VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG VỀ TÌNH HÌNH GIÁ CÁT XÂY DỰNG BIẾN ĐỘNG LỚN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Ngày 21 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, đã chủ trì cuộc họp về tình hình giá cát xây dựng biến động lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng; lãnh đạo các đơn vị chức năng của các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Xây dựng báo cáo và ý kiến của các cơ quan, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Tình hình và kết quả đạt được:

Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi, đã góp phần giảm thiểu việc khai thác trái phép, sử dụng lãng phí nguồn tài nguyên, tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng kinh tế - xã hội và đời sống của người dân địa phương. Tuy nhiên, do số lượng và trữ lượng các mỏ cát dần cạn kiệt, một số địa phương có nhu cầu sử dụng cát lớn nhưng không có nguồn cát tại chỗ; một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với công tác quản lý khai thác sử dụng cát và tài nguyên, chưa có biện pháp ngăn chặn đầu cơ, tích trữ cát xây dựng trái phép; các chủ dự án công trình và chính quyền địa phương còn bị động trong việc cân đối nguồn cung cấp cát... dẫn đến giá cát xây dựng biến động lớn ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư xây dựng và các hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói.

2. Giải pháp:

Để bảo đảm triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên hiệu quả, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2017 về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi. Tăng cường quản lý cát sỏi tại các địa phương, nhu cầu sử dụng, khai thác, vận chuyển làm vật liệu xây dựng và vật liệu san lấp; thường xuyên nắm thông tin về giá cả, nguồn cung, chống việc đầu cơ, tích trữ để tăng giá.

- Đối với các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và một số địa phương có nhu cầu sử dụng cát lớn, yêu cầu các địa phương tổng hợp nhu cầu cụ thể, lập quy hoạch và kế hoạch cung ứng sử dụng cát, sỏi làm vật liệu xây dựng để chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu cát, sỏi cho xây dựng và san lấp.

- Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số giải pháp sử dụng cát nhân tạo thay cát tự nhiên, tiến tới không sử dụng cát tự nhiên vào mục đích san lấp,

3. Các nhiệm vụ cụ thể:

a) Bộ Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng, trong đó có sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp thay thế cát tự nhiên.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành trong Quý I năm 2018 “Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro, xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp”. Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng và san lấp. Hoàn thiện, tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng.

- Đối với các hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói bị ảnh hưởng do giá cát biến động: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá về khối lượng, giá trị các hợp đồng cần điều chỉnh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo tình hình bồi lắng cát tại các con sông, luồng lạch, cửa sông, cửa biển đề xuất giải pháp quản lý và khai thác cát, sỏi không làm sạt lở bờ sông, bờ biển.

c) Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau phù hợp với thực tế tại địa phương; nghiên cứu chính sách thuế để ưu tiên phát triển việc sản xuất, sử dụng các loại cát nhân tạo và vật liệu thay thế cát tự nhiên,

d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tính toán cân đối cung cầu cát sỏi xây dựng làm vật liệu san lấp. Tăng cường quản lý hoạt động khai thác và tiêu thụ cát xây dựng tại địa phương./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ: XD, TN&MT, CT, TC, KH&ĐT, TP, GTVT, KH&CN, CA;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL, QHĐP, NC, KGVX;
- Lưu VT, CN(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 135/TB-VPCP năm 2018 về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình giá cát xây dựng biến động lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng của Văn phòng Chính phủ ngày 06/04/2018

Số hiệu 135/TB-VPCP Ngày ban hành 06/04/2018
Ngày có hiệu lực 06/04/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 135/TB-VPCP năm 2018 về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình giá cát xây dựng biến động lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng của Văn phòng Chính phủ ngày 06/04/2018
Mục lục

Mục lục

Close