THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1119/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2018

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 379/UBQG ngày 20 tháng 7 năm 2018, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5583/BKHĐT-KTDV ngày 14 tháng 8 năm 2018, Bộ Tài chính tại văn bản số 9837/BTC-TCDT ngày 15 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để trang bị cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cụ thể:

- Xuồng cao tốc các loại: 105 bộ, trong đó: 25 bộ xuồng DT3; 30 bộ xuồng DT2 và 50 bộ xuồng DT1.

- Nhà bạt các loại: 1.500 bộ, trong đó: 500 bộ loại 60 m2; 1.000 bộ 24,75m2.

- Phao cứu sinh các loại: 351.500 chiếc, trong đó: 200.000 chiếc phao tròn cứu sinh, 150.000 chiếc phao áo cứu sinh và 1.500 chiếc phao bè cứu sinh.

- Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng): 150 bộ.

- Máy phát điện loại 30 KVA: 30 bộ.

- Thiết bị khoan cắt: 30 bộ.

2. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo; phân bổ trang thiết bị cho các bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, NC, TH,TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định số 1119/QĐ-TTg năm 2018 về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 1119/QĐ-TTg Ngày ban hành 07/09/2018
Ngày có hiệu lực 07/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 1119/QĐ-TTg năm 2018 về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close