BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1163/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số: 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định hải quan 3 tại Thông báo số 2216/TB-KĐ3 ngày 14/8/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: KLEPTOSE (BETA CYCLODEXTRIN) - EP8. TC= 198bags. NSX: 03/2018- HD: 03/2023. (ta duoc)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10211617534/A12 ngày 16/07/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Tây Đô - Cục Hải quan TP. Cần Thơ

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: β-cyclodextrin dạng bột

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: β-cyclodextrin dạng bột

thuộc mã số 2940.00.00 “Đường, tinh khiết về mặt hóa học, trừ sucroza, lactoza, mantoza, glucoza và fructoza; ete đường, axetal đường và este đường, và muối của chúng, trừ các sản phẩm thuộc nhóm 29.37, 29.38 hoặc 29.39” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Tây Đô (Cục Hải quan TP. Cần Thơ);
- Cục Kiểm định hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 1163/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu mặt hàng β-cyclodextrin dạng bột do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 1163/TB-TCHQ Ngày ban hành 28/02/2019
Ngày có hiệu lực 28/02/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 1163/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu mặt hàng β-cyclodextrin dạng bột do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close