BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 999/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 564/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính trực thuộc Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3121/QĐ-BTC ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

Điều 3. Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng uỷ, Công đoàn Bộ;
- Website BTC;
- Lưu VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (sau đây gọi là Trường) là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, có nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức, viên chức; Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và các kiến thức khác cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính theo phân công, phân cấp quản lý của Nhà nước và của Bộ Tài chính; Bồi dưỡng kiến thức quản lý, nghiệp vụ về tài chính, kế toán và các kiến thức khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế.

Tên giao dịch quốc tế: INSTITUTE OF FINANCIAL TRAINING (viết tắt là IFT).

Điều 2. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật; Có trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Trường trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

2. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng nội dung, chương trình và biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo phân công và phân cấp quản lý của Nhà nước và của Bộ Tài chính.

3. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính theo mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

4. Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính, kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, cung cấp các dịch vụ, tư vấn thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính cho cán bộ, công chức, viên chức tài chính của các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế.

5. Tổ chức nghiên cứu hoặc hợp tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tài chính, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai các dự án trợ giúp kỹ thuật, thực hiện hợp tác, liên kết với các nước, các tổ chức quốc tế về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tài chính.

7. Hỗ trợ các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Tổng cục và các tổ chức tương đương thuộc Bộ Tài chính xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, bồi dưỡng giảng viên và các hoạt động khác.

8. Thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

9. Được quyền liên kết, ký hợp đồng với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn, cung cấp các dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

10. Được cấp chứng chỉ cho học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, thống kê theo quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Chương III

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 4. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng:

1. Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

2. Góp phần xây dựng đội ngũ công chức ngành tài chính chuyên nghiệp có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại.

Điều 5. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng:

1. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính, gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo và quản lý các cấp.

- Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hoạch định và thực thi chính sách.

- Công chức tập sự trong các đơn vị thuộc ngành Tài chính.

2. Cán bộ, công chức, viên chức tài chính địa phương.

3. Cán bộ, công chức, viên chức quản lý tài chính các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương; Các đơn vị, tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế.

Điều 6. Nội dung đào tạo bồi dưỡng:

1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước:

a) Lý luận chính trị;

b) Chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành;

d) Tin học, ngoại ngữ;

2. Nội dung bồi dưỡng ở ngoài nước:

a) Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước và quản lý chuyên ngành;

b) Kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế.

Điều 7. Chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng:

1. Căn cứ nội dung, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được phê duyệt của Nhà nước và của Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng theo phân công và phân cấp, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương và địa phương, các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế, Trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng chương trình, tổ chức viết, thẩm định giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung, chất lượng giáo trình, tài liệu do Trường biên soạn (Trừ những tài liệu đã được các Bộ, cơ quan khác ban hành).

Điều 8. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng:

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức: Tập trung, tại chức hoặc từ xa; Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định hình thức phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trường.

Điều 9. Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng:

1. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cấp chứng chỉ cho những học viên đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức khi đảm bảo đủ các điều kiện quy định.

2. Chứng chỉ do Trường cấp là một trong những căn cứ để Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền sắp xếp, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, công chức, viên chức và người học đã qua đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ.

3. Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính chịu trách trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về chất lượng đào tạo bồi dưỡng của Trường.

Chương IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Điều 10. Cơ cấu tổ chức:

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường gồm:

a) Ban Giám đốc: Giám đốc và các Phó Giám đốc

b) Các Hội đồng tư vấn: Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các Hội đồng tư vấn khác.

c) Các Phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Quản lý Đào tạo và khoa học;

- Phòng Hợp tác quốc tế;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Hành chính - Quản trị.

d) Các Khoa chuyên môn:

- Khoa Quản lý hành chính nhà nước;

- Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý;

- Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành.

e) Các đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính;

- Phân hiệu Miền Trung đặt tại tỉnh Thừa Thiên, Huế;

- Phân hiệu Miền Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mỗi Phân hiệu và Trung tâm có 01 Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

3. Các Phân hiệu là các đơn vị dự toán độc lập trực thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, có đơn vị cấp Phòng.

4. Tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính (sau đây gọi là Trung tâm):

- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện hoạt động tự cân đối thu, chi tài chính từ dịch vụ đào tạo, tư vấn tài chính cho các tổ chức, đơn vị có nhu cầu. Giám đốc Trường tự chịu trách nhiệm về hoạt động dịch vụ, quy chế chi tiêu tài chính của Trung tâm.

- Lãnh đạo Trung tâm (01 Giám đốc và 01 đến 02 Phó giám đốc) thuộc biên chế Bộ giao, Giám đốc Trường sử dụng lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động đối với số lao động còn lại của Trung tâm.

5. Giám đốc Trường quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng Khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Giám đốc và Phó Giám đốc Phân hiệu; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm theo Quy chế phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 11. Biên chế:

Biên chế của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trên cơ sở định mức biên chế của Nhà nước và đề nghị của Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính về kế hoạch biên chế hàng năm.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Trường:

1. Giám đốc Trường là người đại diện theo pháp luật của Trường, thực hiện quản lý và điều hành các hoạt động, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trường.

2. Giám đốc Trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Trường:

3.1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định:

a) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường; quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; bổ nhiệm có thời hạn chức danh Phó Giám đốc Trường;

b) Thành lập mới các đơn vị tương đương, sáp nhập, chia, tách hoặc giải thể các đơn vị quy định tại điểm 1 Điều 1 Quy chế này;

c) Phê duyệt nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng do Trường thực hiện theo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Nhà nước và Bộ Tài chính.

3.2. Quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ cụ thể, quy chế phối hợp công tác, lề lối làm việc của các đơn vị thuộc Trường và các quy định cụ thể khác trong phạm vị, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

3.3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức của Trường theo phân cấp của Bộ;

3.4. Thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

3.5. Ban hành Quy chế học tập bồi dưỡng;

3.6. Trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức của Trường, thực hiện việc tuyển dụng, ký hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các vấn đề khác liên quan đến chính sách, chế độ đối với cán bộ, giảng viên, viên chức và lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền quản lý của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Tài chính;

3.7. Chỉ đạo thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế của Trường theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính;

3.8. Quyết định thành lập các Hội đồng: Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật và các Hội đồng khác của Trường theo quy định;

3.9. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho cán bộ, giảng viên, viên chức của Trường.

3.10. Ký và cấp chứng chỉ đối với học viên đã hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

3.11. Ký các hợp đồng mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, các hợp đồng tư vấn, cung cấp dịch vụ với các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành Tài chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

3.12. Được mời các giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, viết giáo trình, tài liệu, nghiên cứu khoa học. Trường hợp mời giảng viên, các nhà khoa học nước ngoài thực hiện theo quy định của Nhà nước.

3.13. Phối hợp với tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đoàn thể quần chúng khác trong Trường thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức. Tổ chức kiểm tra các hoạt động của Trường; Thực hiện chế độ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan có liên quan theo quy định;

3.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Trường:

1. Giúp việc cho Giám đốc Trường có các Phó Giám đốc Trường. Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ và miễn nhiệm các Phó Giám đốc Trường trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trường.

2. Phó Giám đốc Trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

a) Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Trường; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết các công việc do Giám đốc giao.

b) Khi giải quyết công việc được Giám đốc Trường giao, Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả công việc được giao.

Chương V

CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, GIÁO VIÊN VÀ HỌC VIÊN

Điều 14. Cán bộ, viên chức, giáo viên của Trường được tuyển dụng theo quy định của Nhà nước và Bộ Tài chính, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; làm việc tại các đơn vị thuộc Trường và các Phân hiệu theo sự phân công của Giám đốc Trường. Cán bộ, giảng viên, viên chức của Trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ các nội quy, quy chế do Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan và Giám đốc Trường ban hành.

2. Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và công tác khác được giao.

3. Tham gia góp ý kiến vào việc giải quyết các vấn đề quan trọng của Trường, những vấn đề có liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

4. Tham gia công tác quản lý của Trường; tham gia công tác Đảng, đoàn thể khi được tín nhiệm.

5. Được hưởng lương, phụ cấp và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật; được tạo điều kiện cần thiết để học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 15. Giáo viên của Trường gồm giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức và giảng viên thỉnh giảng là những người có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức, có trình độ chuyên môn bậc đại học trở lên, có kinh nghiệm thực tiễn, có kỹ năng và phương pháp sư phạm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng.

Giảng viên cơ hữu là giảng viên thuộc biên chế sự nghiệp của Trường, thực hiện nhiệm vụ của giảng viên chuyên nghiệp, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý giảng viên.

Giảng viên kiêm chức là những cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn cao trong và ngoài ngành Tài chính được Giám đốc Trường quyết định giao nhiệm vụ kiêm nhiệm giảng dạy. Giảng viên kiêm chức có nhiệm vụ tham gia giảng dạy theo kế hoạch hàng năm; xây dựng chương trình, viết giáo trình, quản lý học tập của học viên; được hưởng các chế độ và quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý giảng viên kiêm chức của Trường.

Điều 16. Học viên của Trường là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quy định tại Điều 5 của Quy chế này. Học viên của Trường có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tích cực học tập theo mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng của khoá học để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học viên.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy lớp học; Quy chế quản lý học viên; Quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết quả của Trường; các quy định của Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

3. Đóng góp kinh phí đào tạo hỗ trợ cho từng khoá học theo quy định của Trường (Đối với các lớp học có thu học phí).

4. Giữ gìn trật tự an toàn và bảo vệ tài sản của Trường.

Chương VI

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 17. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính là đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính, thực hiện cơ chế quản lý tài chính và tài sản đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các nguồn tài chính của Trường gồm:

- Nguồn kinh phí nhà nước giao;

- Nguồn thu sự nghiệp từ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, dịch vụ, tư vấn trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ;

- Kinh phí vay nợ, viện trợ nước ngoài;

- Kinh phí được tài trợ, nguồn thu từ các dự án và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính có trách nhiệm thực hiện lập dự toán, chấp hành, quyết toán thu, chi kinh phí được giao hàng năm; Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản theo quy định.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy chế này. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế do Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 999/QĐ-BTC năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 999/QĐ-BTC Ngày ban hành 04/05/2011
Ngày có hiệu lực 04/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 999/QĐ-BTC năm 2011 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close