VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 285/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI THẢO VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Ngày 19 tháng 6 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Dự thảo). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam và đại diện một số Hiệp hội và doanh nghiệp. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt nội dung của Dự thảo, ý kiến tham gia đóng góp của các Hiệp hội, Doanh nghiệp và một số Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

10nh sách, hỗ trợ gián tiếp là chủ yếu (môi trường đầu tư, thủ tục hành chính), trong đó ưu tiên tạo thuận lợi nhất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn như: khuyến khích bằng cả cơ chế ưu đãi (đất đai, thuế, miễn, giảm...) và chính sách hỗ trợ bằng tiền phù hợp nguyên tắc thị trường và khả năng chi ngân sách Nhà nước. Cần tập trung vào đối tượng doanh nghiệp nhỏ, hỗ trợ khuyến khích thành lập doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn. Đối với các doanh nghiệp lớn, tập trung hỗ trợ xây dựng thương hiệu quốc gia, có quy mô vùng nổi trội, thành doanh nghiệp đầu đàn. Đối tượng của chính sách là doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và các loại doanh nghiệp thuộc ngành nghề khác đầu tư vào khu vực nông thôn.

3. Tập trung ưu tiên hỗ trợ trực tiếp để doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, mua sắm chuyển giao công nghệ để đưa vào sản xuất; hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp tham gia theo các chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm. Nguồn hỗ trợ không chỉ từ ngân sách Trung ương, địa phương mà còn từ các quỹ phát triển khoa học công nghệ, quỹ đổi mới công nghệ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4. Về cải cách thủ tục hành chính, Dự thảo cần rà soát các thủ tục nhận hỗ trợ của doanh nghiệp đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, dễ dàng, giảm chi phí cho doanh nghiệp; đồng thời giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, xóa bỏ cơ chế xin cho, nhằm đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ động, tích cực tham gia vào quá trình xây dựng Dự thảo, lấy ý kiến tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các hiệp hội, doanh nghiệp (trong đó có 64 dự án đã được đầu tư giai đoạn 2015-2016) để đề xuất hệ thống chính sách sát hợp với yêu cầu thực tiễn; rà soát lại các cơ chế hỗ trợ đảm bảo rõ ràng, công khai, minh bạch; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hệ thống hóa lại các Nghị định, Quyết định, Thông tư và các quy định của hệ thống pháp luật có liên quan để tích hợp lại thành chính sách thu hút đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Tài nguyên và Môi trường (về tích tụ đất đai, miễn giảm tiền sử dụng đất), Bộ Khoa học và Công nghệ (về ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, quỹ nghiên cứu khoa học...), Bộ Tài chính (về miễn, giảm thuế...) khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành trong quý III năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, NN&PTNT, TC, CT, TP, XD, KH&CN, TN&MT, UBDT;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa;
- Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
- Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN;
- Hội chăn nuôi VN;
- Hiệp hội gỗ và lâm sản VN;
- Diễn đàn kinh tế tư nhân VN (53 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐMDN, PL, CN, KSTT;
- Lưu: Văn thư, NN (3). Thịnh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 285/TB-VPCP năm 2017 kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu 285/TB-VPCP Ngày ban hành 03/07/2017
Ngày có hiệu lực 03/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Văn phòng Chính phủ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Thông báo 285/TB-VPCP năm 2017 kết luận Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Nghị định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close