BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1164/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi Cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 1101/TB-KĐ3 ngày 18/6/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chất tạo ngọt Glucose Syrup (GLUCOSE SYRUP - CLEARDDEX 25/40). Nguyên liệu dùng sản xuất. (mục 1 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn; địa chỉ: lô C-9E-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương; MST: 3700916876.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10202091131/A12 ngày 22/5/2018 đăng ký tại Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Xiro Glucoza, thành phần chứa glucose ≈ 2,2%, Maltose ≈ 12,3%, Maltriose, nước. Hàm lượng đường khử tính theo hàm lượng chất khô dextroza ≈ 25,5%.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Xiro Glucoza, thành phần chứa glucose ≈ 2,2%, Maltose ≈ 12,3%, Maltriose, nước. Hàm lượng đường khử tính theo hàm lượng chất khô dextroza ≈ 25,5%.

thuộc nhóm 17.02 “Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thrắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen”, phân nhóm 1702.30 “- Glucoza và Xirô glucoza, không chứa hoặc có chứa hàm lượng fructoza dưới 20% tính theo trọng lượng ở thể khô”, mã số 1702.30.20 “- - Xirô glucoza” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Mỹ Phước - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty TNHH cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn (đ/chỉ: lô C-9E-CN, KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 1164/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu mặt hàng Chất tạo ngọt Glucose Syrup do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 1164/TB-TCHQ Ngày ban hành 28/02/2019
Ngày có hiệu lực 28/02/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 1164/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu mặt hàng Chất tạo ngọt Glucose Syrup do Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close