BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 995/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-BTC ngày 14/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học và Thống kê tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1423/QĐ-BTC ngày 18/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC CỤC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 995/QĐ-BTC ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương 1.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính, có chức năng giúp Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống dự phòng cơ sở dữ liệu quốc gia tài chính ngân sách tại thành phố Hồ Chí Minh; quản lý, vận hành “Trung tâm miền Nam” của hệ thống Hạ tầng truyền thông thống nhất ngành tài chính; xây dựng, quản lý, vận hành, cung cấp dịch vụ mạng nội bộ, trang thiết bị tin học cho các đơn vị tại trụ sở cơ quan Đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh; triển khai đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật các ứng dụng tin học ngành tài chính tại địa bàn các tỉnh phía Nam; thực hiện dịch vụ tư vấn, đào tạo, chuyển giao, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật trang thiết bị và ứng dụng tin học cho các đơn vị trong và ngoài ngành tài chính có nhu cầu tại địa bàn các tỉnh phía Nam.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

Tên giao dịch: Trung tâm Dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tên viết tắt: Hochiminh city DFIS (HDFIS)

3. Trung tâm có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống dự phòng cho cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức quản lý, vận hành trung tâm tại miền Nam của hệ thống hạ tầng truyền thông ngành Tài chính; hỗ trợ vận hành đối với các Trung tâm hạ tầng truyền thông ngành Tài chính tại các tỉnh, thành phố phía Nam.

3. Quản trị, vận hành hệ thống máy chủ, hạ tầng công nghệ thông tin và dữ liệu của Trung tâm dự phòng thảm họa tại thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện các hoạt động sao lưu, phục hồi dữ liệu ngành tài chính.

4. Lắp đặt, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật trang thiết bị và ứng dụng tin học cho các đơn vị của ngành tài chính tại các tỉnh, thành phố phía Nam theo phân công của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

5. Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị tin học và mạng máy tính của các đơn vị của Bộ Tài chính tại Đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

6. Cung cấp dịch vụ sao lưu dự phòng dữ liệu cho các đơn vị ngành tài chính; các dịch vụ giá trị gia tăng của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tài chính; các dịch vụ tư vấn, giám sát dự án công nghệ thông tin; các dịch vụ tư vấn, đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì trang thiết bị và ứng dụng tin học cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu với các đơn vị trong và ngoài ngành; thử nghiệm công nghệ hiện đại thuộc lĩnh vực lưu trữ dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ yêu cầu quản lý của ngành Tài chính theo kế hoạch và nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật, của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

9. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính.

10. Là đầu mối giúp Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính triển khai thực hiện chương trình công tác của Cục tại các tỉnh phía Nam.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng của Trung tâm và theo phân công của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Điều 3. Quyền hạn

1. Được ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung cấp dịch vụ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Thu các khoản phí cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

3. Được chủ động sử dụng biên chế sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao, sắp xếp và quản lý lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. Được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Luật Lao động và phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị.

4. Được thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Chương 2.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh có các phòng:

1. Phòng Triển khai ứng dụng và Cơ sở dữ liệu.

2. Phòng Quản trị hệ thống.

3. Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính quy định.

Biên chế sự nghiệp của Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định.

Điều 5. Lãnh đạo Trung tâm

1. Trung tâm có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc và các chức danh lãnh đạo khác của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

Chương 3.

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Điều 6. Cơ chế tài chính

Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật hiện hành và của Bộ Tài chính.

Điều 7. Chấp hành cơ chế tài chính

Trung tâm có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán, chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 06/05/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 995/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 995/QĐ-BTC Ngày ban hành 06/05/2013
Ngày có hiệu lực 06/05/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 995/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dữ liệu và Triển khai công nghệ thông tin tài chính trực thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close