồ sơ: Ban chỉ đạo cổng TTĐT có trách nhiệm xử lý trong vòng 5 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ, ngày lễ, tết) sau khi nhận được yêu cầu của đơn vị.

Điều 11. Quản lý Iogolink

1. Hồ sơ quản lý logolink:

Các đơn vị có logolink trên Cổng thông tin điện tử cần điền thông tin (theo Mẫu số 3 kèm theo).

2. Thủ tục thêm mới/ Chỉnh sửa/ Gỡ bỏ

- Thủ tục thêm mới: Nếu muốn tạo mới 1 logolink trên Cổng thông tin điện tử, đơn vị cần gửi công văn do Lãnh đạo đơn vị ký hoặc người được Lãnh đạo đơn vị ủy quyền ký gửi Ban chỉ đạo Cổng thông tin điện tử trong đó nêu rõ nội dung, hình thức, quy trình cung cấp thông tin của đơn vị, tên số điện thoại của người liên hệ (theo Mẫu số 3 kèm theo).

- Chỉnh sửa: Nếu có sự thay đổi về nội dung, hình thức thể hiện, đơn vị cần gửi công văn do Lãnh đạo đơn vị ký hoặc người được Lãnh đạo đơn vị ủy quyền ký gửi Ban chỉ đạo để yêu cầu chỉnh sửa.

- Gỡ bỏ: Nếu muốn bỏ logolink, đơn vị cần gửi công văn do Lãnh đạo đơn vị ký hoặc người được Lãnh đạo đơn vị ủy quyền ký gửi Ban chỉ đạo yêu cầu bỏ đường link.

- Thời hạn xử lý hồ sơ: Ban chỉ đạo cổng TTĐT có trách nhiệm xử lý trong vòng 5 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ, ngày lễ, tết) sau khi nhận được yêu cầu của đơn vị.

Chương 3.

CUNG CẤP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Điều 12. Các thông tin chủ yếu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tuân thủ sự phân công theo bản danh sách (do Ban Chỉ đạo phê duyệt) các mục, chuyên mục, chuyên trang trên Cổng TTĐT Bộ Tài chính nhằm đảm bảo các thông tin chủ yếu tối thiểu phải có theo quy định tại điều 10, điều 11 và điều 12 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Cụ thể là các thông tin cơ bản sau: Thông tin giới thiệu Bộ Tài chính; Tin tức, sự kiện; Thông tin chỉ đạo, điều hành; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân; Mục thông tin liên hệ; Thông tin giao dịch; Thông tin về chương trình, đề tài khoa học; Thông tin, báo cáo thống kê...

Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế, các đơn vị có thể trình Ban Chỉ đạo bổ sung thêm các Mục/Chuyên mục, Chuyên trang thông tin khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 13. Nguyên tắc cung cấp và khai thác thông tin

1. Các đơn vị chủ thể cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Việc cung cấp thông tin lên Cổng thông tin điện tử phải đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ và Lãnh đạo Bộ Tài chính; phục vụ kịp thời công tác quản lý của cơ quan và nhu cầu khai thác thông tin của các tổ chức, cá nhân.

b) Những thông tin của đơn vị cung cấp trên Cổng thông tin điện tử phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời và duy trì liên tục. Thông tin cung cấp trên Cổng thông tin điện tử phải tuân thủ theo các quy định của Luật Báo chí, Pháp lệnh bảo vệ bí mật của Nhà nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

c) Thông tin cung cấp lên Cổng thông tin điện tử phải được lãnh đạo đơn vị phê duyệt trước khi đăng tin. Các đơn vị cung cấp thông tin tự chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của thông tin đã cung cấp lên Cổng thông tin điện tử.

d) Thông tin để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phải được định dạng theo các chuẩn thông dụng quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/1/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước, cụ thể:

- Văn bản: *.doc, *.txt, *.rtf, *.pdf, *.odt;

- Bảng tính: *.csv, *.xls, *.ods;

- Trình diễn: *.htm, *.pdf, *.ppt, *.odp;

- Ảnh đồ hoạ: *.jpg, *.gif, *.png;

- Phim ảnh, âm thanh: *.mpg, *.mp3, *.aac, *.asf, *,wma, *.wmv, *.ra, *.ram, *.rm, *.rmm, *.avi, *.mov, *.qt;

- Nén dữ liệu: *.zip.

2. Nguyên tắc khai thác, sử dụng thông tin, số liệu và dịch vụ công trực tuyến:

Các tổ chức, cá nhân muốn khai thác và sử dụng lại thông tin, số liệu đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính cần phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn trích dẫn.

Điều 14. Thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin

1. Thời hạn cung cấp và xử lý thông tin

a) Đối với thông tin cho các chuyên mục/mục, chuyên trang của các đơn vị cung cấp trên Cổng thông tin điện tử phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời và duy trì liên tục theo đúng chu kỳ cập nhật đã đăng ký tại Hồ sơ quản lý Mục/Chuyên mục (Mẫu số 1) và Hồ sơ quản lý Chuyên trang (Mẫu số 2).

b) Đối với Mục Hỏi đáp:

- Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm tiếp nhận câu hỏi, phân loại câu hỏi và chuyển đến các đơn vị liên quan để trả lời trong vòng 02 ngày làm việc. Trường hợp câu hỏi không liên quan đến phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính thì phải thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân đặt câu hỏi biết.

- Chậm nhất 10 (ngày) làm việc kể từ khi tiếp nhận câu hỏi, các đơn vị có trách nhiệm trả lời hoặc thông báo quá trình xử lý trong đó nói rõ thời hạn trả lời đối với tổ chức, cá nhân đặt câu hỏi.

- Đối với những câu hỏi phức tạp, liên quan đến nhiều đơn vị, phải lấy ý kiến nhiều đơn vị, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được câu hỏi.

- Ngay sau khi nhận được câu trả lời từ đơn vị, trong vòng 02 ngày làm việc, Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm gửi câu trả lời tới các tổ chức, cá nhân đồng thời biên tập, phổ biến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử

2. Lưu trữ thông tin

Đơn vị chủ thể có trách nhiệm bảo đảm việc lưu trữ các văn bản gốc liên quan đến thông tin và số liệu đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử theo quy định của Nhà nước về Lưu trữ.

Chương 4.

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Điều 15. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến

1. Cổng thông tin điện tử đăng tải toàn bộ thông tin về dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Thông tin về dịch vụ công trực tuyến được cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời ngay sau khi có sự thay đổi.

2. Cổng thông tin điện tử cung cấp chức năng hướng dẫn sử dụng, theo dõi tần suất sử dụng, quá trình xử lý và số lượng hồ sơ đã được xử lý đối với từng dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên.

Điều 16. Trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến

1. Các đơn vị chủ thể xây dựng, vận hành và duy trì hoạt động của các dịch vụ công trực tuyến theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

2. Phòng Dịch vụ công và Nội dung số (Cục Tin học và Thống kê tài chính) là đơn vị đầu mối kiểm soát dịch vụ công trực tuyến trong ngành; chủ trì phối hợp với các đơn vị chủ quản nghiệp vụ xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trình Bộ để phê duyệt và triển khai thực hiện theo định kỳ; có trách nhiệm báo cáo Bộ và các cơ quan có thẩm quyền về tình hình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

3. Cục Tin học và TKLTC chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đưa ra kiến trúc tổng thể, tiêu chuẩn kỹ thuật chung cho dịch vụ công trực tuyến; xây dựng và triển khai các biện pháp kỹ thuật đảm bảo kết nối và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến.

Chương 5.

QUẢN TRỊ VẬN HÀNH

Điều 17. Cơ sở hạ tầng, bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động và nâng cấp Cổng thông tin điện tử

1. Cổng thông tin điện tử phải được thường xuyên kiểm tra, nâng cấp nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục.

2. Cục Tin học và Thống kê tài chính là đơn vị quản lý Cổng thông tin có trách nhiệm triển khai các giải pháp công nghệ, dịch vụ bảo đảm điều kiện kỹ thuật cần thiết để duy trì các hoạt động của Cổng thông tin (máy chủ, thiết bị, đường truyền...)

3. Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện rà soát định kỳ hàng năm hoặc rà soát theo yêu cầu của Ban lãnh đạo để đề xuất với Ban chỉ đạo phương án nâng cấp Cổng thông tin điện tử nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu tra cứu thông tin của người sử dụng và đảm bảo Cổng thông tin điện tử hoạt động thuận tiện, hiệu quả, an toàn.

Điều 18. Kinh phí hoạt động

Kinh phí duy trì hoạt động và phát triển chung của Cổng thông tin điện tử và Chuyên trang của các đơn vị được bảo đảm từ các nguồn:

a) Ngân sách nhà nước:

- Kinh phí duy trì hoạt động chung của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính do ngân sách nhà nước cấp và được tổng hợp chung trong kinh phí hàng năm của Cục Tin học và Thông kê tài chính.

- Kinh phí duy trì nội dung Chuyên trang (kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao) được tổng hợp trong kinh phí hàng năm của đơn vị chủ thể có chuyên trang.

b) Nguồn thu hợp pháp của các đơn vị được phép để lại sử dụng theo quy định của pháp luật;

c) Nguồn viện trợ, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ.

Vụ Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm xây dựng quy định cụ thể về các nội dung chi và mức chi trình Bộ ban hành để các đơn vị có căn cứ thực hiện nhằm duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

Điều 19. Đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu

Cục Tin học và TKTC có trách nhiệm:

1. Thực hiện các giải pháp và biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử.

2. Xây dựng giải pháp hiệu quả chống lại các nguy cơ tấn công gây mất an toàn thông tin trên Cổng thông tin điện tử.

3. Xây dựng phương án dự phòng khắc phục sự cố bảo đảm hệ thống Cổng thông tin điện tử hoạt động liên tục ở mức tối đa.

Chương 6.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Điều 21. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử để nghiên cứu giải quyết./.

 

PHỤ LỤC 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

DANH SÁCH

MỤC, CHUYÊN MỤC CHUYÊN TRANG TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TÀI CHÍNH

TT

 

Nội dung

Đơn vị chủ thể

Đơn vị xuất bản

I

Chuyên mục

1. Giới thiệu Bộ

 

 

Mục

- Lãnh đạo Bộ

 

 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính

 

 

- Tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính

 

 

- Lịch sử tài chính Việt Nam

 

 

Chuyên mục

2. Tin tức sự kiện

 

 

Mục

- Tin trang chủ

 

 

- Tin nổi bật

 

 

- Thông báo

 

 

- Thông cáo báo chí

 

 

- Tin video

 

 

- Tin địa phương

 

 

Chuyên mục

3. Hệ thống văn bản

 

 

Mục

- Văn bản pháp quy

 

 

- Văn bản điều hành

 

 

- Giới thiệu văn bản

 

 

Chuyên mục

4. Hỏi đáp về chính sách tài chính

 

 

Mục

- Tài chính tổng hợp

 

 

- Tài chính doanh nghiệp

 

 

- Đầu tư

 

 

- Thuế

 

 

- Hải quan

 

 

- Kế toán và kiểm toán

 

 

- Mã số ngân sách

 

 

Chuyên mục

5. Dịch vụ Tài chính

 

 

Mục

- Thông tin về thẩm định giá

 

 

- Thông tin về dịch vụ tài chính

 

 

Chuyên mục

6. Ngân sách Nhà nước

 

 

Mục

- Công khai NSNN

 

 

- Mục lục NSNN

 

 

- Số liệu địa phương

 

 

Chuyên mục

7. Nghiên cứu trao đổi

 

 

Chuyên mục

8. Danh bạ điện thoại

 

 

Chuyên mục

9. Bản tin nợ

 

 

Chuyên mục

10. Các dự án thuộc Bộ

 

 

Chuyên mục

11. Hội nhập và hợp tác tài chính

 

 

Chuyên mục

12. Thông tin đấu thầu và kết quả

 

 

Chuyên mục

13. Thông tin chứng khoán

 

 

Chuyên mục

14. Tỷ giá hạch toán

 

 

Chuyên mục

15. Dịch vụ công trực tuyến

 

 

Chuyên mục

16. Chương trình nghiên cứu về đề tài khoa học

 

 

Chuyên mục

17. Đóng góp ý kiến dự thảo văn bản

 

 

Chuyên mục

18. Góp ý hiến kế

 

 

Chuyên mục

19. Vấn đề quốc hội quan tâm

 

 

Chuyên mục

20. Phòng truyền thống ngành Tài chính

 

 

Chuyên mục

21. Số liệu thống kê ngành

 

 

II

Chuyên trang

1. Công đoàn Bộ Tài chính

 

 

2. Trái phiếu Chính phủ

 

 

3. Nhà Xuất bản Tài chính

 

 

4. Giá và Thẩm định giá

 

 

5. Thông tin Pháp luật tài chính

 

 

6. Thanh tra

 

 

 

….. ngày ….. tháng ….. năm ...
Người tổng hợp

….. ngày ….. tháng ….. năm ...
Trưởng Ban Chỉ đạo

 

PHỤ LỤC 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Mẫu số: 01/HSQLM-CM
(Ban hành kèm theo Quy chế Hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính)
số ………………..
ngày …………………..
của Bộ Tài chính

 

Mẫu số 1

HỒ SƠ QUẢN LÝ MỤC/ CHUYÊN MỤC

1. Tên Mục/ Chuyên mục:

2. Căn cứ: (Theo Công văn /Quyết định. Ngày ký)

3. Đơn vị chủ thể:

- Tên Lãnh đạo đơn vị:

- Di động:

- Số máy lẻ:

- Tên chuyên viên phụ trách cung cấp:

- Di động:

- Số máy lẻ:

- Email:

4. Chu kỳ cập nhật:

5. Vị trí trên Trang chủ:

6. Đơn vị xuất bản:

- Họ tên chuyên viên phụ trách xuất bản:

- Di động:

- Số máy lẻ:

- Email:

 

….. ngày ….. tháng ….. năm ...
Xác nhận của Ban Chỉ đạo

….. ngày ….. tháng ….. năm ...
Đại diện đơn vị chủ thể

 

PHỤ LỤC 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Mẫu số: 02/HSQLT-CT
(Ban hành kèm theo Quy chế Hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính)
số ………………..
ngày …………………..
của Bộ Tài chính

 

Mẫu số 2

HỒ SƠ QUẢN LÝ TRANG/ CHUYÊN TRANG

1. Tên Trang/ Chuyên mục:

2. Căn cứ: (Theo Công văn /Quyết định. Ngày ký)

3. Đơn vị chủ thể:

- Tên Lãnh đạo đơn vị:

- Di động:

- Số máy lẻ:

- Tên chuyên viên phụ trách cung cấp:

- Di động:

- Số máy lẻ:

- Email:

4. Chu kỳ cập nhật:

5. Mô tả sơ bộ: (Banner và giao diện trang chủ của chuyên trang, thiết kế các mục thông tin (sitemap) của chuyên trang. Biểu tượng chọn làm logo và vị trí đặt trên Trang chủ).

6. Các yêu cầu kỹ thuật khác:

7. Đơn vị xuất bản:

- Họ tên chuyên viên phụ trách xuất bản:

- Di động:

- Số máy lẻ:

- Email:

 

….. ngày ….. tháng ….. năm ...
Xác nhận của Ban Chỉ đạo

….. ngày ….. tháng ….. năm ...
Đại diện đơn vị chủ thể

 

PHỤ LỤC 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Mẫu số: 03/HSQL LOGL
(Ban hành kèm theo Quy chế Hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính)
số ………………..
ngày …………………..
của Bộ Tài chính

 

Mẫu số 3

HỒ SƠ QUẢN LÝ LOGO LINK
GẮN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1. Tên đơn vị yêu cầu tạo đường link:

- Đại diện lãnh đạo đơn vị:

- Số máy lẻ:

- Di động:

- Chuyên viên làm đầu mối liên lạc:

- Số máy lẻ:

- Di động:

- Email:

2. Căn cứ:

- Theo Công văn số:

- Ngày ký:

3. Thông tin về đường link:

- Mục đích đường link:

- Địa chỉ đường link:

4. Mô tả sơ bộ Trang TTĐT của đơn vị:

5. Các yêu cầu kỹ thuật khác:

6. Vị trí trên Trang chủ:

 

….. ngày ….. tháng ….. năm ...
Xác nhận của Ban Chỉ đạo

….. ngày ….. tháng ….. năm ...
Đại diện đơn vị chủ thể

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 04/10/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 993/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Số hiệu 993/QĐ-BTC Ngày ban hành 06/05/2013
Ngày có hiệu lực 06/05/2013 Ngày hết hiệu lực 04/10/2016
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 993/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính
Mục lục

Mục lục

Close