THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DO QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC TÀI TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CHO BỘ Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 6344/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hỗ trợ Bộ Y tế nâng cao tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình và tăng cường đáp ứng y tế cho các vấn đề mới nổi thông qua việc xây dựng và giám sát thực hiện các luật và chính sách dựa trên bằng chứng và quyền con người” (Mã số Dự án VNM9P01), do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ như sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Y tế

- Cơ quan chủ quản dự án: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.

- Các Cơ quan đồng thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ Y tế: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

2. Mục tiêu của Dự án:

a) Mục tiêu dài hạn: Hỗ trợ Bộ Y tế tăng cường tiếp cận phổ cập và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục và KHHGĐ; tăng cường đáp ứng y tế với các vấn đề mới nổi thông qua việc xây dựng và giám sát thực hiện các luật và chính sách dựa trên bằng chứng và đảm bảo quyền con người.

b) Mục tiêu ngắn hạn:

- Hỗ trợ Bộ Y tế dự thảo, xây dựng và giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Dân số, Luật Dân số và các luật liên quan tới y tế dựa trên bằng chứng và đảm bảo quyền con người.

- Hỗ trợ tuyên truyền vận động, xây dựng và giám sát triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ SKSS - KHHGĐ thân thiện bao gồm cả các biện pháp tránh thai hiện đại cho vị thành niên, thanh niên, đặc biệt là đối tượng chịu thiệt thời như người di cư chưa kết hôn.

- Tuyên truyền vận động, hỗ trợ xây dựng và giám sát triển khai thực hiện các chính sách và chương trình giải quyết bất bình đẳng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ tại các cộng đồng dân tộc thiểu số và tăng cường đáp ứng y tế với các vấn đề mới nổi, trong điều kiện thiên tai và biến đổi khí hậu.

- Hỗ trợ xây dựng các bằng chứng và tuyên truyền vận động nhằm tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng vắc xin HPV (Vi rút gây u nhú ở người), sàng lọc và điều trị sớm ung thư cổ tử cung.

- Hỗ trợ xây dựng và giám sát triển khai các chính sách và chương trình về đáp ứng của ngành y tế đối với bạo lực giới và mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Quản lý và giám sát công tác triển khai hoạt động Dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3. Thời gian và địa điểm thực hiện dự án: 2017 - 2021 tại Hà Nội.

4. Hạn mức vốn của dự án:

a) Vốn ODA không hoàn lại: 5.528.648 USD, trong đó:

- Vốn có sẵn: 4.468.648 USD, gồm vốn thường xuyên: 4.348.648 USD; vốn đã vận động được (từ nguồn ủy thác của FP 2020): 120.000 USD.

- Vốn sẽ vận động: 1.060.000 USD.

b) Vốn đối ứng:

- Bằng tiền mặt: 12,5 tỷ đồng.

- Bằng hiện vật tương đương 8 tỷ đồng (cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn sẵn có).

5. Cơ chế tài chính trong nước:

a) Vốn ODA: 100% Ngân sách nhà nước cấp phát

b) Vốn đối ứng: do Bộ Y tế tự bố trí theo quy định.

Điều 2. Bộ Y tế thực hiện các công việc sau:

- Rà soát, đảm bảo thực hiện Dự án không trùng lặp với các dự án sử dụng vốn nước ngoài và vốn ngân sách nhà nước khác.

- Xây dựng cơ chế quản lý Dự án phù hợp; xác định rõ trách nhiệm của Cơ quan chủ quản, Chủ dự án, các cơ quan đồng thực hiện trong triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả của Dự án.

- Phối hợp với Nhà tài trợ xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/08/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định số 1257/QĐ-TTg năm 2017 về Chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/8/2017

Số hiệu 1257/QĐ-TTg Ngày ban hành 21/08/2017
Ngày có hiệu lực 21/08/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định số 1257/QĐ-TTg năm 2017 về Chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế của Thủ tướng Chính phủ ngày 21/8/2017
Mục lục

Mục lục

Close