BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3357/TB-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LÊ TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC NGÀY 03/8/2018 VỚI THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, ngày 03/8/2018, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 2877/KL-TTr ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc xác lập hồ sơ thương binh tại Quân khu 4 và Công văn số 2259/LĐTBXH-TTr ngày 08/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kiến nghị biện pháp xử lý tiếp theo Kết luận thanh tra số 2877/KL-TTr (nội dung liên quan đến đối tượng thương binh cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An). Thành phần tham gia gồm có:

- Về phía Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (chủ trì);

+ Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị: Thanh tra Bộ, Cục Người có công, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế.

- Về phía Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An:

+ Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An;

+ Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;

+ Giám đốc và Trưởng phòng chuyên môn có liên quan của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An.

Sau khi nghe Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thanh tra việc xác lập hồ sơ thương binh tại Quân khu 4 theo chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng (nội dung liên quan đến đối tượng cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An), ý kiến phát biểu của đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về kết quả triển khai thực hiện kết luận thanh tra, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông cùng thống nhất quan điểm chỉ đạo, kết luận một số nội dung như sau:

1. Đánh giá về kết quả thanh tra và tình hình thực hiện kết luận thanh tra tại địa phương

- Kết quả thanh tra đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phản ánh trung thực, khách quan, có đầy đủ chứng cứ pháp lý.

- Các kiến nghị biện pháp xử lý nêu trong kết luận thanh tra đã áp dụng đúng các quy định của Luật Thanh tra, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời đã có những kiến nghị để tạo điều kiện cho cơ quan chuyên môn của địa phương cũng như những trường hợp hồ sơ còn thiếu sót có điều kiện bổ sung, hoàn thiện.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra và tổ chức triển khai thực hiện kết luận thanh tra.

2. Một số nội dung cần tiếp tục triển khai thực hiện

Để tạo điều kiện cho những đối tượng có hồ sơ còn thiếu sót được bổ sung, hoàn thiện; triển khai thực hiện kết luận thanh tra kịp thời, đúng quy định, giúp địa phương ổn định tình hình chính trị - xã hội, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng kết luận và đề nghị một số nội như sau:

2.1. Đề nghị Tỉnh ủy Nghệ An

- Lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, kịp thời, đúng mức, đúng thời điểm về tình hình sai phạm trong việc xác nhận hồ sơ thương binh và kết quả xử lý sai phạm.

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan quân sự làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho đối tượng hiểu về chế độ, chính sách và việc xử lý các nội dung vi phạm.

2.2. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gặp gỡ, giải thích cụ thể về hồ sơ sai phạm đối với những trường hợp bị đình chỉ chế độ, không để phát sinh đơn, thư khiếu nại đông người, phức tạp trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nghiêm các nội dung kết luận thanh tra theo thời gian quy định; thu hồi giấy chứng nhận bị thương đối với những trường hợp đã yêu cầu đình chỉ chế độ.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện các nội dung kết luận thanh tra và các biện pháp kiến nghị xử lý tiếp theo.

b) Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gặp gỡ, giải thích cụ thể về hồ sơ sai phạm đối với những trường hợp bị đình chỉ chế độ, không để phát sinh đơn, thư khiếu nại đông người, phức tạp trên địa bàn.

- Ban hành quyết định đình chỉ chế độ đối với những trường hợp theo yêu cầu tại kết luận thanh tra; thu hồi các khoản trợ cấp đã hưởng sai nộp ngân sách nhà nước theo quy định; thu hồi thẻ thương binh đối với những trường hợp do Sở cấp.

- Giải quyết đơn, thư của công dân và xử lý các nội dung phát sinh liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra.

c) Chỉ đạo Công an tỉnh: Chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để đối tượng xấu lợi dụng để kích động làm bất ổn định chính trị - xã hội.

d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích đến đối tượng và gia đình để nhận thức đúng về nội dung hồ sơ sai phạm, nộp trả ngân sách số tiền đã hưởng sai.

- Thực hiện thu hồi dứt điểm số tiền mà đối tượng đã hưởng sai, phân loại theo từng nhóm đối tượng (cán bộ, đảng viên, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đã từ trần...) để có phương án cụ thể trong việc thu hồi.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nêu trên triển khai, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tỉnh ủy Nghệ An (để chỉ đạo t/h);
- UBND tỉnh Nghệ An (để chỉ đạo t/h);
- Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An (để t/h);
- Bộ CHQS tỉnh Nghệ An (để t/h);
- Thanh tra Bộ LĐTBXH (để theo dõi t/h);
- Cục NCC, Bộ LĐTBXH (để biết);
- Lưu: VT, TTr.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Thông báo 3357/TB-LĐTBXH năm 2018 về kết luận của Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tại buổi làm việc ngày 03/8/2018 với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu 3357/TB-LĐTBXH Ngày ban hành 14/08/2018
Ngày có hiệu lực 14/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Thông báo 3357/TB-LĐTBXH năm 2018 về kết luận của Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tại buổi làm việc ngày 03/8/2018 với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Mục lục

Mục lục

Close